قراردادهای انرژی سال ۱۳۹۲

ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۲/۸/۱۵ تدوین سندجامع مدیریت دارایی های برق لرستان ش ق ۷۱۶/۱۲۹۸۵ شرکت توزیع برق استان لرستان
۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ نظارت کارگاهی احداث سامانه های فتو ولتائیک توزیع برق تهران بزرگ
۳ ۱۳۹۳/۱/۲۶ مشاوره افزایش دیماند ستادفرماندهی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران