قراردادهای توزیع درسال ۱۳۹۳

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ الحاقیه خدمات مهندسی مشاور برای طراحی توزیع برق مسکن مهر ق.ش. ع/۱۰-۹۲ شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان
۲ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ خدمات مشاوره طراحی توزیع نیروی برق اردبیل شرکت توزیع برق استان اردبیل
۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ خدمات مشاوره تهیه طرحهای پروژه کاهش تلفات هفت منطقه ش. ق. ۷۱۶/۷۴۸۵ توزیع لرستان
۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ برداشت تهیه وپیکتاژ پروژه ها وطرح ها ش ق ۹۳/۳۶۰/۲۹ شرکت توزیع برق خراسان شمالی
۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ برداشت ورود اطلاعات شهرستان سنندج ش. ق .۲۳۴-۹۳ شرکت توزیع برق استان کردستان
۶ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ نظارت فنی ومالی بر پروژه ها ق . ش . ۹۳۱۵۰۳۸ توزیع استان زنجان
۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ طراحی پروژه های توسعه واحداث شبکه های توزیع برق ش . ق ۵-۹۳ شرکت توزیع برق کرمان
۸ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ الحاقیه افزایش قرارداد احداث شبکه پردیس ش. ق ۹۲/۳۱۶۲ شرکت عمران پردیس
۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ خدمات مهندسی مشاورجهت پروژه های مرتبط با انرژی های نو ش.ق ۱۴۶-۹۳ شرکت توزیع برق شمال کرمان
۱۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ نظارت عالیه تامین برق مسکن ویژه تهرانسر فراگستر بیستون
۱۱ ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ طراحی توزیع ملارد و بوستان توزیع نواحی
۱۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ طرح جامع چالوس شرکت توزیع برق غرب مازندران
۱۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ طرح کاهش تلفات شش منطقه استان گلستان توزیع گلستان
۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ االحاقیه قرارداد طراحی واصلاح بهینه سازی ش . ق ۹۳-۱۳۰ شرکت توزیع برق شمال کرمان
۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ الحاقیه قرارداد طراحی پروژه های توسع وبهینه سازی برق روستایی ش.ق ع/۵-۹۳ شرکت توزیع برق شمال کرمان
۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ارائه خدمات مهندسی  مربوط به احداث بهینه سازی برق روستای مسکن مهر ش. ق ع/۱۲-۹۳ شرکت توزیع برق شمال کرمان