انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

کدهای اخلاقی

شرکت مهندسین مشاور نیرو خود را ملزم به رعایت کدهای اخلاق حرفه ای زیر می داند :

موسسه مشاوران مدیریت آمریکا (IMC USA)

کدهای اخلاقی IMC USA
تصویب شده در هیئت مدیره IMC USA در سوم فوریه ۲۰۰۵

تمامی اعضاء IMC USA بصورت کتبی متعهد می شوند که به کدهای اخلاقی موسسه وفادار بمانند. وفاداری اداری به کد آنها را به انضباط داخلی هدایت می‌کند.
به عنوان یک جمع حرفه ای و موسسه‌ای که مجوز مشاوران مدیریت را درآمریکا صادر میکند،IMS USA پیروی از این کدهای اخلاقی را بعنوان شرط عضویت و ارائه مجوز نیاز دارد. استانداردهای رفتاری در این کدهای اخلاقی اصول پایه عملکرد اخلاق‌گرای مشاوره مدیریت را فراهم میسازد. قصد این کدها این است که به اعضاء IMC USA کمک کند که حرفه ای بودن خود را حفظ کنند ودر ارائه خدمات به مشتریان، و در تعامل با همکاران خود و نیز عموم همواره کدهای اخلاقی را دربالاترین  سطح رعایت نمایند. در هر قضاوتی که اعضاء می‌کنند، لازم است این اصول بکار گرفته شود. اعضاء در صورتی که از طرف کمیته اخلاقیIMC USA بعنوان متخلف شناخته شوند یا موجب بی‌اعتباری حرفه‌ای و IMC USA گردند، مشمول اقدامات انظباطی مقررات IMC USA مرتبط با این کدها خواهند بود.
تعهد من به مشتریان
۱- من به مشتریان با درستی،صلاحیت،استقلال، واقع بینی و‌ بصورت ‌‌حرفه‌ای خدمات را ارائه خواهم داد.
۲- من بصورت متقابل با مشتریان، انتظارات واقع بینانه از منافع ونتایج خدمات خود را بنا خواهم نهاد.
۳- من صرفاً وظایفی را خواهم پذیرفت که برای آن تجربیات و صلاحیت لازم را برای انجام داشته باشم و من تنها کارکنانی را که دانش وتوانایی ارائه خدمت بصورت موثر به مشتریان را دارند،بکار خواهم گرفت.
۴- قبل از پذیرش خدمت،من مطمئن خواهم شد که با مشتریان درباره تفاهم متقابل درمورد اهداف،محدوده برنامه کار و ترتیبات حق‌الزحمه اقدامات لازم را بعمل آورده‌ام.
۵- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات مشتریان که اطلاعات عمومی نیستند را محرمانه تلقی خواهم کرد وگامهای معقولی را برخواهم داشت که ‌مانع از دسترسی افراد غیر‌‌‌مجاز‌به آنها گردد‌و از امتیاز حقوق مالکانه نه توسط خود و نه شرکتم یا مشتریان دیگر بدون اخذ مجوز از مشتری استفاده نخواهم کرد.
۶- من از تضاد منافع و ظهور آن احتراز خواهم نمود و اگر مواردی پیش آید که با قضاوت و یا اهداف واقع‌بینی من تداخل کند، بیدرنگ آنها را برای مشتری فاش خواهم نمود.
۷- من چنانچه ببینم که در موردی درستی و واقع‌گرایی من ممکن است مورد سوال قرار گیرد، پیشنهاد خواهم نمود که از گرفتن آن مشاوره معاف شود.
۸- من از دعوت کارکنان مشتری فعلی و یا قبلی جهت استخدام بدون مشورت قبلی با مشتری، خودداری خواهم کرد.
تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
۹- من پیشاپیش با مشتری درباره مبانی حق الزحمه و هزینه‌ها توافق خواهم کرد‌ و ارقام معقولی که با خدمات ارائه شده ومسئولیت‌های پذیرفته شده باشد را مطالبه خواهم نمود.
۱۰-من حق دلالی، پاداش یا سایر مزایا را از اشخاص ثالث در ارتباط با توصیه به مشتری بدون اطلاع و رضایت قبلی مشتری قبول نخواهم نمود‌ و پیشاپیش هر گونه منافع مالی به شکل کالا یا خدمت در رابطه با توصیه ارائه شده به مشتری را به وی فاش خواهم کرد.
