قراردادهای منعقده سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
 ۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ خدمات مهندسی نظارت نیروگاه خرمشهر ش. ق ۱۷۶/خ/۱۹۰۰ برق انرژی صبا
۲ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ الحاقیه ۱ نظارت کارگاهی پالایشگاه جم پالایشگاه جم
۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ الحاقیه ۲ نظارت کارگاهی پالایشگاه جم پالایشگاه جم
۴ دردست مبادله طراحی ومهندسی طرح بهینه سازی آب خنک کن شرکت مدیریت تولید برق طوس
۵ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ نظارت بر تعمیرات اساسی واحد۴نیروگاه ارومیه   ق . ش ۱۲۲-۹۲ شرکت تدبیر سازان سرآمد
۶ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ افزایش توان گیر موتور نوارهای نقاله شرکت فولاد مبارکه
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ طراحی،خرید،نصب وراه اندازی فلومترآب صنعتی شرکت فولاد مبارکه
۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ خدمات مشاوره جهت بازرسی های فنی تجهیزات نیروگاهی شرکت فولاد مبارکه
۹ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ارتقاء توان واحد ۲ گازی سیکل ترکیبی کرمان شرکت تولید نیروی برق کرمان
۱۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ الحاقیه شماره ۱ خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران