قراردادهای انرژی سال ۱۳۹۳

ردیف تاریخ قرارداد عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ ۱۳۹۳/۱/۲۶ مشاوره افزایش دیماند ستادفرماندهی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ مشاوره وبررسی اسناد مناقصه وانتخاب پیمانکار ونظارت کارگاهی احداث سامانه های فتو ولتائیک ۹۳/۹۴۲۲۷/۵۱۱ شرکت توزیع برق استان مرکزی