تعهدات من به عموم و حرفه
۱۱- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه کار نادرست، رفتار مخاطره آمیز یا فعالیت‌های غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح داخل یا خارج سازمان مشتری گزارش خواهم نمود.
۱۲- من به حقوق همکاران مشاور و شرکت های مشاور احترام خواهم گذاشت و اطلاعات یا روشهای اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرار نخواهم داد.
۱۳- من حرفه خود را درارتباط با مشتریان، کارکنان و عموم به درستی و به شکل حرفه‌ای نشان خواهم داد.
۱۴- من خدمات خود را به روش های فریبنده، اغوا کننده و یا به صورتی که موجب بدنام کردن افراد مشاور شرکت های مشاور و یا حرفه مشاوره‌ گردد، تبلیغ نخواهم نمود.
۱۵- اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به موسسه مشاوران مدیریت آمریکا گزارش خواهم داد و وفاداری به کد را در بین سایر اعضایی که به جای من کار می کنند، ارتقاء خواهم بخشید.

 

اصول اخلاقی ASCE
اصول اخلاقی  انجمن مهندسین عمران امریکا
اصول بنیادین
مهندسین بطرق ذیل درستی ، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده وارتقاء خواهند داد:
۱- استفاده از دانش و مهارت خویش برای بهبود آسایش بشری و محیط زیست
۲- صداقت و بیطرفی و خدمت صادقانه به عموم ، کارفرمایان و مشتریها
۳- کوشش در افزایش صلاحیت و قدر ومنزلت حرفه مهندسی
۴- حمایت از انجمنهای حرفه ای و فنی تحت حیطه فعالیت خویش
مصوبات (قوانین ) بنیادین
۱- مهندسان باید در اجرای وظایف حرفه ای خویش ایمنی ، سلامت و رفاه عمومی را حکم نموده و بکوشند تا همراستا با قوانین توسعه پایدارباشند .
۲- مهندسان باید تنها خدماتی را ارائه نماید که در حیطه صلاحیت آنهاست .
۳- مهندسان باید بیانیه های عمومی را به روشی صادقانه و بی طرف صادر نمایند.
۴- مهندسان باید در موضوعات حرفه ای برای کارفرما یا مشتری بعنوان نمایندگانی وفادار و امین عمل نموده و از تضاد منافع اجتناب نمایند .
۵- مهندسان باید اعتبار حرفه ای خویش را براساس خدمات ارائه شده خویش بنا نهاده واز رقابت ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزند .
۶- مهندسان باید بگونه ای عمل نمایند که درستی ، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده و ارتقاء دهند .
۷- مهندسان باید پیشرفت حرفه مهندسی را در سراسر دوره زندگی کاری خویش دنبال نموده و برای پیشرفت حرف های واصول اخلاقی مهندسانِ تحتِ نظارتِ خویش، ایجاد فرصت نمایند .
راهنمای ممارست اخلاقی براساس مصوبات بنیادین
: قانون ۱
۱- مهندسان باید در اجرای وظایف حرف های خویش ایمنی ، سلامت و رفاه عمومی را حکم نموده و بکوشند تا همراستا با قوانین توسعه پایدارباشند.
الف- مهندسان باید تصدیق کنند که زندگی ، ایمنی ، سلامت و رفاه عامه مردم به قضاوت، تصمیم و مهارت های مهندسی انجام شده توسط آنها در ساز ه ها ، ما شین ها ،محصولات ، فرایندها و شیو ه ها، بستگی دارد .
ب- مهندسان باید فقط آن دسته از مدارک طراحی ، بازبینی شده و یا تهیه شده بوسیله خود را تصویب نموده و صحه بگذارند که از نظر سلامت و رفاه عموم ، در تطابق با استانداردهای مهندسی پذیرفته شده ، ایمن باشند .
ج- مهندسانی که قضاوت حرفه ای آنها رد شده است ، درشرایطی که سلامت و آسایش عموم به مخاطره افتاده یا قوانین توسعه پایدارنادیده گرفته شده است، باید مشتری ها یا کارفرمایان را از نتایج محتمل آگاه سازند .
د- مهندسانی که آگاهی یا دلیلی دارند که درآنها این باور راایجادکرده است که شخص یا شرکت دیگری ممکن است از هر یک از مفاد قانون ۱ تخطی کند ، باید این اطلاعات را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه نموده و اگر نیاز بود در تهیه اطلاعات بیشترهمکاری نماید.
ه- مهندسان باید فرصت ها را مغتنم شمارند تا خدمت گذاری سودمند در امور مدنی باشند و برای پیشرفت ایمنی ، سلامت و مفید بو دن برای اجتماع خود و حفظ محیط زیست از طریق عمل به قوانین توسعه پایدارکار کنند .
و- مهندسان باید به بهبود محیط زیست با پیروی از اصول توسعه پایدارمتعهد شوند تا کیفیت زندگی عموم مردم را بالا ببرند.
: قانون ۲
مهندسان باید تنها خدماتی را انجام دهند که در حیطه صلاحیتشان است .
الف- مهندسان باید متقبل شوند که خدمات مهندسی را تنها وقتی ارائه نمایند که از طریق آموزش یا تجربه در زمینه فنی محول شده، دارای صلاحیت باشند .
ب- مهندسان ممکن است ارائه خدماتی را بپذیرند که نیاز به آموزش یا تجربه خارج از زمینه صلاحیت آنها داشته باشد . در اینصورت خدمات آنها باید به فازهایی از پروژه محدود شوند که در آن صلاحیت دارند . کلیه فازهای دیگر پروژه باید توسط شرکا ء ، مشاو رین یا نفرات دارای صلاحیت انجام شود .
ج- مهندسان نباید مهر یا امضاء خود را به نقشه یا مدرک مهندسی مربوط به موضوعی که درآن از نظر آموزش یا تجربه کفایت ندارند و یا نقشه یا مدرکی که تحت نظارت آنها تهیه یا بررسی نشده الحاق نمایند .
: قانون ۳
مهندسان باید بیانیه های عمومی را تنها به روشی بیطرف و صادقانه منتشر نمایند .
الف- مهندسان باید بکوشند تا دانش عموم از مهندسی و توسعه پایداررا بسط دهند و نباید د ر نشر موضوعات کذب ، غیر منصفانه یا اغرا ق آمیز شرکت نمایند .
ب- مهندسان باید در گزارش های حرفه ای ، بیانیه ها یا مدارک، بیطرف و صادق باشند .آنها باید کلیه اطلاعات مناسب و مربوطه را در چنین گزار شها ، بیانیه ها یا مدارک بگنجاند .
ج- مهندسان در هنگامی که بعنوان شاهد متخصص به کار گرفته می شوند باید نقطه نظر مهندسی را فقط وقتی که براساس دانش کافی باشد ، براساس یک صلاحیت فنی و براساس اعتقادی درست ارائه نمایند .
د- مهندسان نباید بیانیه ها ، نقدها واستدلال ها را درباره آن دسته موضوعات مهندسی چاپ نمایند که توسط تشکلی ذینفع القا شده یا پرداخته شده است ، مگر آنکه به کسانیکه بیانیه از طرف آنها تهیه شده اشاره نمایند .
ه- مهندسان باید در بیان کار و قابلیت خود موقر و فروتن باشند وباید از هرگونه عملی که به درستی،عزت و شان حرفه ای آنان لطمه زند ویا افزایش نفع شخصی درآن مطرح باشد ، اجتناب نمایند .
: قانون ۴
مهندسان باید در موضوعات حرفه ای برای هر کارفرما یا مشتری بعنوان نماینده ای وفادار و امین عمل نموده و از تضاد منافع اجتناب نمایند .
الف- مهندسان باید از تضادهای بالفعل و بالقوه در منافع با کارفرمایان یا مشتری ها اجتناب جسته و باید بی درنگ کارفرمایان یا مشتری های خویش را از هر اقدام شرکت تجاری ، منافع یا پیشامدی که میتواند قضاوتشان را و یا کیفیت خدماتشان را متاثر نماید ، باخبر سازند .
ب- مهندسان نباید از بیشتر از یک طرف برای خدماتی که روی یک پروژه ویا برای خدمات وابسته به آن انجام میدهند حق الزحمه دریافت نمایند ، مگر اینکه موارد را بصورت کامل فاش نموده و توافق طرفهای ذینفع را دریافت نمایند.
ج مهندسان نباید انعامی (پاداشی )را مستقیمًا یا غیر مستقیم از پیمانکاران ، عاملان آنها ویا طرفهای دیگر مرتبط با مشتری ها یا کارفرما یان خویش ، در مورد کاری که در آن مسئولیت دارند ، درخواست نموده و یا بپدیرند .
د- مهندسانی که درخدمات عمومی تحت عنوان اعضاء ، مشاوران یا کارمندان یک بخش حکومتی مسئولیت دارند ، با توجه به خدمات درخواست یا داده شده توسط خود یا سازمان خود، نباید در عملیات یا کار مهندسی آن که توسط شرکتهای خصو صی ویا دولتی مهندسی انجام میگردد شرکت جویند .
ه- مهندسان باید زمانی که در نتیجه مطالعات خود ، اعتقاد پیدا نمایند که یک پروژه موفق نخواهد بود ، کارفرمایان یا مشتری های خویش را مطلع سازند
و- مهندسان نباید از اطلاعات محرمانه ای که در ضمن انجام وظیفه بدستشان رسیده اگرچنین عملی مغایر با منافع مشتری ها، کارفرمایان یا عموم مردم باشد ، بعنوان وسیله کسب نفع شخصی استفاده نمایند .
و- مهندسان نباید یک کار حرفه ای خارج از کار معمول یا مورد علاقه خود را بدون اطلاع کارفرمایان خود، قبول نمایند .
: قانون ۵
مهندسان باید اعتبار حرفه ای خویش را براساس خدمات ارائه شده خویش بنا نهاده و از رقابت نامنصفانه با دیگران بپرهیزند .
الف- مهندسان نباید ( بغیر از برای بدست آوردن شغل از طریق نمایندگی های مرتبط با اشتغال.) مستقیم و یا غیرمستقیم برای اخذ کارمهندسی ، هیچ گونه کمک سیاسی ، پاداش یا ملحوظات غیرقانونی را به دیگران بدهند ، ویا آن را درخواست و یا دریافت نمایند
ب- مهندسان باید قراردادهای خدمات حرفه ای را بطور منصفانه و براساس شایستگی و صلاحیت اثبات شده برای خدمات حرف های مورد نیاز ، تهیه نمایند .
ج- مهندسان میتوانند حق الزحمه خدمات حرفه ای خودرا بصورت شرطی تحت شرایطی که در آن قضاوت حرفه ای آنها مورد تردید قرار نخواهد گرفت درخواست نمود ه ، پیشنهاد داده و یا بپذیرند .
د- مهندسان نباید صلاحیت یا تجربه حرفه ای و کادمیک خود را تحریف نموده و یا اجازه دهند که بطور غیرواقعی نمایش داده شوند .
ه- مهندسان باید در کار های مهندسی ، اعتبار مناسبی برای افرادی که اعتبار حقشان است قائل شوند و باید حقوق افراد را به رسمیت بشناسند . در هر زمان ممکن ، آنها باید فرد یا افرادی را که در طراحیها ،اختراعات ، نوشته ها یا دیگر کارها مسئولیت داشته ا ند ، نام ببرند .
و- مهندسان میتوانند خدمات حرفه ای را به روش هایی آگهی (تبلیغ) نمایند ، که این روش ها نباید شامل کلام گمراه کننده بوده و یا به روشی باشد که به شان وحرفه مهندسی زیان برساند ، مثالهایی از تبلیغ مجاز بصورت ذیل میباشند:
• کارت ویزیت حرفه ای در نشریه های شناخته شده ، موقر ، و لیست نمودن بصورت نوشته یا راهنماها یی که توسط سازمان معتبر چاپ ش ود . این کارت ها یا لیست ها از نظر اندازه و محتوی نشریه سازگاری داشته و در بخشی از نشریه که معمو ً لا به چنین کا رهایی اختصاص مییابد ، قرار گیرند.
• بروشورهایی که بطور واقعی تجربه ، امکانات ، پرسنل و ظرفیت ارائه خدما ت را شرح می دهند.این بروشورها با توجه به مشارکت مهندسان در پروژه هایی که شرح داده میشوند تهیه میشوند تا گمراه کننده نباشند .
• آگهی در نشریه های موقر تجاری و حرفه ای معتبر درصورتیکه این اگهی ها میزان مشارکت مهندسان در پروژ ههای را که شرح می دهد ، گمراه کننده نباشند.
• بیانیه ای از نام مهندسان یا نام شرکت و بیانیه ای که نوع خدماتی که آنها در پروژه هایی که انجام شده است داشته اند ،را اعلام مینماید .
• تهیه ویا مجوز دادن چاپ مقالات تشریحی که حقایق را بصورت موقرانه اعلام مینمایند برای جراید عادی یا فنی . چنین مقالاتی نبایدبر بیش از مشارکت مستقیم در پروژه تشریح شده، دلالت داشته باشد .
• اجازه دادن مهندسان برای آنکه از نا مشان در آگهی های تجاری که ممکن است توسط پیمانکاران ، فروشندگان مواد و غیره چاپ شود استفاده شود ، این کار باید تنها توسط متنی موقر و معتدل، دانش و مشارکت مهندسان در پروژه را شرح داده باشد .
چنین اجاز های نباید شامل تائید عمومی برای محصولات دارای حقوق خاص شود.
ز مهندسان نبایدبصورت اشتباه یا کینه جویانه (مستقیم و یا غیرمستقیم ) به شهرت حرف های، فرصت ها یا کار مهندس دیگر آسیب وارد ساخته ویا غیرمنصفانه کار دیگران را نکوهش نمایند.
ح مهندسان نباید تجهیزات ، محصولات ، آزمایشگاهها یا امکانات دفتری کارفرمایان خویش را برای انجام کارهای خارج شخصی، بدون رضایت کارفرمایان خود مورد استفاده قراردهند.
: قانون ۶
مهندسان باید بگونه ای عمل نمایند که درستی، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده و ارتقاء دهند.
الف- مهندسان نباید دانسته بروشی عمل نمایند که به درستی، عزت یا مقام حرفه مهندسی زیان برسانند یا بطور دانسته در تجارت یا فعالیت های حرفه ای که طبیعت کلاه برداری، تقلب یا فسا د دارند، مشغول شوند.
: قانون ۷
مهندسان باید پیشرفت حرفه ای مهندسی را در سراسر دوره زندگی خویش دنبال نموده و برای پیشرفت حرف های و اصول اخلاقی مهندسان تحت نظارت خویش ایجاد فرصت نمایند.
الف- مهندسان باید مسیر پیشرفت در زمینه تخصص خود را ازطریق اشتغال در فعالیت های حرفه ای، شرکت در دوره های پیوسته آموزشی، مطالعه مقالات فنی و حضور در اجتماعات و سمینارهای حرفه ای حفظ نمایند.
ب- مهندسان باید کارمندان مهندس خویش را نیز به ثبت نام در نظام حرفه ای خود در سریعترین زمان ممکن تشویق نمایند.
ج- مهندسان باید کارمندان مهندس را به حضور و ارائه مقالات در مجامع و انجمن های فنی تشویق نمایند.
د- مهندسان باید اصل توسعه رابطه رضایت دو طرفه بین شرکت و کارکنان را ، باتوجه به اصطلاحات کار شامل شرح وظایف کاری، محدوده حقوق و مزایا ، تقویت نمایند.
. ۱- پذیرفته شده در ۲ سپتامبر ۱۹۰۴ وآخرین اصلاح در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
را که توسط هیئت ABET ۲- انجمن مهندس ان عمران امریکا اصول بنیادین کدهای اخلاقی اعتباری مهندسی و تکنولوژی
(ABET) (Accreditation Board For Engineering And Technology Inc.)
نیز پذیرفته شده، پذیرفت.
هیئت مدیره  ASCE  در ۳ نوامبر ۱۹۹۶  تعاربف ذیل از توسعه پایدار را پذیرفت:
“توسعه پایدار چالش تامین نیاز بشر به منابع طبیعی، محصولات صنعتی، انرژی، غذا، حمل و نقل، مسکن و مدیریت مؤثر ضایعات همراه حفظ و نگهداری کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی پایه مورد نیاز برای توسعه آینده میباشد .”

 

ASME نیاز به ممارست اخلاقی هر یک از اعضایش دارد و بدین منظور اصول  خلاقی مهندسین را که در ذیل ارائه شده و در اساسنامه ASME  نیز آمده، پذیرفته است.
اصول اخلاقی مهندسین
اصول بنیادین
مهندسین بطرق ذیل درستی، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده و ارتقاء خواهند داد:
الف- استفاده از دانش و مهارت خویش برای بالا بردن آسایش بشریت
ب – صداقت و بیطرفی و خدمت صادقانه به عموم ، کارفرما و مشتری
ج – کوشش در افزایش صلاحیت و قدر و منزلت حرفه مهندسی
مصوبات(قوانین) بنیادین
۱- مهندسین باید ایمنی، سلامت و آسایش عموم ی را در اجرای وظایف حرفه ای خویش حکم نمایند.
۲- مهندسین باید تنها خدماتی را ارائه نمایند که در حیطه صلاحیت آنهاست.
۳- مهندسین باید پیشرفت حرفه ای را در سرتاسر دوره زندگی خویش دنبال نمو ده و برای پیشرفت حرفه ای و اصول اخلاقی مهند س های تحت نظارت خویش ایجاد فرصت نمایند.
۴- مهندسین باید در موضوعات حرفه ای برای هر کارفرما یا مشتری بعنوان فردی باوفا و امین عمل نموده و از تضاد خواسته ها و پیدایش تضاد خواسته ها خودداری نمایند.
۵- مهندسین باید اعتبار حرفه ای خویش را بر اساس کیفیت خدمات ارائه شده خود بنانهند و از رقابت ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزند.
۶- مهندسین باید فقط با سازمان ها و اشخاص قابل اعتماد همکاری نمایند (شریک شوند).
۷- مهندسین باید بیانی ههای عمومی را بروشی صادقانه و بی طرفانه صادر نمایند.
۸- مهندسین باید ضربه های زیست محیطی را در اجرای وظایف حرفه ای خویش درنظر گیرند.
۹- مهندسین باید پیشرفت های قابل تحمل را در اجرای وظایف حرفه ای خویش در نظرگیرند.
هیئت تهیه کننده اصول اخلاقی و ممارست های حرفه ای یک سری اوراق بایگانی از مفاد اصول اخلاقی  ASME را حفظ می نمایند  (P-15.7) .  این مفاد باید بعنوان راهنما برای کاربران اصول اخلاقی ASME بکار برده شوند و در وب سایت هیئت تدوین کننده یا در صورت درخواست در دسترسند.
مسئول تدوین : انجمن امور اعضاء
اقتباس : ۷ مارس ۱۹۷۶
تجدید نظر شده در : ۹ دسامبر ۱۹۷۶
۷ دسامبر ۱۹۷۹
۱۹ نوامبر ۱۹۸۲
( ۱۵ ژوئن ۱۹۸۴ ( تغییرات ویرایشی در جولای ۱۹۸۴
۱۶ ژوئن ۱۹۸۸
۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۱ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۰ ژوئن ۱۹۹۸
۲۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۳ سپتامبر ۲۰۰۳

اصول اخلاقی فیدیک
فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور ( فیدیک ) خدمات مهندسین مشاور را برای حفظ توسعه پایدار جامعه ومحیط زیست ، حیاتی میداند.
برای اثربخشی ، علاوه براینکه مهندسین بایستی دانش ومهارت خود را بصورت پیوسته افزایش د هند ، جامعه هم بایستی به صداقت اعضای حرفه مهندسی احترام گذارده وبه قضاوت آنها اطمینان داشته باشد وحق الزحمه عادلانه را به آنان پرداخت نماید.
کلیه اعضای انجمن های فیدیک متعهد به اصول اخلاقی زیر میباشند و معتقدند  این موارد در رفتار اعضا جهت ایجاد اعتماد جامعه به مهندسین مشاور، نقش اساسی دارد.
مسئولیت نسبت به جامعه وحرفه مهندسی مشاور
مهندس مشاور باید:
• مسئولیت اجتماعی مهندسی مشاور را قبول داشته باشد.
• به دنبال راه حل های سازگار با اصول توسعه پایدار باشد.
• همواره شان ، جایگاه  واعتبارحرفه مهندسی مشاور را حفظ نماید.
صلاحیت
مهندس مشاور باید:
• دانش ومهارت خود را در سطحی متناسب با توسعه فناوری ،قوانین و مدیریت نگهداشته ومهارت لازم همراه با دقت وپشتکار را در خدمات مورد درخواست کارفرمایان بکار گیرد.
• خدمات را فقط وقتی که صلاحیت آن را دارد ، انجام دهد.
صداقت
مهندس مشاور باید:
• همواره در جهت منافع مشروع کارفرما عمل کرده و کلیه خدمات را با صداقت وامانت انجام دهد.
بی غرضی
مهندس مشاور باید:
• در ارایه نظرات حرفه ای ، قضاوت وتصمیم گیری های خود بی غرض باشد.
• کارفرما را در رابطه با هرگونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای وی پیش آید ، مطلع سازد.
• از دریافت مبلغی که باعث تبعیض درقضاوت مستقل وی شود خودداری کند.
انصاف نسبت به دیگران
مهندس مشاور باید:
• انتخاب بر پایه کیفیت را ترویج نماید .
• عمدا ویا ازروی بی دقتی ، کاری را انجام ندهد که به شهرت وتجارت دیگران صدمه بزند.
• کار سایر مهندسین مشاور را قبل از مطلع کردن وی ( وقبل از اینکه کارفرما بصورت کتبی خاتمه کار آن مهندس مشاور را به وی اعلام نماید) بعهده نگیرد.
• در صورتیکه از وی خواسته شود کار دیگران را بررسی نماید ، با احترام و رفتار مناسب اقدام نماید.
فساد
مهندس مشاور باید:
• نه پرداخت وجهی را پیشنهاد ونه دریافت وجهی را قبول نماید که از آن موارد زیر استنباط شود:
الف) نفوذ در فرایند انتخاب ویا پرداخت به مهندس مشاور ویا کارفرمایان یا
ب ) نفوذ در قضاوت بی غرضانه مهندس مشاور
• با سازمانهای قانونی بازرسی که در رابطه با هر قرارداد و یا احداث تحقیق مینمایند، کاملا همکاری نماید.

ما اعضای انجمن مهندسین برق و الکترونیک با تشخیص اهمیت اثربخشی فناوریهایمان در کیفیت زندگی در پهنه جهان، ضمن پذیرش تعهد شخصی به حرفه‌مان، اعضا و اجتماعی که به آن خدمت می‌کنیم، بدینوسیله خود را به بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه‌ای متعهد می‌دانیم و موافقت می‌نمائیم که:
۱-  تصمیمات مهندسی ما بر پایه ایمنی، بهداشت و نفع عمومی بوده و سریعاً مواردی را که ممکن است باعث بخطرافتادن عموم یا محیط زیست گردد، فاش نمائیم.
۲-  از تضاد منافع حقیقی یا متصور تا جائیکه امکان دارد اجتناب کرده و در صورت وجود آنها را برای طرفهای ذینفع، فاش نمائیم.
۳-    در برآوردها و طرح ادعاها باتوجه به اطلاعات دردسترس، صادق و واقع‌بین باشیم.
۴-    هرگونه رشوه را در همه اشکال آن رد نمائیم.
۵-    فهم خود را نسبت به فناوری، کاربرد مناسب از آن و ظرفیت‌های تبعی آن افزایش دهیم.
۶-  صلاحیت فنی خود را حفظ کرده و توسعه دهیم و انجام وظایف فنی برای دیگران را تنها در صورتی که از طریق آموزش و یا تجربه صلاحیت لازم را کسب کرده باشیم، یا پس از اعلام محدودیت‌های مربوطه، قبول نمائیم.
۷-  انتقاد درست از کارهای فنی را در دستور کار قرار داده و پذیرای انتقاد و قبول آن باشیم. به اشتباهات اعتراف کرده و آنها را اصلاح نمائیم و بصورت مناسب سهم کمک‌دهندگان را ارج گذاریم.
۸-    با همه بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، جنس، معلولیت، سن و یا ملیت آنها رفتاری منصفانه داشته باشیم.
۹-    از واردکردن لطمه به دیگران، اموال، اشتهار یا اشتغالشان ازطریق ادعاهای نادرست و یا کینه‌جویانه اجتناب ورزیم.
۱۰-به همکاران در توسعه حرفه‌ای کمک کرده و پشتیبان آنها در پیروی از این مقررات اخلاقی باشیم.