خطوط و پست های انتقال نیرو

پست های انتقال نیرو

شرکت مهندسین مشاور نیرو توانائی بالائی در ارائه خدمات طراحی مهندسی و مشاوره ای پستها  دارد .

دستورالعملهای طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت با کیفیت بالائی توسط ما تهیه و تدوین گردیده است .

پستهای زیادی از قبیل پست ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه نیشابور،  پست ۲۳۰ کیلو ولت خوی ،
پستهای ۶۳ کیلو ولت استان مرکزی و …  توسط ما طراحی و نظارت شده است .
خدمات مهندسی مرتبط با بهینه سازی پستهای در حال بهره برداری نیز در موارد متعدد ، مانند پست ۶۳ کیلو ولت نیروگاه بعثت توسط ما ارائه  گردیده است .

برخی از سایر تجربیات ما شامل موارد زیر است :

 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۴۰۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ شهید رجائی‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۴۰۰ کیلوولت‌ رودشور
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۴۰۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی‌ نیشابور
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت‌ چغارت‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ میناب‌ ـ۱
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ مرودشت‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ دهنو
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ برازجان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ کاشان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ مبارکه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ شفا
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی‌ خوی‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌ موقت‌۲۳۰ کیلوولت‌ باختران‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌ موقت‌۲۳۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ زرگان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی‌ کازرون(تجهیزات‌ این‌ پست‌ پس‌ از طراحی‌به نیروگاه‌های‌ رامین‌ و خوی‌ منتقل‌ شده‌ است‌).
 •  خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ موقت‌ گرمسار
 •  خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۰/۱۳۲ کیلوولت‌ مروست‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ مجتمع‌ صنعتی‌ کاشان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ منتظر قائم‌ یزد
 •  خدمات‌ مهندسی احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ پرندک‌
 • خدمات‌ مهندسی احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ قهاوند
 • خدمات‌ مهندسی احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ کبودرآهنگ‌
 • خدمات‌ مهندسی ‌ احداث‌ پست۲۰/۶۳ کیلوولت‌ کارگاهها و تعمیرگاههای‌ مرکزی‌ توانیر
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌ موقت۶۳ کیلوولت‌ در نیروگاه‌ شهید رجایی‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳ کیلوولت‌ جهت‌ نیروگاه‌ گازی‌ یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ آستانه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت خمین‌۲
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۰ کیلوولت هرسین
 • خدمات مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت گیلانغرب
 • خدمات مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت ارشاد
 • خدمات مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت سیلو
 • خدمات مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت صحنه
 • خدمات مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فرامان
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ جهرم
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ فسا
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ لار
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ احداث‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ بندر لنگه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ احداث‌ پست‌۲۰/۱۳۲ کیلوولت‌ عباسی‌ تبریز
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ احداث‌ پست‌۲۰/۱۳۲ کیلوولت‌ دانشگاه‌ تبریز
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ دوم‌ پروژه‌۲۵ دستگاه‌ پست‌۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت‌ شبکه‌ انتقال‌ کشور
 • خدمات‌ مهندسی توسعه ‌ دوفیدر تغذیه‌ بانکهای‌ ترانسفورماتورهای‌۴۰۰ کیلوولت‌ اراک‌ بجای‌  ارتباط بدون‌ حفاظت‌ وکلید قبلی‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش‌۴۰۰ کیلوولت‌ پست‌ انجیرک‌ اراک‌
 • خدمات‌ مهندسی احداث  بخش‌۱۳۲ کیلوولت‌ در پست‌۶۳/۴۰۰ کیلوولت‌ یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ سیکل‌ ترکیبی‌ خوی‌ جهت‌ ارتباط با ترکیه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ ساوه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ شرق‌ بندرعباس‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ لابن‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ نجف‌آباد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ خوراسگان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ قم‌
 •  خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ زنجان
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت سر پل ذهاب
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت کوهدشت
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت بیستون
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌ ۱۳۲/۱۵۴ کیلوولت‌ بازرگان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌ ۲۰/۱۳۲ کیلوولت‌ هرات‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ دیزل‌ بندرعباس‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ شرق یزد‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت، غرب‌یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ فیض‌آبادیزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ شهرک‌ صنعتی‌یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ دانشگاه‌ یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش‌۶۳ کیلوولت‌ پست‌ بهرنگ‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش‌۶۳ کیلوولت‌ پست‌ زیاران‌
 •  خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش‌۶۳ کیلوولت‌ پست‌ منتظرقائم‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ دلیجان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ الیگودرز-۱
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ مأمونیه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ گرکان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۲۰/۶۳ کیلوولت‌ سریل قصر شیرین
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ اراک (در دو مرحله‌) همراه‌ با توسعه ‌فیدرهای‌ مربوطه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ نجف‌آباد همراه‌ با توسعه‌ فیدرهای‌ مربوطه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ فیروزبهرام‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ بازسازی‌ پست‌۲۳۰/۴۰۰کیلوولت‌ اراک (پس‌ از دو حادثه‌ و در دو مرحله‌ جداگانه‌)
 • خدمات‌ مهندسی‌ اصلاح‌ سیستم‌ زمین‌ پست‌ ۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ اراک‌۱ (انجیرک‌)
 • خدمات مهندسی تامین ، نصب و راه اندازی راکتورهای ۴۰۰ کیلو ولت پستهای رود شور و تیران
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ ری‌شمالی‌ و توسعه‌ فیدرهای‌ مربوطه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۲۳۰ کیلوولت‌ نیروگاه‌ منتظرقائم‌ وتقویت ‌شینه‌های ‌مربوطه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌‌ افزایش‌ ظرفیت‌ بخش‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ پست‌ اراک‌ و تقویت‌ شینه‌های‌ مربوطه‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ افزایش‌ ظرفیت‌ پست‌۲۰/۲۳۰ کیلوولت‌ کارخانه‌ ایرالکو
 • خدمات‌ مهندسی‌ عملیات‌ جابجائی‌ ترانسفورماتورهای‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ پستهای‌ دوراهی‌ میناب‌ و نیروگاه ‌ بندرعباس‌(۴۸۰ مگاولت‌ آمپر)
 • خدمات‌ مهندسی‌ سیستم‌ مصرف‌ داخلی‌ و روشنایی‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ کمالوند
 • خدمات‌ مهندسی‌ سیستم‌ مصرف‌ داخلی‌ و روشنایی‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ لابن‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ خرید ترانسفورماتورهای‌۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت پست‌ نعمت‌آباد
 • خدمات‌ مهندسی‌ بازسازی‌ پست‌۱۳۲ کیلوولت‌ سد سفیدرود پس‌ از حادثه‌ زلزله‌ گیلان‌ و زنجان‌
 • خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست ۲۰/۶۳ کیلوولت اسلام آباد ۲
 • خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست ۲۰/۶۳ کیلوولت بیستون
 • خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست ۲۰/۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب
 • خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست ۲۰/۶۳ کیلوولت کامیاران
 • خدمات‌ مهندسی‌ طرح‌ جایگزینی‌ ترانسفورماتورهای‌ نیروگاه‌ مشهد و توسعه‌ باس‌داکتهای‌ آن‌
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ شهر صنعتی خمین.
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ خرم آباد ۶٫
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست  ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ ساوه ۳٫
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ ملایر ۳٫
 • خدمات‌ مهندسی احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ سنندج-۴٫
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست ۲۰/۶۳ کیلوولت‌ سقز-۲٫
 • خدمات مهندسی تنظیم رله های پستهای فوق توزیع و انتقال استان مرکزی.
 • خدمات‌ مهندسی احداث  پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ کوهدشت
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ چهل شهید آمل.
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش۶۳ کیلوولت پست‌۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ خرم آباد.
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ شازند.
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ چشمه سفید.
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ سنندج .
 • خدمات‌ مهندسی‌ نصب خازنهای ۲۰ کیلو ولت پستهای شرکت برق منطقه ای غرب.
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت سقز.
 • خدمات‌ مهندسی‌ نظارت بر احداث پستهای برق منطقه ای استان مرکزی .
 • خدمات‌ مهندسی و نظارت پستهای عنبرآباد،انار،کشکوئیه و جیرفت(استان کرمان).
 • خدمات‌ مهندسی بهینه سازی پستها و خطوط تحت بهره برداری یزد
 • خدمات مهندسی پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت جنوب همدان (ملایر)
 • خدمات مهندسی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت تفت یزد
 • خدمات مهندسی احداث پست ۶۳/۲۰ میانراهان
 • خدمات مهندسی احداث پست ۶۳/۲۰ کارخانه فولاد صدر خرم آباد
 • خدمات مهندسی تامین پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جایگزین قصر شیرین
 • خدمات مهندسی تامین پست موبایل ۲۰/۶۳ کیلوولت برق منطقه ای یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ بخش‌ ۲۳۰ کیلوولت‌ پست ۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کیلو ولت علی آباد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه بی‌سوم ‌ ۲۳۰ کیلوولت‌ برای‌ ایرالکو در پست‌ اراک‌‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌ ۶۳/۲۳۰ کیلوولت‌ ایلام
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت شهر بابک
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌ ۶۳/۲۰ کیلوولت‌ اسلام آباد
 • خدمات‌ مهندسی‌ توسعه‌ پست‌ ۶۳/۲۰ کیلوولت‌ قروه
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۶۳/۲۰  کیلوولت دهگلان
 • خدمات مهندسی توسعه پست ۶۳/۲۰  کیلوولت ابرکوه
 • ارائه‌ طراحی‌ جهت‌ نصب‌ و به‌ مدار آوردن‌ ترانسفورماتور رزروتکفار ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ اراک‌  بصورت‌ سریع‌ در مواقع‌ اضطراری‌
 • طراحی‌ واجرای‌ پروژه‌ اضافه‌نمودن‌ راکتورهای‌ ۴۰۰ کیلوولت‌ وتجهیزات‌ وابسته‌ در پستهای  بندرعباس‌، سیرجان‌ و یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌پست ۵/۱۰/۲۳۰ کیلوولت پست نیروگاه لوارک
 • خدمات مهندسی تنظیم رله های پستهای فوق توزیع و انتقال استان لرستان
 • خدمات مهندسی مطالعه رینگ ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت شبکه برق یزد
 • خدمات مهندسی پست ۶۳/۲۳۰/۲۰ کیلو ولت زند برق باختر
 • خدمات مهندسی و نظارت برق‌رسانی (پست) به سروستان و سعادت آباد
 • مهندسی و نظارت بر پستهای قلعه گنج (۲) و پست مردهک (استان کرمان)
 • مهندسی پست ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه جهرم
 • خدمات مهندسی پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه قائن
 • خدمات مهندسی  احداث ده پست فوق توزیع  برق باختر
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث ده پست فوق توزیع برق تهران
 • خدمات مهندسی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت کمال آباد برق تهران
 • خدمات مهندسی و طراحی پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت پست بهرمان (بخش ساختمانی)
 • خدمات مهندسی پست ۲۳۰ کیلوولت قطار شهری اهواز
 • خدمات نظارت کارگاهی توسعه ۲۵ فیدر ۶۳ کیلوولت پستهای برق تهران
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه پستهای ۲۳۰ کیلوولت چادرملو و چغارت یزد
 • خدمات مهندسی و نظارت احداث پست شهرک صنعتی فولاد یزد
 • خدمات نظارت کارگاهی پست GIS 20/63/400 کیلوولت سعادت آباد برق تهران
 • خدمات مشاوره ای طرح آرایش و جانمایی پستها در صنعت برق
 • خدمات مهندسی و طراحی چهار دستگاه پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت برای برق یزد
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ده دستگاه پست کلید دوم برای برق تهران
 • خدمات نظارت کارگاهی پست ۲۳۰ کیلوولت قطار شهری اهواز
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بهینه سازی بخش حفاظتی شش پست برق تهران
 • مطالعات مهندسی جایابی خازن های فشار ضعیف در شرکت توزیع برق کرج
 • خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پست سیار محمود آباد (برق تهران)
 • نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت خدآفرین (آب منطقه ای آذربایجان)

خطوط انتقال نیرو

طول زیادی از خطوط انتقال نیرو در سطوح ولتاژ مختلف توسط ما خدمات مهندسی آنها ارائه شده است ، و به مرحله بهره برداری رسیده است.

برخی از تجربیات ما در مورد خطوط انتقال نیرو شامل موارد زیر است :

خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خطوط ۲۳۰ کیلوولت‌ اطراف‌ اصفهان‌ شامل‌ :

 • خط دو مداره‌ نجف‌آباد ـ اسلام‌آباد
 • خط تک‌ مداره‌ اسلام‌آباد ـ خوراسگان‌
 • خط دو مداره‌ نجف‌آباد ـ شهید منتظری‌
 • خط دو مداره‌ شهید منتظری‌ ـ خوراسگان‌

خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خطوط ۲۳۰ کیلوولت‌ دومداره‌ اطراف‌ شیراز شامل‌ :

 • خط شیراز ـ مرودشت‌
 • خط شیراز ـ دهنو
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط ۲۳۰ کیلوولت‌ قم‌ ـ کاشان
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط ۲۳۰ کیلوولت‌ کاشان‌ ـ بهرنگ‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط دومداره‌۲۳۰ کیلوولت‌ ری‌شمالی‌ به‌ رینک‌ تهران‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط دومداره‌ قم‌ به‌ خطوط اراک‌ ـ تهران‌
 • بررسی‌ علل‌ خاموشیهای‌ خط ۴۰۰ کیلوولت‌ زیاران‌ـحسن‌کیف‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ تغییر مسیر خط ۲۳۰ کیلوولت‌ لوشان‌ ـ زنجان‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ بازسازی‌ خطوط ۴۰۰ کیلوولت‌ پروژه‌های‌ کارون‌ و نکا
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط ۶۳ کیلوولت‌ دومداره‌ شهید منتظری‌ ـ نیروگاه‌ هسا
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط ۶۳ کیلوولت‌ دومداره‌ یزد ـ ذوب‌ و روی‌ بافق‌
 • خدمات‌ مهندسی‌ مرحله‌ اول‌ احداث‌ خط ۴۰۰ کیلوولت‌ کارون‌۳ ـ گلپایگان‌
 • خدمات‌ مهندسی خط ۶۳کیلوولت‌ مجتمع‌ صنعتی‌ – کاشان‌
 • خدمات‌ مهندسی مرحله اول احداث خط ۲۳۰ کیلو ولت اهر- خدا آفرین – پارس آباد
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خط ۱۳۲ کیلوولت‌ شهر بابک‌ – هرات‌
 • خدمات‌ مهندسی احداث‌ خط ۲۳۰ کیلوولت‌ پست‌ نیروگاه‌ بندرعباس‌ – پست‌ بندر پهل
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ خطوط ۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت برق منطقه ای غرب
 • خدمات‌ مهندسی‌ احداث‌ کامل خط ۶۳ کیلوولت ذوب آهن قروه(کردستان)
 • خدمات مهندسی خطوط برق تهران
 • خدمات‌ مهندسی‌ خطوط برق اصفهان