مبادله قرارداد مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه فرهیختگان زرنام

گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۴ و طی قرارداد شماره ۱۲۸۵۸۱-۹۶ انجام خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه فرهیختگان زرنام را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.