قراردادهای توزیع در سال ۱۳۹۴

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۴
ردیف عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ مطالعات طرح جامع برق رسانی برق شهرستان رودان توزیع برق هرمزگان
۲ الحاقیه خدمات مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
۳ الحاقیه خدمات مهندسی شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان
۴ خدمات مهندسی مربوط به عملیات توسعه واحداث روشنایی معابر شرکت توزیع شمال کرمان
۵ انجام خدمات مهندسی وطراحی شرکت توزیع برق اردبیل