مبادله قرارداد خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی احداث پست ۴۰۰/۶۳/۲۰ کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران، طرشت، پرند و نیزار

شرکت برق منطقه ای تهران در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۹ و طی قرارداد شماره ۹۶/۶۰ ارائه خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و خدمات نظارت کارگاهی احداث پست ۴۰۰/۶۳/۲۰ کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران، طرشت، پرند و نیزار را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.