قراردادهای توزیع سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ الحاقیه ۱ خدمات نظارت کارگاهی احداث شبکه برق رسانی فشارمتوسط ش۰ ق:۹۲/۳۱۶۲/ص/۱۵۰ شرکت عمران پردیس
۲ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ نظارت براجرای پروژه های بهره برداری(گروه۲) محدوده برق رسانی ش۰ ق:۹۲/۱۹۵ شرکت توزیع نیروی برق نواحی
۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ طراحی توزیع مناطق شمال کرمان شرکت توزیع نیروی برق کرمان
۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ طرح کاهش تلفات خرم آباد بروجرد شرکت توزیع نیروی برق لرستان
۵ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ طراحی پروژه های حوزه قرچک شرکت توزیع نیروی برق نواحی
۶ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ طراحی پروژه های حوزه دماوند شرکت توزیع نیروی برق نواحی
۷ ۱۳۹۲/۸/۱۵ نوع سازی شبکه برق سایت سوخت رسانی به فرودگاه مهرآباد شرکت ملی نفت ایران
۸ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ خدمات مهندسی مشاور برای طراحی توزیع برق مسکن مهر ق.ش. ع/۱۰-۹۲ شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان