انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

کل پروژه های شرکت مشاور نیرو

پروژه های تولید نیرو

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی 250 و 125 مگاواتی در منطقه مکراننیروگاه مکرانمدیریت و توسعه سرزمین مکران140212 ماهدر حال انجام
2 اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﺸﺎوره، ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ، ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪنیروگاه مس سرچشمهملی صنایع مس ایران140240در حال انجام
3 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F آبادان 2 (اروند) به ظرفیت 980 مگاوات بهمراه پست فشار قوی بلافصل، خط انتقال، تاسیسات جانبی نیروگاه، بخش های تکمیلی آن و همچنین خط انتقال و ایستگاه گاز مربوطه و جاده دسترسی نیروگاه نیروگاه آبادان 2تولید نیروی برق اروند140248 ماهدر حال انجام
4 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط تغذیه واحدهای نیروگاهنیروگاه چابهارتولید نیروی جنوب شرق صبا140212 ماهدر حال انجام
5 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در زمینه نیروگاه داخلی مقیاس کوچک 25 مگاواتینیروگاه مقیاس کوچکفولاد اوکسین خوزستان140142 ماهدر حال انجام
6 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکورنیروگاه دزفولبرق انرژی پاینده جم14013 ماهدر حال انجام
7 ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های BOT احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی گهراننیروگاه گهرانگهر انرژی سیرجان140136 ماهدر حال انجام
8 ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث نیروگاه خود تامین گازی و برج های خنک کن هیبریدی و کندانسور هواخنک در مجتمع مس شهر بابکنیروگاه مس شهر بابکصنایع مس ایران140124 ماهدر حال انجام
9 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه ذغالسوز طبسنیروگاه طبسمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14016 ماهدر حال انجام
10 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی لامردنیروگاه لامردغدیر انرژی لامرد14016 ماهدر حال انجام
11 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 2 به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکورنیروگاه آبادان 2مهندسی ری نیرو14013 ماهدر حال انجام
12 خدمات مشاوره اخداث نیروگاه مولد گاز سوز 5 مگاواتی سایپانیروگاه مقیاس کوچکسایپا140117 ماهدر حال انجام
13 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه 10 مگاواتی در شهرستان نیشابورنیروگاه مقیاس کوچکزراعت پیشگان سپهر هشتم14016 ماهدر حال انجام
14 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برقخدمات مهندسی و مشاوره ایساتکاب140112 ماهدر حال انجام
15 خدمات مهندسی احداث نیروگاه 25 مگاواتی دوگانه سوز بهمراه تاسیسات آب شیرین کن بندر شهید بهشتی چابهارنیروگاه بندر شهید بهشتی چابهارخدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه140115 ماهدر حال انجام
16 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریهنیروگاه تربت حیدریهمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
17 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارنیروگاه سبزوارمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14013 ماهدر حال انجام
18 تهیه اسناد مناقصه خرید نیروگاه 230 مگاواتی مس سرچشمهنیروگاه مس سرچشمهمس سرچشمه رفسنجان14012 ماهخاتمه یافته
19 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برقخدمات مهندسی و مشاوره ایساتکاب14011 ماهخاتمه یافته
20 خدمات مهندسی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارنیروگاه سبزوارمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
21 خدمات مهندسی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریهنیروگاه تربت حیدریهمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
22 خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP شهرک صنعتی عباس آبادنیروگاه CHP عباس آبادانرژی پرسیا نیرو ایرانیان14012 ماهدر حال انجام
23 خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحدهای 5 و 6 نیروگاه BOO و پست 230/400 کیلوولت دماوند انرژی عسلویه (366 مگاوات)نیروگاه دماوند عسلویهدماوند انرژی عسلویه140124 ماهدر حال انجام
24 انجام بررسی پیوست های قرارداد پیمانکار احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزنیروگاه هرمزتوسعه برق غدیر اوکسین140112 ماهدر حال انجام
25 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامردنیروگاه لامردغدیر انرژی لامرد140118 ماهدر حال انجام
26 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهارنیروگاه چابهارتولید نیروی جنوب شرق صبا140116 ماهخاتمه یافته
27 خدمات مهندسی و نظارت عالیه تکمیل دو واحد گازی و پست نیروگاه سمناننیروگاه سمنانمولد برق نیروگاهی سامان سمنان140026 ماهدر حال انجام
28 تهیه اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامردنیروگاه لامردغدیر انرژی لامرد14006 ماهخاتمه یافته
29 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2پویان انرژی لیدوما14009 ماهخاتمه یافته
30 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه 7.5 مگاواتینیروگاه قوطی سازیقوطی سازی آلومینیوم کاوه140012 ماهخاتمه یافته
31 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برقخدمات مشاورهساتکاب140012 ماهخاتمه یافته
32 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO راشد تربت حیدریه و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطهنیروگاه راشد تربت حیدریهمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی140024 ماهدر حال انجام
33 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات ساختمان و سیویل نیروگاه هرمزنیروگاه هرمزتوسعه برق غدیر اوکسین14006 ماهخاتمه یافته
34 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوار و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطهنیروگاه سبزوارمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی140024 ماهدر حال انجام
35 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO آریان (زنجان2) نیروگاه آریان (زنجان 2)مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی140030 ماهدر حال انجام
36 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی BOO اندیمشک 3، پست بلافصل، خط انتقال مربوطه، توسعه پست کرخه، تاسیسات انتقال گاز و خط انتقال گاز و تهیه طرح اتصال به شبکهنیروگاه اندیمشک 3نیرو تراز پی ریز140048 ماهدر حال انجام
37 انجام خدمات مهندسی و مشاوره ای در حوزه طرح های نیروگاهیخدمات مهندسی و مشاوره ایگسترش انرژی پاسارگارد139912 ماهخاتمه یافته
38 انجام خدمات مشاوره و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاهنیروگاه انفورماتیکخدمات انفورماتیک139924 ماهدر حال انجام
39 خدمات مشاوره برون سپاری ایستگاه های تقویت فشار و خطوط لوله شرکت انتقال گاز ایرانبرون سپاریانتقال گاز ایران139918 ماهخاتمه یافته
40 تهیه اسناد مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 100 هزار مترمکعبی بصورت EPC نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارنیروگاه سبزوارمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی13996 ماهخاتمه یافته
41 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3نیروگاه اندیمشک 3نیروگاهی نیرو تراز پی ریز13996 ماهخاتمه یافته
42 انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه کلاس F تهرانامکان سنجی نیروگاه کلاس F تهرانمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی1398 40 ماهدر حال انجام
43 خدمات مهندسی کارهای باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جمنیروگاه گازی جمپالایش گاز فجر جم139848 ماهخاتمه یافته
44 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوند (324 مگاوات)نیروگاه پتروشیمی دماوندپتروشیمی دماوند139839 ماهخاتمه یافته
45 خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه کلاس F سیکل ترکیبی سهندنیروگاه کلاس F سهندمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی139860 ماهدر حال انجام
46 مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه و سیستم تولید برق و بخارنیروگاه پتروشیمی مبینپتروشیمی مبین13976 ماهخاتمه یافته
47 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدیداتصال نیروگاه به شبکهپالایش نفت امام خمینی139760 ماهدر حال انجام
48 مطالعات و تهیه طرح اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان به ظرفیت اسمی 600 مگاواتنیروگاه شهید باکری سمنانتولید و توسعه پویا انرژی13972 ماهخاتمه یافته
49 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ساخت یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی دامغاننیروگاه دامغاناستیل آذین ایرانیان139636 ماهخاتمه یافته
50 خدمات نظارت بر بهره برداری و تعمیرات پروژه های بهینه سازی نیروگاه شهید سلیمی نکانیروگاه نکاءتولید نیروی برق شهید سلیمی139612 ماهخاتمه یافته
51 خدمات نظارت کارگاهی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و قراردادهای واحدهای گازی نیروگاهی سیکل ترکیبی خرمشهرنیروگاه خرمشهرتولید نیروی جنوب غرب صبا13966 ماهخاتمه یافته
52 خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی نیروگاه خصوصی BOO سیکل ترکیبی گناوهنیروگاه گناوهتولید نیروی برق فارس139612 ماهخاتمه یافته
53 خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه قشم و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطهنیروگاه قشممادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی139672 ماهخاتمه یافته
54 خدمات طراحی و نظارت برطرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزیتامین برقخدمات انفورماتیک139612 ماهخاتمه یافته
55 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرائی باقیمانده نیروگاه جم و پست 11 کیلوولت و خدمات نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و خرید قطعات یدکی نیروگاهنیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139618 ماهخاتمه یافته
56 انجام پدافند غیرعامل نیروگاه بخاری هرمزگان (سیریک) و پست فشار قوی بلافصل GISنیروگاه هرمزگانمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی139612 ماهخاتمه یافته
57 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی زرندنیروگاه زرندمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی139612 ماهخاتمه یافته
58 انجام بروزرسانی مطالعات امکان سنجی نیروگاه گچساراننیروگاه گچسارانمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی13963 ماهخاتمه یافته
59 خدمات نظارت بر تعمیرات اساسی نیروگاه نکانیروگاه نکاءتولید برق شهید سلیمی13955 ماهخاتمه یافته
60 خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی طرح های توسعه شرکت گروه صنایع افق البرزافق البرزگروه صنایع افق البرز139512 ماهخاتمه یافته
61 خدمات امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی 910 مگاواتی BOO اروند (توسعه آبادان)نیروگاه اروندمهندسی ری نیرو13953 ماهخاتمه یافته
62 خدمات امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO دهدشت سیواننیروگاه دهدشت سیوانانرژی آفتاب سیوان13953 ماهخاتمه یافته
63 خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه خنک کاری هوای کمپرسور چهت 2 واحد سیکل ترکیبی V94.2نیروگاه بمپور ایرانشهربرق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان13944 ماهخاتمه یافته
64 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO چابهار (480 مگاوات)نیروگاه چابهارتولید نیروی جنوب شرق صبا139472 ماهخاتمه یافته
65 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاوات BOO لامردنیروگاه لامردغدیر انرژی لامرد139462 ماهخاتمه یافته
66 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه خرم آباد و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطهنیروگاه خرم آبادسازمان توسعه برق ایران139484 ماهدر حال انجام
67 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوند (324 مگاوات)نیروگاه پتروشیمی دماوندپتروشیمی دماوند139440 ماهخاتمه یافته
68 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139418 ماهخاتمه یافته
69 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه سیکل ترکیبی CCHP پردیسنیروگاه پردیسرعد انرژی آریا139418 ماهخاتمه یافته
70 مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه BOO خرمشهرنیروگاه خرمشهرتولید نیروی جنوب غرب صبا139415 ماهخاتمه یافته
71 مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه شهید مد حج (زرگان) نیروگاه زرگانتولید نیروی جنوب غرب صبا139415 ماهخاتمه یافته
72 مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی اصلاح بتن دهانه برج خنک کن واحد 4 نیروگاه شازند اراکنیروگاه شازند اراکبرق منطقه‌ای‌ باختر13947 ماهخاتمه یافته
73 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه بادی (منطقه منجیل)نیروگاه بادیپایه گذاران ایده‌های توانمند13945 ماهخاتمه یافته
74 نظارت کارگاهی احداث مسیر تانکرهای سوخت استراحتگاه رانندگان و اتاقک باسکول نیروگاه همداننیروگاه همدانبرق منطقه‌ای باختر139312 ماهخاتمه یافته
75 انتخاب مشاور مدیریت طرح اجرای پروژه واحد بازیافت گوگردزدایی پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جمپالایش گاز فجر جم13933 ماهخاتمه یافته
76 انجام مطالعات مراحل اول و دوم تعمیرات اساسی تاسیسات برق و مکانیک بندر امیرآبادبندر امیرآبادسازمان بنادر و دریانوردی 13933 ماهخاتمه یافته
77 مطالعه امکان سنجی ایندور کردن واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوینیروگاه خویتولید نیروی پرتو شمس تابان13931 ماهخاتمه یافته
78 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139218 ماهخاتمه یافته
79 خدمات مشاوره جهت بازرسی‌های فنی، ارائه و بروزرسانی استاندارد و دستورالعمل‌های فنی در مورد کلیه تجهیزات نیروگاهیفولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان139212 ماهخاتمه یافته
80 خدمات مهندسی در رابطه با طراحی، خرید و نصب و راه اندازی فلومتر برای خطوط آب صنعتیفولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان13922 ماهخاتمه یافته
81 خدمات مهندسی بهینه سازی آب خنک کن نیروگاه طوسنیروگاه طوس‌مدیریت ‌تولید برق ‌طوس13926 ماهخاتمه یافته
82 انجام خدمات نظارت بر تعمیرات 100 هزار ساعت همراه با انجام عملیات ارتقا توان واحدگازی نیروگاه کرماننیروگاه کرمان‌‌تولید نیروی ‌برق ‌کرمان13923 ماهخاتمه یافته
83 خدمات مهندسی افزایش توان گیرموتور نوار نقاله هافولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان13923 ماهخاتمه یافته
84 نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیهنیروگاه ارومیهتدبیرسازان سرآمد13922 ماهخاتمه یافته
85 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث 6 واحد گازی نیروگاه BOO خرمشهر (972 مگاوات)نیروگاه خرمشهرصنایع برق و انرژی صبا139148 ماهخاتمه یافته
86 خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال موقت آب به محوطه جنگل کاری نیروگاه خرمشهرنیروگاه خرمشهرصنایع برق و انرژی صبا139010 ماهخاتمه یافته
87 احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز نیروگاه BOO گناوه بصورت EPC (با مشارکت شرکت نیکان فرآیند محافظ)نیروگاه گناوهسازمان توسعه برق ایران139015 ماهخاتمه یافته
88 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه گاز ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرهاپالایشگاه ایلام پالایش گاز ایلام13903 ماهخاتمه یافته
89 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جمپالایش گاز فجر جم13904 ماهخاتمه یافته
90 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی و ادامه عملیات ساختمانی باقیمانده نیروگاه گازی جم (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138920 ماهخاتمه یافته
91 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه مهندسی، تامین تجهیزات و نصب سیستم های خنک کن هوای ورودی به توربین های گازی نیروگاه کرماننیروگاه کرمانتولید نیروی برق کرمان13896 ماهخاتمه یافته
92 خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه گازی ماهشهر (648 مگاوات) (مشارکت با شرکت توسعه انرژی متین)نیروگاه ماهشهرسازمان توسعه برق ایران1388105 ماهخاتمه یافته
93 ادامه خدمات نظارت کارگاهی بخش گاز نیروگاه ارومیه (954 مگاوات)نیروگاه ارومیهسازمان توسعه برق ایران138816 ماهخاتمه یافته
94 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث یک دستگاه مخزن سوخت مایع 30000 مترمکعبی در نیروگاه طوسنیروگاه طوسسازمان توسعه برق ایران138822 ماهخاتمه یافته
95 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جمپالایش گاز فجر جم13904 ماهخاتمه یافته
96 خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر طرح تامین هوای مطمئن واحدهای بخار نیروگاه نکاءنیروگاه نکاءبرق ‌منطقه‌ای‌ مازندران138812 ماهخاتمه یافته
97 خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO اصفهان 2 (484 مگاوات)نیروگاه اصفهان 2پرشیان فولاد138778 ماهخاتمه یافته
98 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث واحدهای 5 و 6 گازی نیروگاه BOO خرمشهر (324 مگاوات)نیروگاه خرمشهرصنایع برق و انرژی صبا138736 ماهخاتمه یافته
99 خدمات نظارت کارگاهی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع هر یک به ظرفیت 20000 مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیهنیروگاه ارومیهسازمان توسعه برق ایران138729 ماهخاتمه یافته
100 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران و تنظیم و تست رله های حفاظتی و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای کنترل، حفاظت و مونیتورینگپالایشگاه تهرانشرکت پالایش نفت تهران138721 ماهخاتمه یافته
101 خدمات مهندسی طرح فروش اقساطی نیروگاه سیکل ترکیبی نیمه تمام جهرمنیروگاه جهرمسازمان توسعه برق ایران13879 ماهخاتمه یافته
102 خدمات مهندسی پروژه بهینه سازی نیروگاه بندرعباسنیروگاه بندرعباسبرق منطقه‌ای هرمزگان13872 ماهخاتمه یافته
103 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث 4 واحد گازی نیروگاه BOO خرمشهر (648 مگاوات)نیروگاه خرمشهرصنایع برق و انرژی صبا138641 ماهخاتمه یافته
104 خدمات مهندسی ستادی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138636 ماهخاتمه یافته
105 خدمات نظارت کارگاهی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع هر یک به ظرفیت 20000 مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی خوینیروگاه خویسازمان توسعه برق ایران138626 ماهخاتمه یافته
106 مطالعات میدانی مولدهای پراکنده مقیاس کوچک موجود در شبکه قدرتمولدهای مقیاس کوچکمدیریت شبکه برق ایران138615 ماهخاتمه یافته
107 خدمات مهندسی پایه نیروگاه برق پالایشگاه پارسیان (114 مگاوات)نیروگاه پالایشگاه پارسیانشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران138612 ماهخاتمه یافته
108 خدمات نظارت کارگاهی بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قائن و هماهنگی مربوطه با مشاور اصلی طرح 3000 مگاوات توربین گازی (648 مگاوات)نیروگاه قائنسازمان توسعه برق ایران138560 ماهخاتمه یافته
109 خدمات‌ مهندسی ‌و نظارت‌ کارگاهی‌ احداث‌ سه‌ دستگاه مخزن‌ سوخت مایع 30000 مترمکعبی در نیروگاه‌ سیکل ترکیبی نیشابورنیروگاه نیشابورسازمان توسعه برق ایران138543 ماهخاتمه یافته
110 تهیه طرح تفضیلی نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه توام برق و حرارت نیروگاه طرشتسازمان بهره وري انرژي ايران13846 ماهخاتمه یافته
111 خدمات مهندسی امکان سنجی و برآورد میزان انرژی قابل استحصال از نیروگاه مشهد و اجرای طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودتنیروگاه مشهدشرکت برق منطقه ای خراسان13843 ماهخاتمه یافته
112 خدمات نظارت کارگاهی بخش گاز نیروگاه ارومیه و هماهنگی مربوطه با مشاور اصلی طرح (954 مگاوات)نیروگاه ارومیهسازمان توسعه برق ایران138360 ماهخاتمه یافته
113 خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی، آماده سازی و نظارت کارگاهی برآماده سازی ساختگاه نیروگاه 1000 مگاواتی BOT فارسنیروگاه فارسسازمان توسعه برق ایران138336 ماهخاتمه یافته
114 خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی، آماده سازی و نظارت کارگاهی برآماده سازی ساختگاه نیروگاه 500 مگاواتی BOT گناوهنیروگاه گناوهسازمان توسعه برق ایران138336 ماهخاتمه یافته
115 خدمات مهندسی امکان سنجی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه گازی جدید جم نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138336 ماهخاتمه یافته
116 بازنگری اسناد فروش نیروگاه شهید زنبق یزدنیروگاه شهید زنبق یزدشرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
117 بازنگری اسناد فروش نیروگاه چابهار نیروگاه چابهارشرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
118 بازنگری اسناد فروش نیروگاه صوفیان نیروگاه صوفیان شرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
119 بازنگری اسناد فروش نیروگاه زرگاننیروگاه زرگانشرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
120 تهیه اسناد فروش نیروگاه شریعتی مشهد نیروگاه شریعتی شرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
121 تهیه اسناد فروش نیروگاه زرند نیروگاه زرندشرکت توانیر13837 ماهخاتمه یافته
122 خدمات مشاوره بررسی استقرار ایستگاه هواشناسی در نیروگاه‌های کشورایستگاه هواشناسیسازمان توسعه برق ایران13833 ماهخاتمه یافته
123 خدمات نظارت‌کارگاهی بخش بخار نیروگاه‌ سیکل ‌ترکیبی یزد و هماهنگی مربوطه ‌با مشاور اصلی طرح 22 واحد (350 مگاوات)نیروگاه‌ یزدسازمان توسعه برق ایران138249 ماهخاتمه یافته
124 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه آباداننیروگاه آبادانسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
125 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه دماوندنیروگاه دماوندسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
126 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه کرماننیروگاه کرمانسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
127 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه فارسنیروگاه فارسسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
128 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه نیشابورنیروگاه نیشابورسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
129 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه خوینیروگاه خویسازمان توسعه برق ایران138213 ماهخاتمه یافته
130 خدمات مهندسی جهت جلوگیری از کاهش ظرفیت توربین های گازی پالایشگاه لاوانپالایشگاه لاوانپالایش نفت لاوان13823 ماهخاتمه یافته
131 خدمات مهندسی اصلاح و بهینه سازی سیستم برق پتروشیمی رازیپتروشیمی رازیپتروشیمی رازی13826 ماهخاتمه یافته
132 خدمات مهندسی بررسی و امکان‌سنجی برون‌سپاری بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه سهندنیروگاه سهند‌برق منطقه‌ای ‌آذربایجان13822 ماهخاتمه یافته
133 استانداردهای پوشش های فلزی و پوشش های بادوام و عیوب رنگ و پوشش لاستیکیاستاندارد پوشش های فلزیشرکت توانیر138112 ماهخاتمه یافته
134 امکان سنجی تبدیل نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه تولید توام برق وحرارت نیروگاه طرشتشرکت توانیر13819 ماهخاتمه یافته
135 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه چابهارنیروگاه چابهارشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
136 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه مشهدنیروگاه مشهدشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
137 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه خوینیروگاه خویشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
138 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه لوشاننیروگاه لوشانشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
139 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه بخاری بعثتنیروگاه بعثتشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
140 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه شهید زنبق یزدنیروگاه شهید زنبق یزدشرکت توانیر13813 ماهخاتمه یافته
141 بررسی طراحی و رفع عیوب مراحل طراحی و ساخت بویلرهای شرکت توسعه نیشکرطراحی و رفع عیوب بویلرهاتوسعه نیشکر و صنایع جانبی13803 ماهخاتمه یافته
142 خدمات مشاوره برای احداث نیروگاه 500 مگاواتی توربین گازی رودشور به روش BOO و موارد جانبی آن نیروگاه رودشورآرین ماهتاب جنوب13803 ماهخاتمه یافته
143 استاندارد تنوع زدایی در پمپ‌ها و الکتروموتورهای نیروگاهیتنوع‌زدایی در پمپ‌هاشرکت توانیر13792 ماهخاتمه یافته
144 استاندارد مخازن نیروگاهیاستاندارد مخازن شرکت توانیر138018 ماهخاتمه یافته
145 تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی و نظارت عالیه و کارگاهی بر آننیروگاه خورشیدیوزارت نیرو137836 ماهخاتمه یافته
146 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گازطراحی مفهومی توربین گازشرکت توانیر137824 ماهخاتمه یافته
147 تدوین استاندارد و آیین کار لوله‌کشی در نیروگاه‌هااستاندارد لوله‌کشی شرکت توانیر137712 ماهخاتمه یافته
148 استاندارد جامع رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات نیروگاه‌هااستاندارد رنگ‌آمیزی شرکت توانیر137618 ماهخاتمه یافته
149 خدمات مهندسی و طراحی در مورد سیستم زمین واحدهای گازی نیروگاه سمناننیروگاه سمنانشرکت برق منطقه ای سمنان13752 ماهخاتمه یافته
150 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور نیروگاه نیشابورسازمان توسعه برق ایران137572 ماهخاتمه یافته
151 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خوی نیروگاه خویسازمان توسعه برق ایران137558 ماهخاتمه یافته
152 خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزینیروگاه خورشیدیوزارت نیرو137519 ماهخاتمه یافته
153 مشاوره مربوط به طرح بررسی چگونگی اتصال ژنراتور هفتم به سیستم فعلی برق پالایشگاهپالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران13743 ماهخاتمه یافته
154 مبانی طراحی سیستم های خنک کننده جنبی نیروگاههای حرارتیسیستم‌های‌خنک‌‌کننده‌ سازمان توسعه برق ایران137312 ماهخاتمه یافته
155 تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی بعنوان یکی از بخشهای مشخصات فنی اسناد مناقصهکنترل کیفی تجهیزات نیروگاهیشرکت توانیر137311 ماهخاتمه یافته
156 بررسی امکان استفاده از برج خنک کن دوگانه (هیبرید) در نیروگاه منتظر قائمنیروگاه منتظر قائمشرکت توانیر137212 ماهخاتمه یافته
157 تهیه اصول و مقررات طراحی مقاومتی، هیدرولیکی و حرارتی لوله کشی‌های نیروگاههالوله‌کشی‌ نیروگاههاشرکت توانیر137218 ماهخاتمه یافته
158 خدمات طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور (1060 مگاوات)نیروگاه نیشابورشرکت توانیر137148 ماهخاتمه یافته
159 خدمات طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خوی (350 مگاوات)نیروگاه خویشرکت توانیر137148 ماهخاتمه یافته
160 خدمات مهندسی مشاور طراحی تفصیلی سیکل حرارتی آب و بخار نیروگاه حرارتی 250*4 مگاواتینیروگاه‌حرارتی250*4 مگاواتی شرکت توانیر137112 ماهخاتمه یافته
161 خدمات مهندسی در مورد جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها، تهیه لیست و برآورد قیمت به روز و تعیین الگوی مصرف قطعات یدکی کلیه تجهیزات نیروگاه‌های بخاری،گازی و سیکل ترکیبی،پست‌ها و خطوط انتقال نیرو به هنگام خریدقطعات یدکی نیروگاه‌هاشرکت توانیر137110 ماهخاتمه یافته
162 خدمات مهندسی مشاور برای تهیه پیش نویس آیین نامه گردش کار سیستماتیک و شرح وظایف متقابل واحدهای اصلی دست اندرکار احداث و بهره برداری نیروگاه هابهره‌برداری نیروگاه‌هاشرکت توانیر13714 ماهخاتمه یافته

پروژه های انتقال نیرو

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی نظارت عالیه بر ساخت توسعه پست های 63/230 کیلوولت منتظرقائم بخار و اسلامشهر و احداث ساختمان کنترل جدید در پست منتظرقائمتوسعه پست های منتظرقائم بخار و اسلامشهر برق منطقه ای تهران140220 ماهدر حال انجام
2 خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و نظارت بر ساخت تجهیزات ارتباطات خط 63 کیلوولت اسلامشهر، چهاردانگه، پروفیلخط 63 کیلوولت اسلامشهر، چهاردانگه، پروفیلبرق منطقه ای تهران140218 ماهدر حال انجام
3 خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت بر ساخت تجهیزات پروژه توسعه ترانسفورماتور سوم 63/230 کیلوولت و احداث بانک خازنی 63 کیلوولت در پست بهارستانپست بهارستانبرق منطقه ای تهران140215 ماهدر حال انجام
4 خدمات مهندسی برنامه عملیاتی ظرفیت اضطراری خطوط خطوط انتقال برق منطقه ای گیلان14022 ماهدر حال انجام
5 ارائه خدمات مهندسی و مشاوره به منظور توسعه شبکه فوق توزیع و توزیع برق شهرک صنعتی محمودآباد قمپست 63 کیلوولت محمودآباد قمشهرک های صنعتی استان قم14023 ماهدر حال انجام
6 انجام خدمات مهندسی احداث پست 230/63 کیلوولت سلفچگانپست 230/63 کیلوولت سلفچگانتجارت پردیس آذربایجان140214 ماهدر حال انجام
7 خدمات مشاوره مطالعات برقرسانی به پروژه کارخانه صنایع فولاد رهام پارس شامل انتخاب مسیر، طراحی خطوط انتقال، طراحی توسعه پست نی ریز و پست اختصاصیبرقرسانی به کارخانه صنایع فولاد رهام پارسصنایع فولاد رهام پارس14025 ماهدر حال انجام
8 خدمات مهندسی پروژه جابجایی مسیر خطوط 230 و 63 کیلوولت شرکت برق منطقه ای تهران در سطح منطقه 20 شهرداری تهرانجابجایی مسیر خطوط 230 و 63 کیلوولتشهرداری منطقه 20 تهران14026 ماهدر حال انجام
9 خدمات نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی پست های هدایت و کشاورزیپست های هدایت و کشاورزیشرکت برق منطقه ای خوزستان14027 ماهدر حال انجام
10 خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی احداث 4 فیدر 63 در پست 230/63 کیلوولت بهارستانپست بهارستانبرق منطقه ای تهران140216 ماهدر حال انجام
11 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط انتقال و پست فشار قوی بلافصل نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F آبادان 2 (اروند) خط و پست نیروگاه آبادان 2تولید نیروی برق اروند140248 ماهدر حال انجام
12 خدمات نظارت کارگاهی افزایش ظرفیت پست های 63 کیلوولت پرند صنعتی، ابوذر، کهریزک، مولوی، سردار جنگل، کردان، پاسداران، طالقانی، دپو، مردآباد و خاتون آباد و الهیهافزایش ظرفیت پست های 63 کیلوولتبرق منطقه ای تهران140110 ماهدر حال انجام
13 خدمات طراحی و مهندسی خط انتقال نیروگاه پرند تا پست برق پرند و طراحی و بازطراحی احداث پست برق پرندخط و پست پرندمهندسی توسعه آب تابان14016 ماهدر حال انجام
14 خدمات مهندسی احداث خط انتقال اختصاصی 63 کیلوولت دومداره کارخانه فروسیلیسم خمینخط فروسیلیسم خمینفروسیلیسم خمین14016 ماهدر حال انجام
15 خدمات مشاوره مهندسی نظارت عالیه و نظارت بر ساخت تجهیزات توسعه ترانسفورماتور سوم 20/63 و فیدرهای 63 در پست 20/63/230 کیلوولت قیطریهپست‌ قیطریهبرق منطقه ای تهران14018 ماهدر حال انجام
16 خدمات نظارت کارگاهی تست و راه اندازی 2 بی خط خط گوهر تجارت نقش جهانگوهر تجارت نقش جهان14011 ماهدر حال انجام
17 خدمات مشاوره مهندسی بهینه سازی تابلوهای حفاظت دیفرانسیل طولی در 21 خط انتقالبهینه سازی تابلوهای حفاظتبرق منطقه ای تهران14016 ماهدر حال انجام
18 خدمات مشاوره مهندسی ، نظارت عالیه و کارگاهی جابجایی ، نصب و راه اندازی پست فوق توزیع شهرک صنعتی شمس آباد 3پست شمس آباد 3برق منطقه ای تهران14013 ماهدر حال انجام
19 خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت جهت عملیات اجرایی توسعه 8 بی تراس و 3 بی خطتوسعه 8 بی تراس و 3 بی خطبرق منطقه ای تهران140124 ماهدر حال انجام
20 بررسی و کنترل عالیه ارزیابی کیفی و فنی و مالی پیمانکاران واجد شرایط حضور در مناقصه احداث خطوط 400 کیلوولت دو مدارهخطوط 400 کیلوولت دو مدارهگهر انرژی سیرجان14011 ماهدر حال انجام
21 خدمات مهندسی تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پست 400/132 کیلوولت هشترودپست‌ هشترودبرق منطقه ای آذربایجان14016 ماهدر حال انجام
22 خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه برق رسانی به پالایشگاه و پتروشیمی تبریز خط و پست پالایشگاه و پتروشیمی تبریز توسعه خدمات انرژی ارژن 140115 ماهدر حال انجام
23 خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی کابلکشی سه مداره 63 کیلوولت معنوی اکباتانخط سه مداره معنوی اکباتانبرق منطقه‌ای تهران140116 ماهدر حال انجام
24 خدمات مهندسی عملیات نصب، تست و راه اندازی ده پست فوق توزیع ده پست فوق توزیعبرق منطقه ای خوزستان140124 ماهدر حال انجام
25 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث پست و خط شهرک صنعتی دارویی برکتخط و پست برکتشهرک صنعتی دارویی برکت140110 ماهدر حال انجام
26 رفع معاض خطوط برق 63 کیلوولت پروژه تونل غدیرخط تونل غدیرشهرداری قم14012 ماهدر حال انجام
27 خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و خرید 90 کیلومتر کابل 63 کیلوولت و ملحقاتخرید کابلبرق منطقه‌ای تهران140110 ماهدر حال انجام
28 ارائه خدمات مشاوره و مهندسی ستینگ رله های متعلق به فاز اول پروژه تامین توان خط A مترو قمتنظیم ستینگ رله هامهندسی توسعه آب تابان14012 ماهدر حال انجام
29 خدمات مهندسی پست های اصفهانپست های اصفهانبرق منطقه ای اصفهان140112 ماهدر حال انجام
30 انجام خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال 63 کیلوولت کیان الماس الموتخط کیان الماسفرانیرو14018 ماهدر حال انجام
31 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات (در قالب توسعه پست 63/20 کیلوولت اختصاصی و خط 63 کیلوولت ارتباطی) افزایش دیماندشهرک صنعتی دارویی برکت140012 ماهدر حال انجام
32 خدمات مهندسی مطالعات توسعه خط و پست اختصاصی 20/63 کیلوولت فروسیلیسم خمین از دیماند 17 به 47 مگاواتخط و پست فروسیلیسم خمینفروسیلیسم خمین14008 ماهخاتمه یافته
33 خدمات مهندسی بررسی و امکان سنجی واریانت خط کابلی 63 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیامخط کابلی فرودگاه پیامسیناژن14002 ماهخاتمه یافته
34 خدمات مهندسی پست های 132/33 کیلوولت شهروند و مهرشهر دزفولپست های شهروند و مهرشهربرق منطقه ای خوزستان140024 ماهدر حال انجام
35 خدمات مهندسی ورود و خروج خط 132 کیلوولت دو مداره چهل مایل به ماهشهر در پست ماهان (ماهشهر)خط چهل مایل به ماهشهربرق منطقه ای خوزستان140012 ماهدر حال انجام
36 خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی اصلاح خط 63 کیلوولت تغذیه پست نگارستانپست نگارستانبرق منطقه‌ای تهران14008 ماهدر حال انجام
37 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث کلیدخانه برق 132 کیلوولتکلیدخانه سیمان کارونسیمان کارون140022 ماهدر حال انجام
38 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویهپست گلستان عسلویهملی صنایع پتروشیمی14009 ماهدر حال انجام
39 خدمات مطالعه، مشاوره، طراحی و تهیه اسناد مناقصه احداث پست های 63 کیلوولت شهر صنعتی مامونیه 2 – خیرآباد 2پست های مامونیه2–خیرآباد2برق منطقه ای باختر140028 ماهدر حال انجام
40 خدمات مشاوره مهندسی و نظارت کارگاهی کابل کشی 63 کیلوولت تغذیه پست صدا و سیماپست صدا و سیمابرق منطقه‌ای تهران140018 ماهدر حال انجام
41 خدمات مشاوره نظارت بر تقویت پست 63/20 کیلوولت صدوقپست صدوقبرق منطقه‌ای تهران14003 ماهخاتمه یافته
42 خدمات مشاوره کنترل و بررسی طرح احداث پست 400/63 کیلوولت اليگودرزپست الیگودرزبرق منطقه اي باختر140024 ماهدر حال انجام
43 خدمات مهندسي، نظارت عاليه و کارگاهي احداث پست 400 کيلوولت نيروگاه اندیمشک 3 و خط 400 کيلوولت ارتباطي و توسعه پست 400 کيلوولت کرخهپست و خط نیروگاه اندیمشک 3نیرو تراز پی ریز140024 ماهدر حال انجام
44 خدمات مشاوره احداث پست 230/63/20 کیلوولت سردرگانپست سردرگانبرق منطقه ای سیستان و بلوچستان139930 ماهدر حال انجام
45 خدمات مشاوره خرید یکدستگاه پست سیار 230/20 کیلوولتپست سیار برق منطقه ای سیستان و بلوچستان13998 ماهدر حال انجام
46 ارائه خدمات مهندسی بمنظور جابجایی دکل برق 63 کیلوولتجابجایی دکل برق 63 کیلوولتآ.اس.پ13998 ماهخاتمه یافته
47 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست های 20 کیلوولت و 400 ولت توزیع پایین دست سایت کرجپست های انفورماتیکخدمات انفورماتیک13993 ماهخاتمه یافته
48 خدمات مهندسی توسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شاهد و افزایش دو فیدر 20 کیلوولت در پست های غزالی، جمکران، مهرشهر، توحید و پست سیار معراجپست های برق تهرانبرق منطقه ای تهران139912 ماهخاتمه یافته
49 ارائه خدمات مشاوره مهندسی برای انجام مطالعات طراحی سیستم پست و شبکه تامین توان و تهیه واریانت رفع تداخل کابل های فشار قوی با پل جاجرود در پروژه قطار برقی تهران - پردیسقطار برقی تهران - پردیسایمن سازان تدبیر پارس13993 ماهخاتمه یافته
50 خدمات مشاوره و طراحی خط موقت و دائم 63 کیلوولت و پست 20/63 کیلوولتخط و پست پتروشیمی الوندتوسعه پتروشیمی الوند13992 ماهخاتمه یافته
51 انجام مطالعات اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی چابهارمطالعات اتصال به شبکهتولید نیروی جنوب شرق صبا13993 ماهخاتمه یافته
52 خدمات نظارت کارگاهی تعویض ترانس پست بهارستان و جایگزینی آن در پست ری گازی و احداث جاده دسترسی و محوطه سازی ری گازیپست بهارستانبرق منطقه ای تهران13994 ماهخاتمه یافته
53 مطالعات برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع گیلانمطالعات برنامه ریزی و توسعه شبکهبرق منطقه ای گیلان139918 ماهدر حال انجام
54 خدمات مهندسی احداث فاز دوم پست 230/63 کیلوولت بهارستانپست بهارستانبرق منطقه ای تهران13996 ماهخاتمه یافته
55 مطالعه، طراحی و تهیه اسناد مناقصه احداث خط 400 کیلوولت کمالوند بهمنخط 400 کیلوولت کمالوند بهمنبرق منطقه ای باختر139912 ماهدر حال انجام
56 خدمات مهندسی احداث خط و پست 63/20 کیلوولت مجتمع ذوب فولادخط و پست فولاد کویر اردکان مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان13993 ماهخاتمه یافته
57 خدمات مهندسی مرحله سوم و نظارت کارگاهی پروژه احداث خطوط 230 و 400 کیلوولت انتقال نیروگاه آریان (زنجان 2) به شبکه سراسریخط نیروگاه زنجان 2توسعه انرژی شمال و جنوب13996 ماهخاتمه یافته
58 خدمات نظارت کارگاهی احداث فونداسیون و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت دو مداره ارجان دژکوه (قطعه اول) و احداث فونداسیون (قطعه دوم)خط ارجان دژکوهبرق منطقه ای خوزستان139924 ماهدر حال انجام
59 خدمات مهندسی طراحی نقشه های سیستم برق و تاسیسات بندر آستارابندر آستاراخدمات بندری دریایی کاوه139912 ماهخاتمه یافته
60 نظارت بر تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات پست مهیارپست مهیاربرق منطقه ای اصفهان13988 ماهدر حال انجام
61 خدمات مشاوره، مطالعات، طراحی و اسناد مناقصه و نظارت بر عملیات اجرایی پست برق 63/20 کیلوولت ساختمان های شرکت مخابرات ایرانپست 63/20 کیلوولت مخابراتمدیریت سامان سازه غدیر139812 ماهدر حال انجام
62 خدمات مهندسی طراحی خطوط 230 و 400 کیلوولت اتصال نیروگاه آریان (زنجان 2) به شبکه سراسریخط نیروگاه زنجان 2توسعه انرژی شمال و جنوب13983 ماهخاتمه یافته
63 خدمات نظارت کارگاهی پست سیار سبزآب 2پست سیار سبزآب برق منطقه ای خوزستان13984 ماهخاتمه یافته
64 خدمات مهندسی احداث پست های 132/33 کیلوولت میانرود و موقت دوم سبزآبپست میانرودبرق منطقه ای خوزستان139824 ماهخاتمه یافته
65 خدمات نظارت کارگاهی توسعه بی پست های مهر امام رضا، پاکدشت، نگارستان و قلعه کامکارتوسعه بی پستبرق منطقه ای تهران139812 ماهخاتمه یافته
66 خدمات نظارت کارگاهی پست های شرکت پارسیان (اکبرآباد، شهدا و کارون)پست های شرکت پارسیانبرق منطقه ای تهران139816 ماهخاتمه یافته
67 خدمات نظارت کارگاهی نصب بانک خازنی در پست های فوق توزیعنصب بانک خازنیبرق منطقه ای تهران13989 ماهخاتمه یافته
68 خدمات مهندسی خرید تجهیزات کلید، سکسیونر، ترانس های جریان و ولتاژ پستهای انتقالخدمات مهندسی خرید تجهیزاتبرق منطقه ای تهران13989 ماهخاتمه یافته
69 خدمات مشاوره فنی و اقتصادی برای امکان سنجی و مطالعات احداث خط و پست 63/20کیلولت خط و پست زرکامصنعتی و پژوهشی زرکام139724 ماهخاتمه یافته
70 نظارت کارگاهی و نقشه برداری پروژه کابلکشی 6 مداره کابلی ورود و خروج دو مداره منتظر قائم به شهریار در پست 230 کیلوولت و ارتباطات معنویکابلکشی 6 مداره برق منطقه ای تهران13975 ماهخاتمه یافته
71 خدمات نظارت کارگاهی احداث پست 230 کیلوولت گلستانپست گلستانبرق منطقه ای تهران139714 ماهخاتمه یافته
72 خدمات مهندسی احداث پست اکبرآباد بصورت دیجیتال و توسعه پستهای 63/20 کیلوولت مهرامام رضا، پاکدشت، نگارستان و قلعه کامکارپست دیجیتال اکبرآباد برق منطقه ای تهران139716 ماهخاتمه یافته
73 خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع و انتقال تحت پوشش انتقال نیروی تهران یک و دو تعمیرات پیشگیرانه برق منطقه ای تهران139712 ماهخاتمه یافته
74 افزایش قابلیت اطمینان تغذیه کمپرسور اصلی نسبت به خرید و اضافه کردن یک دستگاه ترانسفورماتورافزایش قابلیت اطمینانفرساشیمی13973 ماهخاتمه یافته
75 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدیداتصال نیروگاه به شبکهپالایش نفت امام خمینی137924 ماهدر حال انجام
76 خدمات کابلکشی پروژه 63 کیلوولت الغدیر-رسالتخط الغدیر- رسالتبرق منطقه ای تهران13976 ماهخاتمه یافته
77 خدمات مهندسی احداث پست 20/63/230 کیلوولت مهیار پست مهیاربرق منطقه ای اصفهان139724خاتمه یافته
78 نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ساختمانی پست مهیارپست مهیاربرق منطقه ای اصفهان13978 ماهخاتمه یافته
79 خدمات نظارت کارگاهی پروژه احداث پست 400 کیلوولت ذوب گستر نیزار پست ذوب گستر نیزار برق منطقه ای تهران139712 ماهخاتمه یافته
80 خدمات کابلکشی پروژه 63 کیلوولت ازگل - نیاورانخط ازگل - نیاورانبرق منطقه ای تهران139712 ماهخاتمه یافته
81 خدمات مهندسی مطالعات کیفیت مصرف توان برق کارخانه فروسیلیس خمینکارخانه فروسیلیس خمینپیام هونامیک13962 ماهخاتمه یافته
82 خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر جابجایی خط 230 کیلوولت برق منطقه ای تهران در محدوده ورودی به پست فیروز بهرام خط 230 کیلوولتسفیر نیرو آفرین13966 ماهخاتمه یافته
83 خدمات مشاوره و مهندسی انجام مطالعات شبکه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خط و پست فشار قوی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان در شهرک صنعتی سلفچگانخط و پست فشار قوی صنعت تجارت پردیس آذربایجان13964 ماهخاتمه یافته
84 خرید خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تقویت، توسعه پست های 63/20 کیلوولت جهانشهر، بهار و پایگاهپست های جهانشهر، بهار و پایگاهبرق منطقه ای تهران139612 ماهخاتمه یافته
85 خدمات مشاوره سیستم اسکادا پروژه برقرسانی به میادین نفتی سروستان و سعادت آباد و میدان نفتی خشت و کنارتختهسیستم اسکاداتوسعه صنایع نفت و انرژی قشم13968 ماهخاتمه یافته
86 انجام خدمات مهندسی احداث پست 132 کیلوولت ارمکپست ارمکبرق منطقه ای هرمزگان139624 ماهخاتمه یافته
87 انجام خدمات مهندسی احداث خط 132 کیلوولت دو مداره پایه فلزی چارک - ارمک (مراغ) واقع درشهرستان ارمک خط چارک - ارمکبرق منطقه ای هرمزگان139612 ماهخاتمه یافته
88 خدمات مشاوره توسعه پست 20/63 کیلوولت هشتگرد صنعتی بصورت طرح و ساخت پست هشتگردگروه فرهیختگان زرنام139613 ماهخاتمه یافته
89 انجام خدمات مهندسی و نقشه برداری خط 132 کیلوولت ارجان- دژکوهخط ارجان-دژکوهشرکت برق منطقه ای خوزستان139624 ماهخاتمه یافته
90 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه مستندات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه بمنظور انتخاب سرمایه گذار جهت خرید تجهیزات و جایگزینی کابلهای 63 کیلوولت فرسوده کابل های فرسودهبرق منطقه ای تهران13966 ماهخاتمه یافته
91 خدمات مهندسي تامين برق جزيره هندورابي جزیره هندورابیسازمان منطقه آزاد كيش13968 ماهخاتمه یافته
92 خدمات مشاوره برای مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری و مهندسی پایه پست برقپتروشیمی مکرانآب نیروی مکران13966 ماهخاتمه یافته
93 خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی احداث پست 400/63/20 کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران،طرشت، نیزار و پرندپنج پست تهرانبرق منطقه ای تهران13966 ماهخاتمه یافته
94 خدمات مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/230 كيلوولت كوهدشت 2پست کوهدشت 2برق منطقه ای باختر139517 ماهخاتمه یافته
95 خدمات نظارت کارگاهی خطوط 63 کیلوولت خروجی از پست 230 کیلوولت گرینخط گرینبرق منطقه ای باختر139517 ماهخاتمه یافته
96 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/230 کیلوولت گلستانپست گلستانبرق منطقه ای تهران139518 ماهخاتمه یافته
97 خرید خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع تحت پوشش امورهای انتقال نیروی تهران 2، نواحی و قم تعمیرات پیشگیرانه خطوطبرق منطقه ای تهران139512 ماهخاتمه یافته
98 نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات الکتریکی توسعه پست 230 کیلوولت اردستانپست اردستانبرق منطقه ای اصفهان139510 ماهخاتمه یافته
99 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست موقت زهکلوت 2 (20/230 کیلوولت)پست زهکلوت 2برق منطقه ای کرمان13959 ماهخاتمه یافته
100 خدمات مهندسی نصب ترانس 132/33 کیلوولت در پست دشت لاله خوزستان)پست دشت لالهبرق منطقه ای خوزستان13956 ماهخاتمه یافته
101 انجام مطالعات، تهیه نقشه و گزارشات لازم و کلیه اقدامات درخصوص امکان سنجی جایگزینی مسیر پیشنهادی شبکه انتقال نیرو 20 کیلوولت پروژه نیروگاه برقابی سوله دوکل از محل نیروگاه تا خط 20 کیلوولتخط نیروگاه برقابیفن آوری نیرو13952 ماهخاتمه یافته
102 خدمات مهندسی طراحی، اصلاح و بهینه سازی پست 20 کیلوولت سایت گاز پست توگاتوگا13952 ماهخاتمه یافته
103 خدمات مهندسی طراحی خطوط 20 کیلوولت انتقال انرژی نیروگاه های خورشیدی جرقویه اصفهان به پست های 63/20 کیلوولت برق سراسریخط نیروگاه های خورشیدیبرق و انرژی خورشیدی غدیر13951 ماهخاتمه یافته
104 خدمات مهندسی طراحی خطوط 20 کیلوولت انتقال انرژی نیروگاههای خورشیدی سایتهای یزد و زاهدان به پستهای 63/20 کیلوولت برق سراسریخط نیروگاه های خورشیدیگسترش انرژی نو آتیه13951 ماهخاتمه یافته
105 خدمات مهندسی طراحی پایه، تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و مشاور عالی احداث پست برق 63/20 کارخانه فروسیلیسپست کارخانه فروسیلیسپیام هونامیک13951 ماهخاتمه یافته
106 خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی توسعه ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت تهرانپارس و ری گازیپست تهرانپارسبرق منطقه ای تهران139410 ماهخاتمه یافته
107 مطالعه و طراحی پست 63/20 کيلو ولت خرم اباد 6پست خرم آباد برق منطقه ای باختر13946 ماهخاتمه یافته
108 خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی احداث کلیدخانه 132 کیلوولت شرکت سیمان کارونپست سیمان کارونسیمان کارون139318 ماهخاتمه یافته
109 خدمات نظارت کارگاهی احداث پست 400/63/20 کیلوولت GIS سعادت آبادپست GIS سعادت آبادبرق منطقه ای تهران139210 ماهخاتمه یافته
110 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/20 کارخانه فروسیلیس خمین پست کارخانه فروسیلیسشرکت پیام هونامیک13928 ماهخاتمه یافته
111 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/20 کیلوولت خلف بیگلوپست خلف بیگلوآب منطقه ای آذربایجان شرقی139030 ماهخاتمه یافته
112 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 230/20 کیلوولت کلید در دست خط یک قطار شهری اهوازپست قطار شهری اهوازشهرداری اهواز138848 ماهخاتمه یافته
113 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی برای احداث پست 230/63 کیلوولت کوهدشتپست کوهدشتسازمان توسعه برق ایران138836 ماهخاتمه یافته
114 خدمات مهندسی و طراحی احداث خط 230 کیلوولت مریوان - مرز عراقخط مریوان - مرز عراقبرق منطقه ای غرب138820 ماهخاتمه یافته
115 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بر انجام عملیات اجرایی احداث پست 400 کیلوولت نیروگاه قائنپست نیروگاه قائنسازمان توسعه برق ایران138810 ماهخاتمه یافته
116 خدمات نظارت بر احداث خط 230 کیلوولت سنندج - مریوانخط سنندج - مریوان برق منطقه ای غرب13889 ماهخاتمه یافته
117 خدمات مهندسی نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت دو مداره ایوان-ایلام در پست پتروشیمی ایلامخط ایوان - ایلام برق منطقه ای غرب13885 ماهخاتمه یافته
118 خدمات نظارت کارگاهی فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت سرابله و جانجانخط سرابله جانجانبرق منطقه ای غرب13882 ماهخاتمه یافته
119 خدمات نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت سرابله - جانجانخط سرابله جانجانبرق منطقه ای غرب13881 ماهخاتمه یافته
120 خدمات نظارت کارگاهی احداث خط 63 کیلوولت سرابله جانجان و اتصالات 63 کیلوولت جانجانخط سرابله جانجانبرق منطقه ای غرب138712 ماهخاتمه یافته
121 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی پشتیبانی پروژه های خطوط دردست احداث امور خطوط کرمانشاهخطوط کرمانشاهبرق منطقه ای غرب138712 ماهخاتمه یافته
122 خدمات مهندسی و مشاوره جهت خرید 50 قلم یراق آلات خطوط انتقال نیروخرید یراق آلاتبرق منطقه ای اصفهان13877 ماهخاتمه یافته
123 خدمات مهندسی و طراحی ورود و خروج 63 کیلوولت دومداره ایوان - ایلام در پست پتروشیمیخط ایوان - ایلامبرق منطقه ای غرب13876 ماهخاتمه یافته
124 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه EPC و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آبادمیادین سروستان و سعادت آبادتوسعه صنایع نفت و انرژی قشم138660 ماهخاتمه یافته
125 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خط انتقال 230 کیلوولت سنندج و مریوانخط سنندج - مریوانبرق منطقه ای غرب138630 ماهخاتمه یافته
126 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات اجرایی احداث پست 230 کیلوولت نیروگاه جهرمپست نیروگاه جهرمسازمان توسعه برق ایران138613 ماهخاتمه یافته
127 اجرای طرح آرایش پستها و جانمایی تجهیزاتاستانداردشرکت توانیر138612 ماهخاتمه یافته
128 خدمات مهندسی مشاور برای احداث پست 63/20 کیلوولت کمال آبادپست کمال آبادبرق منطقه ای تهران138611 ماهخاتمه یافته
129 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه پست بیستونبرق منطقه ای غربپست بیستون13869 ماهخاتمه یافته
130 خدمات مهندسی مشاور برای شناسایی و امکان سنجی/مهندسی مقدماتی، تهیه بسته EPC و انتخاب پیمانکار برای ایستگاه اصلی 230 کیلوولت خط قطار شهری اهوازپست قطار شهری اهوازشهرداری اهواز13866 ماهخاتمه یافته
131 خدمات مهندسی و ژئوتکنیک و زمین شناسی خط انتقال 230 کیلوولت سنندج و مریوانخط سنندج - مریوانبرق منطقه ای غرب13866 ماهخاتمه یافته
132 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات ساختمانی توسعه پست ساوه پست ساوهبرق منطقه ای باختر13807 ماهخاتمه یافته
133 تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار، نظارت عالیه و کارگاهی توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابورپست نیروگاه نیشابورسازمان توسعه برق ایران137918 ماهخاتمه یافته
134 خدمات مهندسی سیستم ارتباطی بین نیروگاه و پست 400کیلوولت جدید سد شهید عباسپور و سیستم حفاظت و خط ترانس اصلیپست سد شهید عباسپور شرکت فراب137912 ماهخاتمه یافته
135 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه پست 132 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی خویپست نیروگاه خویسازمان توسعه برق ایران137912 ماهخاتمه یافته
136 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه مرحله دوم پست 63/230 کیلوولت ساوه پست ساوه برق منطقه ای باختر137912 ماهخاتمه یافته
137 خدمات مهندسی تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار خرید ترانسفورماتورهای پست های نعمت آباد و اهرپست های نعمت آباد و اهربرق منطقه ای آذربایجان13794 ماهخاتمه یافته
138 خدمات مهندسی توسعه پست 20/132/230 کیلوولت نیروگاه خویپست نیروگاه خویبرق منطقه ای آذربایجان137815 ماهخاتمه یافته
139 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح مسقف نمودن پست 63 کیلوولت اسلام ابادپست اسلام ابادبرق منطقه ای اصفهان137810 ماهخاتمه یافته
140 خدمات مهندسی مشاور برای بررسی و ارائه طرح اصلاح سیستم زمین پست 400/230/63 کیلوولت اراک 1برق منطقه ای باخترپست اراک 113788 ماهخاتمه یافته
141 خدمات مهندسی اصلاح و بازسازی پست سردرود و تهیه مشخصات فنی ترانس های پست های نعمت آباد و اهرپست های سردرود، نعمت آباد و اهربرق منطقه ای آذربایجان13783 ماهخاتمه یافته
142 خدمات مهندسی مشاور برای بهینه سازی پست اراک 1 (انجیرک)پست اراک 1 (انجیرک)برق منطقه‌ای باختر13783 ماهخاتمه یافته
143 خدمات مهندسی مشاور برای تعویض و نوسازی تابلوهای مصرف داخلی و اصلاح سیستم روشنایی AC پست63/230 کیلوولت کمالوندپست کمالوندبرق منطقه‌ای باختر13783 ماهخاتمه یافته
144 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پست 20/63/230 کیلوولت ساوه پست ساوهبرق منطقه ای باختر137720 ماهخاتمه یافته
145 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پست 20/63/230 کیلوولت کوهدشتپست کوهدشتبرق منطقه ای باختر137719 ماهخاتمه یافته
146 استاندارد و آئین کار بهره برداری، تعمیرات و آزمون دوره ای تجهیزات و تاسیسات پستهای 230 و 400 کیلوولتاستانداردشرکت توانیر13777 ماهخاتمه یافته
147 خدمات مهندسی مشاوره برای بهینه سازی پست 63 کیلوولت رضایی مشهدپست رضائیبرق منطقه ای خراسان13776 ماهخاتمه یافته
148 خدمات مهندسی مشاور برای تعویض و نوسازی تابلوهای مصرف داخلی و اصلاح سیستم روشنایی AC پست 63/ 230 کیلوولت لابنپست لابنبرق منطقه ای باختر13773 ماهخاتمه یافته
149 خدمات مهندسی مشاور اصلاحات سیستم حفاظت بی شماره 10 پست 400 کیلوولت نیروگاه شهید رجاییپست نیروگاه شهید رجاییشرکت توانیر13771 ماهخاتمه یافته
150 استاندارد جامع رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات پست ها، خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق ایراناستانداردشرکت توانیر137618 ماهخاتمه یافته
151 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه فیدرهای 230 کیلوولت و خطوط ارتباطی پست لابونپست لابنبرق منطقه ای باختر137610 ماهخاتمه یافته
152 خدمات مهندسی مشاوره برای نصب دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت نیروگاه مشهدنصب ترانسفورماتوربرق منطقه ای خراسان13765 ماهخاتمه یافته
153 نظارت عالی و کارگاهی پروژه عملیات بازسازی خط 132 کیلوولت نیروگاه سد سفیدرودخط نیروگاه سد سفید رودآب منطقه ای گیلان13755 ماهخاتمه یافته
154 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پستهای 20/63 کیلوولت برق منطقه ای باخترتوسعه پست های 20/63 کیلوولتبرق منطقه ای باختر13753 ماهخاتمه یافته
155 خدمات نظارت عالیه خط 63 کیلوولت ذوب روی بافقخط ذوب روی بافقذوب روی بافق13746 ماهخاتمه یافته
156 انجام مطالعات مهندسی بر روی استاندارد هادی های خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع از 63 تا 400 کیلوولتاستاندارد هادی خطوط انتقالشرکت توانیر137411 ماهخاتمه یافته
157 خدمات مهندسی پست 400 کیلوولت شهید رجاییپست نیروگاه شهید رجاییشرکت توانیر137328 ماهخاتمه یافته
158 خدمات مهندسی مشاوره برای پروژه پست 230 کیلوولت نیروگاه زرگانپست نیروگاه زرگانسازمان آب و برق خوزستان137328 ماهخاتمه یافته
159 خدمات مهندسی بررسی پست های انتقال نیروی 230 و 400 کیلوولت از جنبه های مختلف و ارائه معیارها و روش های طراحی بهینه برای رسیدن به پست های انتقال با حداقل تجهیزات و سیستم هاپست های 230 و 400 کیلوولتشرکت توانیر137312 ماهخاتمه یافته
160 شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشور تجهیزات پست هاشرکت توانیر13729 ماهخاتمه یافته
161 خدمات مهندسی پروژه شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشورتجهیزات پست هاشرکت توانیر13729 ماهخاتمه یافته
162 ارزیابی کیفیت کارکرد تجهیزات و پیمانکاران پست های فشار قویتجهیزات پست هاشرکت توانیر13728 ماهخاتمه یافته
163 خدمات مهندسی پست 400 کیلوولت شهید رجاییپست نیروگاه شهید رجاییشرکت توانیر137112 ماهخاتمه یافته
164 خدمات مهندسی مشاور برای احداث خط 400 کیلوولت کارون 3- گلپایگانخط کارون 3- گلپایگانسازمان توسعه برق ایران137110 ماهخاتمه یافته
165 خدمات مهندسی در مورد جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها، تهیه لیست و برآورد قیمت به روز و تعیین الگوی مصرف قطعات یدکی کلیه تجهیزات پست ها و خطوط انتقال نیرو به هنگام خریدقطعات یدکی شرکت توانیر137110 ماهخاتمه یافته
166 خدمات مهندسی پروژه بررسی و تهیه پیش نویس مقررات لازم در مورد هارمونیک ها برای سیستم برق ایرانمقررات هارمونیکهاشرکت توانیر13719 ماهخاتمه یافته
167 خدمات مهندسی پروژه شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشور تجهیزات پست هاشرکت توانیر13719 ماهخاتمه یافته
168 خدمات مهندسی مشاور برای احداث خط 63 کیلوولت ذوب روی یزدذوب روی یزدخط ذوب روی یزد13716 ماهخاتمه یافته
169 خدمات مهندسی خرید طرح، تجهیزات و ترانسفورماتورهای پست های 230 کیلوولتتجهیزات پست هاسازمان توسعه برق ایران13713 ماهخاتمه یافته
170 خدمات مهندسی خرید مجموعه تجهیزات ترانسفورماتورهای فشار قویترانسفورماتورهای فشار قویسازمان توسعه برق ایران13713 ماهخاتمه یافته
171 تهیه سوابق عملکرد و تعمیرات تجهیزات و ترانسفورمرهای سازندگان مختلفترانسفورماتورهای فشار قویسازمان توسعه برق ایران13711 ماهخاتمه یافته

پروژه های توزیع نیرو

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 مطالعات و ارائه خدمات مهندسی درخصوص تامین و توزیع برق سایت و ساختمان های پردیس بهارستانطراحی شبکه توزیعمجلس شورای اسلامی14025 ماهدر حال انجام
2 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در زمینه نیروگاه داخلی مقیاس کوچک 25 مگاواتینیروگاه مقیاس کوچکفولاد اوکسین خوزستان140142 ماهدر حال انجام
3 انجام مشاوره و مطالعات جامع شبکه برق و بهینه سازی سیستم حفاظتی مجتمع پتروشیمی بندر اماممطالعات جامع شبکه برقپتروشیمی بندر امام14018 ماهدر حال انجام
4 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکورمطالعات اتصال به شبکهبرق انرژی پاینده جم14013 ماهدر حال انجام
5 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 2 به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکورمطالعات اتصال به شبکهمهندسی ری نیرو14013 ماهدر حال انجام
6 خدمات مشاوره اخداث نیروگاه مولد گاز سوز 5 مگاواتی سایپانیروگاه مقیاس کوچکسایپا140117 ماهدر حال انجام
7 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه 10 مگاواتی در شهرستان نیشابورنیروگاه مقیاس کوچکزراعت پیشگان سپهر هشتم14016 ماهدر حال انجام
8 خدمات مهندسی احداث نیروگاه 25 مگاواتی دوگانه سوز بهمراه تاسیسات آب شیرین کن بندر شهید بهشتی چابهارنیروگاه مقیاس کوچکخدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه140115 ماهدر حال انجام
9 انجام مطالعات اتصال به شبکه و ارائه گزارشات مرتبط برای اخذ مجوز احداث نیروگاه 300 مگاواتی خورشیدی مطالعات اتصال به شبکهمجتمع مس سرچشمه14012 ماهدر حال انجام
10 نظارت کارگاهی پروژه احداث شبکه برقرسانی و سطح فشار متوسط و ضعیف و روشنایی معابر شهر جدید پردیسنظارت کارگاهی شبکه توزیععمران شهر جدید پردیس14016 ماهخاتمه یافته
11 خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP شهرک صنعتی عباس آبادنیروگاه مقیاس کوچکانرژی پرسیا نیرو ایرانیان14012 ماهدر حال انجام
12 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاواتافزایش دیماندشهرک صنعتی دارویی برکت140012 ماهدر حال انجام
13 خدمات مطالعات سیستم و خدمات مهندسی شبکه توزیع داخلی و بهینه سازی سیستم روشنایی شهرک صنعتی دارویی برکت طراحی شبکه توزیعشهرک صنعتی دارویی برکت14006 ماهدر حال انجام
14 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2پویان انرژی لیدوما14009 ماهخاتمه یافته
15 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تامین 7.5 مگاواتی دیماند برقنیروگاه قوطی سازیقوطی سازی آلومینیوم کاوه140012 ماهخاتمه یافته
16 ارائه خدمات مشاوره و طراحی خط توزیع در سطح 20 کیلوولت برای کارخانه شمش و روی دارزینطراحی شبکه توزیعمجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون14002 ماهدر حال انجام
17 خدمات مهندسی مرحله اول و دوم برای تامین برق مورد نیاز در حدود 20 مگاوات از طریق شبکه اصلی برای کارخانه فروکرومطراحی شبکه توزیعمعادن اسفندقه14007 ماهدر حال انجام
18 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویهطراحی شبکه توزیعملی صنایع پتروشیمی14009 ماهدر حال انجام
19 خدمات نظارت عالیه بر فرایند انجام مناقصه و انعقاد قرارداد شرکت شهرک دارویی برکت درخصوص افزایش دیماند 40 به 100 مگاواتافزایش دیماندشهرک صنعتی دارویی برکت14002 ماهخاتمه یافته
20 خدمات مهندسی و امکان سنجی تامین دیماند از شبکه سراسریتامین دیماندپارت گوال 14002 ماهخاتمه یافته
21 خدمات مهندسي، نظارت عاليه طراحي شبكه توزيع 20 و کيلوولت و 400 ولت بهمراه سيستم روشنايي 80 هكتار منطقه مسكوني در حاشيه چابهار (شهرک ميرآباد)طراحی شبکه توزیعاسکان ایران14002 ماهخاتمه یافته
22 خدمات مهندسي، نظارت عاليه طراحي شبكه توزيع 20 کيلوولت و 400 ولت بهمراه سيستم روشنايي 40 هكتار منطقه مسكوني در حاشيه چابهار (شهرک مرادآباد) طراحی شبکه توزیعاسکان ایران13992 ماهخاتمه یافته
23 خدمات مهندسی مطالعات سیستم و بررسی وضعیت و بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه ساختمان شرکت سرمایه گذاری غدیرمطالعات سیستمسرمایه گذاری برق و انرژی غدیر13996 ماهخاتمه یافته
24 انجام مطالعات اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و اخذ مجوز مربوطهمطالعات اتصال به شبکهتولید نیروی جنوب شرق صبا13993 ماهخاتمه یافته
25 خدمات نظارت کارگاهی نصب بانک خازنی در پست های فوق توزیعنصب بانک خازنیبرق منطقه ای تهران13989 ماهخاتمه یافته
26 خدمات مهندسی مطالعات تامین برق بیمارستان جدید دکتر شریعتیتامین برقبیمارستان دکتر شریعتی13981398خاتمه یافته
27 خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزیتامین برقخدمات انفورماتیک139612 ماهخاتمه یافته
28 انجام خدمات مهندسی نیروی برق چهار محال بختیارینظارت فنی و مالیتوزیع برق چهارمحال بختیاری139612 ماهخاتمه یافته
29 خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنامافزایش دیماندگروه فرهیختگان زرنام13966 ماهخاتمه یافته
30 خدمات مشاوره برای مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری اتصال به شبکه آب نیروی مکران13966 ماهخاتمه یافته
31 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرورسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین نظارت فنی و مالیتوزیع برق استان زنجان13951 ماهخاتمه یافته
32 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نیروی برق شمال استان کرماننظارت فنی و مالیتوزیع برق شمال استان کرمان139412 ماهخاتمه یافته
