قراردادهای منعقده سال ۱۳۹۳

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ الحاقیه قرارداد نظارت کارگاهی نیروگاه خرمشهر ش. ق ۱۷۶خ/۹۱ برق انرژی صبا
۲ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ الحاقیه قرارداد نظارت بر تعمیرات نیروگاه کرمان ش. ق ۹۲/۲۵ تولیذنیروی برق کرمان
۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ مطالعه امکان سنجی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی ش . ق ۹۳/۲۶۵ ق/s شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان
۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ اجرای پروژه واحد بازیافت گوگردزدایی  ش. ق شرکت پالایش گاز فجرجم
۵ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ الحاقیه قرارداد نظارت کارگاهی نیروگاه خرمشهر ش. ق ۱۷۶خ/۹۱ برق انرژی صبا
۶ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تمدید قرارداد نظارت کارگاهی نیروگاه اصفهان ۲ پرشیان فولاد
۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ الحاقیه شماره ۲ نظارت کارگاهی نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران
۸ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ تعمیرات اساسی تاسیسات برق ومکانیکی بندرامیرآباد ش. ق ۷۷۱۸/۲۰ص/۹۳ بنادردریانوردی امیرآباد
۹ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ تهیه نقشه های سوخت وطراحی سیستم اندازه گیری واحد بخار ش.ق۹۳/۵۳۰ شرکت تولید برق نیروگاه منتظر قائم
۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ احداث مسیر تانکرهای سوخت استراحتگاه رانندگان واتاقک باسکول نیروگاه همدان ش.ق ۱۱۸/۹۳ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر