قراردادهای انرژی در سال ۱۳۹۴

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۴
عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ طرح اپراتورملی هوشمند سازمان بهره وری انرژی ایران
۲ نظارت براجرای قرارداد خرید،نصب،وراه اندازی سامانه های فتوولتائیک شرکت توزیع برق تهران بزرگ
۳ نظارت بر سامانه های فتوولتائیک توزیع برق تهران بزرگ