33 خدمات مشاوره طراحینظارت فنی و مالیشرکت توزیع برق استان اردبیل139412 ماهخاتمه یافته
34 خدمات مشاوره طراحی پروژه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان زنجاننظارت فنی و مالیتوزیع برق استان زنجان139412 ماهخاتمه یافته
35 مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه توزیع برق شهرستان روداننظارت فنی و مالیتوزیع نیروی برق هرمزگان139412 ماهخاتمه یافته
36 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری هادی و سنگیننظارت فنی و مالیتوزیع نیروی برق زنجان13941 ماهخاتمه یافته
37 خدمات مشاوره طراحی نظارت فنی و مالیتوزیع برق استان اردبیل139312 ماهخاتمه یافته
38 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالینیروی برق شمال استان کرمان139312 ماهخاتمه یافته
39 برداشت و ورود اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و مشترکین شهرستان سنندجنظارت فنی و مالینیروی برق استان کردستان13938 ماهخاتمه یافته
40 طراحی و انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح به لحاظ فنی و اقتصادی و تهیه و پیکتاژ پروژه برای احداث، توسعه، جمع آوری، اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه نظارت فنی و مالی توزیع برق استان خراسان شمالی139312 ماهخاتمه یافته
41 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی پروژه های مربوط احداث توسعه و بهینه سازی برق روستایی و افزایش طول خطوط انتقال و توزیع برق مسکن مهرنظارت فنی و مالیتوزيع برق شمال كرمان139312 ماهخاتمه یافته
42 ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت پروژه های مرتبط با انرژی های نوانرژی های نوتوزيع برق شمال كرمان139312 ماهخاتمه یافته
43 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین و تملک دارایی های سرمایه ای نظارت فنی و مالیتوزیع نیروی برق استان زنجان139312 ماهخاتمه یافته
44 مشاوره و مهندسی تهیه طرح های پروژه کاهش تلفات هفت منطقه نمونه شرکت توزیع برق استان لرستان با استفاده از اعتبارات سرمایه گذارکاهش تلفاتتوزیع نیروی برق استان لرستان13934 ماهخاتمه یافته
45 مشاوره جهت تحلیل شبکه و انجام مطالعات کاهش تلفات و تهیه گزارش نهایی گروه سوم در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های مراوه تپه، گالیکش، مینودشت، علی آباد کتول، بندرگز و کردکوی کاهش تلفاتتوزیع نیروی برق استان گلستان13922 ماهخاتمه یافته
46 طراحی و نظارت بر برق رسانی فازهای مختلف شهر جدید پردیسنظارت فنی و مالیعمران پردیس13928 ماهخاتمه یافته
47 خدمات طراحی و مهندسی مرتبط با طراحی پروژه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع در مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچکنظارت فنی و مالیتوزيع نيروي برق نواحي استان تهران139212 ماهخاتمه یافته
48 نظارت بر پروژه هاي بهره برداري(کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق برق قرچک، ورامین، پیشوا، پاکدشت، خاور شهر، فیروزکوه و ...نظارت فنی و مالیتوزيع نيروي برق نواحي استان تهران139212 ماهخاتمه یافته
49 خدمات مطالعات مربوط به خرید انرژی از شبکه سراسری و اتصال به شبکه برق پالایشگاه شهید تندگویان تهران (تولید، توزیع و انتقال)مطالعات شبکهپالایش نفت تهران13926 ماهخاتمه یافته
50 تدوين سند جامع مديريت دارايي هاي برق لرستان مديريت دارايي هاتوزيع برق استان لرستان13926 ماهخاتمه یافته
51 خدمات مهندسي مشاور براي طراحي توزيع برق مسكن مهر نظارت فنی و مالیتوزيع ‌نيروی برق‌شمال كرمان13926 ماهخاتمه یافته
52 خدمات مهندسی شبکه پایلوت جهت تعیین عوامل ایجاد کننده تلفات انرژی و طراحی پروژه های کاهش تلفات در دو منطقه از شهر بروجردکاهش تلفاتتوزيع نيروي برق لرستان13924 ماهخاتمه یافته
53 طراحی پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع در حوزه عملیاتی شمال استان کرماننظارت فنی و مالیتوزيع نيروي برق شمال كرمان13929 ماهخاتمه یافته
54 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرهامطالعات شبکهپالایش گاز ایلام13903 ماهخاتمه یافته
55 مطالعه پخش بار و تنظیمات رله های حفاظتی شبکه برق پالایشگاه گاز ایلاممطالعات شبکهپالایش گاز ایلام13886 ماهخاتمه یافته
56 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران (تولید، انتقال و توزیع) و تنظیم و تست رله های حفاظتی و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای کنترل، حفاظت و مونیتورینگمطالعات شبکهپالایش نفت تهران138721 ماهخاتمه یافته
57 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه EPC و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آبادپروژه برق رسانیتوسعه صنایع نفت و انرژی قشم138660 ماهخاتمه یافته
58 مطالعات میدانی مولدهای پراکنده مقیاس کوچک موجود در شبکه قدرت مولد مقیاس کوچکمدیریت شبکه برق ایران138615 ماهخاتمه یافته
59 نظارت بر اجرای برق رسانی به شهرک شرمکنظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13861 ماهخاتمه یافته
60 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان قمنظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران138512 ماهخاتمه یافته
61 خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه، احداث، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربینظارت فنی و مالیبرق منطقه ای آذربایجان138512 ماهخاتمه یافته
62 خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه، احداث، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع آذربایجان شرقینظارت فنی و مالیبرق منطقه ای آذربایجان138412 ماهخاتمه یافته
63 خدمات مهندسی تهیه طرح کاهش تلفات شبکه توزیع برق منطقه نمونه شهر ایلام طرح جامعبرق منطقه ای غرب138412 ماهخاتمه یافته
64 نظارت بر اجرای پروژه های برقرسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده استان چهارمحال و بختیارینظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13844 ماهخاتمه یافته
65 نظارت بر اجرای پروژه های برقرسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده شهر اصفهاننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13844 ماهخاتمه یافته
66 نظارت بر بازسازی شبکه روشنایی شهرکرد و هفشجاننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13842 ماهخاتمه یافته
67 نظارت بر پروژه های برق رسانی به شهرستانهای اردل، فارسان، شهرکرد، بروجن و لردگاننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13841 ماهخاتمه یافته
68 نظارت بر اجرای برقرسانی به شهرک چوله دان در محدوده توزیع چهارمحال و بختیارینظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان13841 ماهخاتمه یافته
69 خدمات مهندسی طراحی تفصیلی و نظارت بر بخش فشار متوسط طرح جامع توزیع ازنا طرح جامعبرق منطقه ای باختر13846 ماهخاتمه یافته
70 نظارت بر پروژه های توزیع، بهره برداری و خدمات مشترکین و انجام خدمات مهندسی و کنترل طراحی شبکه های توزیع نیروی برق استان کردستاننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای غرب138312 ماهخاتمه یافته
71 خدمات مهندسی مشاور برای تهیه طرح جامع شبکه فشار متوسط توزیع برق شهر یزد طرح جامع توزیع برق استان یزد13839 ماهخاتمه یافته
72 خدمات مهندسی فلسفه سیستم فوق توزیع و توزیع نیروی شهر تهران‌سیستم فوق‌ توزیعبرق منطقه ای تهران13836 ماهخاتمه یافته
73 امکان سنجی امر غربالی کردن شبکه فشار ضعیف در بخشی از شهر تهرانشبکه فشار ضعیفبرق منطقه ای تهران13836 ماهخاتمه یافته
74 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی تفصیلی و نظارت بر پروژه طرح جامع توزیع ازنا طرح جامع برق منطقه ای باختر13836 ماهخاتمه یافته
75 خدمات مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع نیروی برق جنوب غرب تهراننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
76 خدمات مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع نیروی برق جنوب شرق تهراننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
77 نظارت بر پروژه های برق رسانی به شهرکهای صنعتی در محدوده شهر اصفهاننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان138214 ماهخاتمه یافته
78 انجام مطالعات و محاسبات لازم برروی شبکه توزیع برق شهرستان قروه بمنظور ارائه طرح کاهش تلفات شبکه توزیع طرح جامعتوزیع نیروی برق استان کردستان138210 ماهخاتمه یافته
79 تهیه طرح تفضیلی و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده در شهر نمونه تاکستان به مظور کاهش تلفات (طرح جامع) و ساماندهی شبکه توزیعطرح جامع برق منطقه ای زنجان138212 ماهخاتمه یافته
80 نظارت بر پروژه های برقرسانی به شهرکهای صنعتی در محدوده شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیارینظارت فنی و مالیبرق منطقه ای اصفهان138214 ماهخاتمه یافته
81 برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف و ارائه طرح جامع شبکه فشار متوسط و ضعیف برای منطقه نمونه صفاییه شهر یزدطرح جامع توزیع برق استان یزد13825 ماهخاتمه یافته
82 نظارت بر پروژه های برق رسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده شهر اصفهاننظارت فنی و مالیبرق منطقه‌ای‌اصفهان13826 ماهخاتمه یافته
83 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی تفصیلی و نظارت بر پروژه طرح جامع توزیع ازناطرح جامعبرق منطقه ای باختر13826 ماهخاتمه یافته
84 خدمات مهندسی مشاور برای مکانیزاسیون شبکه توزیع برق شهرستان درودمکانیزاسیون توزیع برق استان لرستان13816 ماهخاتمه یافته
85 مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع برق منطقه ای تهراننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران138112 ماهخاتمه یافته
86 بررسی و تعیین میزان بهینه تنوع در ترانسفورماتورهای توزیع مورد استفاده در صنعت برق ترانسفورماتورهای‌توزیعتوانیر138112 ماهخاتمه یافته
87 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت بر قراردادهای توسعه و احداث شبکه های برق و چاههای آب کشاورزی استان مرکزینظارت فنی و مالیبرق منطقه‌ای باختر138112 ماهخاتمه یافته
88 خدمات مهندسی نظارت بر قراردادهای نیرورسانی و تست لوازم اندازه‌گیری استان مرکزینظارت فنی و مالیبرق منطقه‌ای باختر138112 ماهخاتمه یافته
89 خدمات مهندسی برای نظارت بر قراردادهای روشنایی معابر و برق روستایی استان مرکزینظارت فنی و مالیبرق منطقه‌ای باختر138112 ماهخاتمه یافته
90 خدمات مشاوره برای ارائه تهیه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه نفت لاوانطرح جامعپالایش نفت لاوان13818 ماهخاتمه یافته
