قراردادهای انتقال سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
 ۱ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ الحاقیه ۱ نظارت کارگاهی پست قطارشهری اهواز ش. ق. ۶۰۸۲/۱۹۰۰ شهرداری اهواز
۲ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ الحاقیه ۱ نظارت کارگاهی خط چهلستون شرکت برق منطقه ای اصفهان
۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ الحاقیه ۲ نظارت کارگاهی پست قطارشهری اهواز شهرداری اهواز
۴ دردست مبادله خدمات مهندسی ونظارت برپروژه توسعه مولدهای مقیاس کوچک شرکت برق منطقه ای تهران
۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ بهینه سازی سیستم برق فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه
۶ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ الحاقیه قرارداد برق رسانی سروستان وسعادت آباد شرکت صنایع نفت وانرژی قشم
۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ رله گذاری پروژه برق رسانی سروستان نفت وانرژی قشم
۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ مطالعات شبکه برق سراسری پالایشگاه پالایشگاه نفت تهران
۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ خدمات مهندسی ونظارت بررفع مشکلات اسکادا درپستها برق منطقه ای تهران
۱۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ خدمات اضافی نظارت کارگاهی پست ۴۰۰ سعادت آباد برق منطقه ای تهران
۱۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ توسعه پست PEL وایجاد اتاق برق جدید واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه
۱۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خدمات مهندسی وکارگاهی خط ۶۳ کیلو ولت قلعه کامکار برق منطقه ای تهران