قراردادهای انتقال سال ۱۳۹۳

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خدمات مهندسی وکارگاهی خط ۶۳ کیلو ولت قلعه کامکار برق منطقه ای تهران
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ خرید تجهیزات واحداث پست ۲۳۰/۶۳ کوهدشت ش۰ ق ۹۳/۲۸۷۵/۷۱۹۳ سازمان توسعه برق ایران
۳ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ خدمات مهندسی خط ۶۳ کیلوولت رمین چابهار  ش.ق. ۹۳/۳۵ شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان
۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ خدمات مهندسی ونقشه برداری پست ۲۳۰ کیلوولت شهریار ش . ق ۹۳/۷۰۹/۲۶۸۹۱ شرکت برق منطقه ای تهران
۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ خدمات مطالعات ومحاسبات پخش بار واتصال کوتاه شبکه ش.ق. ۹۳۴۵۲-۲۱ شرکت ذوب آهن غرب کشور
۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ الحاقیه ۱۰  خدمات مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه و نظارت پروژه برقرسانی به میادین نفت سروستان و سعادت آباد   ۸۵-ED287-SS-COSV010 شرکت نفت وانرژی قشم
۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ خدمات مهندسی ونظارت بر پروژه بهینه سازی پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت معنوی شرکت تعاونی انبوه سازی عمران ظفرکار
۸ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ادامه نظارت عملیات الکتریکی توسعه پست اردستان ش. ق ۹۳۰/۵۰۴۲/۱۰۹ شرکت برق منطقه ای اصفهان
۹ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵  احداث خطوط ۶۳ کیلوولت میلک-شادی جمالزهی ،رمین چابهاروبزمان-ایرانشهر ش.ق ۹۳/۵۴ شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان
۱۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ادامه نظارت  کارگاهی توسعه پست چهلستون ش . ق ۲۵۳/۲۰۰۶/۸۶ شرکت برق منطقه ای اصفهان
۱۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ارائه خدمات مهندسی  درارتباط با انشعاب خط ۲۰کیلوولت به محوطه کاردامپروکامیون ریز شرکت فولادمبارکه اصفهان
۱۲ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ خدمات طراحی،مهندسی ونظارت کارگاهی کارگاهی احداث کلیدخانه ۱۳۲ کیلو ولت ش . ق ۹۳/۳۲۱۲ شرکت سیمان کارون
۱۳ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ نظارت کارگاهی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت آهن مکان ش . ق ۹۳/۱۶۸ برق منطقه ای تهران
۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ خدمات مهندسی مشاوره مطالعات وطراحی پست برق رازان ش. ق .۹۳۱۴۳۰ شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران
۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ نظارت کارگاهی احداث فیبرنوری مسیرانجیرک به پست اراک ش . ق ۹۳/۹۲ برق منطقه ای باختر
۱۶ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ افزایش ۲۵ درصدی توسعه پست اردستان ش .ق۱۰۹/۵۰۴۲/۹۳۰ برق منطقه ای اصفهان
۱۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ خدمات مهندسی زیرساخت تاسیسات الکتریال طرح تئسعه مجلس شورای اسلامی شرکت ثامن سازه عرش
۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ احداث کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت ذوب گستر نیزار شرکت برق منطقه ای تهران
۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ مهندسی احداث  ترانسفورماتورهای ۶۳ کیلوولت  ری گازی و تهران پارس شرکت برق منطقه ای تهران
۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ نظارت کارگاهی پست ۶۳ کیلوولت اسدآباد۲ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ خدمات مشاور طرح افزایش وخرید ۱۰ مگا وات دیماند شرکت سیمان آبیک