مبادله قرارداد انجام خدمات مهندسی جهت تعویض بخشی از کابل های ۶۳ کیلوولت فرسوده شهر تهران

شرکت برق منطقه ای تهران در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۶ و طی قرارداد شماره ۹۶/۶۷ خدمات مهندسی انجام مطالعات و تهیه مستندات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت خرید تجهیزات و جایگزینی کابل های ۶۳ کیلوولت فرسوده شهر تهران را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.