اطلاعیه نقل و انتقال سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهام داران محترم میرساند سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات نقل انتقال سهام وارائه قبوض پرداخت را منوط به ارائه صورتجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با انتقال سهام می نماید.لذا از کلیه سهامداران محترم تقاضا میشود قبل از هر گونه نقل و انتقال مراتب را کتبا” جهت اخذ موافقت هیات مدیره با انتقال سهام خود اعلام نمایند، بدیهی است شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد عدم ثبت انتقال سهامی که بدون رعایت موارد فوق انجام میشود نخواهد داشت.

                                                                           دفتر پشتیبانی اداری و مالی