91 آموزش نحوه برداشت، نظارت بر برداشت، دریافت و بررسی اطلاعات و دیجیتایز نمودن نقشه ها برای طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهر یزدطرح جامعبرق منطقه‌ای یزد13817 ماهخاتمه یافته
92 انجام خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بررسیهای فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع برقنظارت فنی و مالیتوزیع نیروی برق شمالغرب تهران138112 ماهخاتمه یافته
93 نظارت فنی و مالی بر اجرای طرح های مربوط به توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع در محدوده استان سمناننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای سمنان13816 ماهخاتمه یافته
94 انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای احداث، توسعه، رفع حریم و اصلاح و بهینه سازی تاسیسات نظارت فنی و مالیتوزیع نیروی برق شمالغرب تهران138012 ماهخاتمه یافته
95 ارزیابی صنایع با دیماند بیش از 10 مگاوات بمنظور اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برقارزیابی دیماندشرکت توانیر138012 ماهخاتمه یافته
96 خدمات مهندسی مشاور برای ارائه طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهرستانهای کوهدشت و ازنا پرندکطرح جامعبرق منطقه‌ای باختر138016 ماهخاتمه یافته
97 تدوین استاندارد هادی های شبکه توزیع نیروی برق استاندارد شرکت توانیر138012 ماهخاتمه یافته
98 ارائه خدمات مهندسی مکانیزاسیون توزیع سیستم شبکه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهرانمکانیزاسیون توزیعبرق منطقه ای تهران137923 ماهخاتمه یافته
99 خدمات مهندسی مشاور برای کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع جوادیهکدگذاری تجهیزاتتوزیع ‌نیروی ‌برق‌جنوبغرب تهران137910 ماهخاتمه یافته
100 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به قراردادهای احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع در محدوده توزیع شبکه جنوب غرب تهراننظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران137912 ماهخاتمه یافته
101 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق استان مرکزیطرح جامعتوزیع نیروی برق استان مرکزی137811 ماهخاتمه یافته
102 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به پروژه های احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالیبرق منطقه ای تهران137810 ماهخاتمه یافته
103 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهرانطرح جامعتوزیع نیروی برق شمالغرب تهران137726 ماهخاتمه یافته
104 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهرانطرح جامعتوزیع نیروی برق جنوب غرب تهران137722 ماهخاتمه یافته
105 تدوین استاندارد مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق)استانداردشرکت توانیر137612 ماهخاتمه یافته
106 خدمات مهندسی و طراحی بررسی سیستم برق پالایشگاه تهرانپالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران13716 ماهخاتمه یافته

پروژه های ساختمان

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات ساختمان و سیویل نیروگاه هرمزنیروگاه هرمزتوسعه برق غدیر اوکسین14006 ماهخاتمه یافته
2 نظارت بر تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات پست مهیارپست مهیاربرق منطقه ای اصفهان13988 ماهدر حال انجام
3 خدمات نظارت کارگاهی خط و پست و ساختمان سه استان مرکزی، لرستان و همدانخط و پست و ساختمانبرق منطقه ای باختر139824 ماهخاتمه یافته
4 نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ساختمانی پست مهیارپست مهیاربرق منطقه ای اصفهان13978 ماهخاتمه یافته
5 مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی اصلاح بتن دهانه برج خنک کن واحد 4 نیروگاه شازند اراکنیروگاه شازندبرق منطقه‌ای باختر139412 ماهخاتمه یافته
6 نظارت کارگاهی احداث مسیر تانکرهای سوخت استراحتگاه رانندگان و اتاقک باسکول نیروگاه همداننیروگاه همدانبرق منطقه‌ای باختر139312 ماهخاتمه یافته
7 مطالعه امکان سنجی ایندور کردن واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوینیروگاه خوی‌تولید نیروی ‌پرتو شمس‌ تابان13931 ماهخاتمه یافته
8 خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال موقت آب به محوطه جنگل کاری نیروگاه خرمشهرنیروگاه خرمشهرصنایع برق و انرژی صبا139010 ماهخاتمه یافته
9 خدمات نظارت کارگاهی جاده دسترسی و ساختمان شیمی نیروگاه شازندنیروگاه شازندبرق منطقه‌ای باختر138615 ماهخاتمه یافته
10 خدمات مهندسی و طراحی جاده دسترسی نیروگاه شازندنیروگاه شازندبرق منطقه‌ای باختر13868 ماهخاتمه یافته
11 خدمات مهندسی، طراحی و نظارت کارگاهی ساختمان شیمی نیروگاه شازندنیروگاه شازندبرق منطقه‌ای باختر138512 ماهخاتمه یافته
12 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت کهریزکپست کهریزکبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
13 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت مولویپست مولویبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
14 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت شهداپست شهدابرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
15 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت خاتون آبادپست خاتون آبادبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
16 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 230/63 کیلوولت منتظرقائمپست منتظرقائمبرق منطقه ای تهران138212 ماهخاتمه یافته
17 خدمات مهندسی ساختمان مایع سازی هیدروژننیروگاه خورشیدیوزارت نیرو13806 ماهخاتمه یافته
18 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات ساختمانی توسعه پست ساوه پست باختربرق منطقه ای باختر13807 ماهخاتمه یافته
19 خدمات مهندسی برای طراحی ساختمانها و موارد جنبی پروژه‌های هیدروژن سازی و نیروگاه 45 کیلوواتی فئوولتائیکسامانه فتوولتائيكسازمان انرژیهای نو ایران13786 ماهخاتمه یافته
20 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح مسقف نمودن پست 63 کیلوولت اسلام ابادپست اسلام ابادبرق منطقه ای اصفهان137810 ماهخاتمه یافته
21 مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری مجموعه شماره 3 واقع در نیروگاه شهید فیروزی طرشتنیروگاه شهید فیروزیشرکت توانیر137312 ماهخاتمه یافته
22 مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری ساختمان باشگاه و رستوران واقع در نیروگاه شهید فیروزی طرشتنیروگاه شهید فیروزیشرکت توانیر137212 ماهخاتمه یافته
23 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه مجموعه ورزشی نیروگاه شهید فیروزی جهت مسقف کردن استخر کودکاننیروگاه شهید فیروزیشرکت توانیر13706 ماهخاتمه یافته

پروژه های صنایع ریلی

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 230/20 کیلوولت کلید در دست خط یک قطار شهری اهوازقطار شهری اهوازشهرداری اهواز138848 ماهخاتمه یافته
2 خدمات مهندسی مشاور برای شناسایی و امکان سنجی/مهندسی مقدماتی، تهیه بسته EPC و انتخاب پیمانکار برای ایستگاه اصلی 230 کیلوولت خط قطار شهری اهوازقطار شهری اهوازشهرداری اهواز13866 ماهخاتمه یافته

پروژه های انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی انرژی

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه خورشیدی 1000 مگاواتی در منطقه مکراننیروگاه خورشیدیمدیریت و توسعه سرزمین مکران140212 ماهدر حال انجام
2 خدمات مهندسی نظارت عالیه جهت برگزاری مناقصات احداث نیروگاه های خورشیدی 10 مگاواتی بهاباد و اردکاننیروگاه خورشیدیسی پی جی پارس14026 ماهدر حال انجام
3 انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتینیروگاه خورشیدیمس سرچشمه رفسنجان14012 ماهدر حال انجام
4 مطالعات فاز شناخت احداث نیروگاه بادی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزدنیروگاه بادیآب منطقه ای یزد140012 ماهدر حال انجام
5 ارزیابی امکان سنجی و پتانسیل یابی احداث نیروگاه های خورشیدی بر روی تاسیسات اب شرب تهران نیروگاه خورشیدیتامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران13966 ماهخاتمه یافته
6 مطالعات جامع امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در محدوده استان های اصفهان و فارسنیروگاه خورشیدیمهندسی ری نیرو13963 ماهخاتمه یافته
7 خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزیتامین برقخدمات انفورماتیک139612 ماهخاتمه یافته
8 خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنامافزایش دیماندگروه فرهیختگان زرنام13966 ماهخاتمه یافته
9 بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی حداکثر توان تولیدی سیستم تامین برق به روش خورشیدی در کلیه ساختمان های اداری انرژی های نوگاز استان سمنان13965 ماهخاتمه یافته
10 خدمات مشاوره ممیزی انرژی 6 پست منتخب فوق توزیع و انتقال حوزه برق منطقه ای تهرانممیزی انرژیبرق منطقه ای تهران13958 ماهخاتمه یافته
11 نظارت براجراي قرارداد خريد، نصب و راه اندازي سامانه های فتوولتائيك سامانه فتوولتائيكتوزيع برق تهران بزرگ139412 ماهخاتمه یافته
12 طرح اپراتور ملی هوشمنداپراتور ملیسازمان بهره وري انرژي ايران13946 ماهخاتمه یافته
13 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه سیکل ترکیبی CCHP پردیسنیروگاه پردیسرعد انرژی آریا139418 ماهخاتمه یافته
14 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه بادی (منطقه منجیل)نیروگاه بادیپایه گذاران ایده های توانمند13945 ماهخاتمه یافته
15 مشاوره وبررسي اسناد مناقصه و انتخاب پيمانكار و نظارت كارگاهی احداث سامانه های فتوولتائيك سامانه فتوولتائيكتوزيع برق استان مركزی139312 ماهخاتمه یافته
16 مشاوره افزايش ديماند ستاد فرماندهي ناجاافزایش دیماندنيروي انتظامي 13936 ماهخاتمه یافته
17 ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت پروژه های مرتبط با انرژی های نوانرژی های نوتوزيع نيروي برق شمال كرمان139312 ماهخاتمه یافته
18 نظارت كارگاهي احداث سامانه هاي فتوولتائيكسامانه فتوولتائيكتوزيع برق تهران بزرگ139212 ماهخاتمه یافته
19 تهیه طرح تفضیلی نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه توام برق و حرارت نیروگاه طرشتسازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)13846 ماهخاتمه یافته
20 خدمات مهندسی امکان سنجی و برآورد میزان انرژی قابل استحصال از نیروگاه مشهد و اجرای طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت نیروگاه مشهدبرق منطقه ای خراسان13843 ماهخاتمه یافته
21 خدمات مهندسی ساختمان مایع سازی هیدروژننیروگاه خورشیدیوزارت نیرو13806 ماهخاتمه یافته
22 تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی و نظارت عالیه و کارگاهی بر آننیروگاه خورشیدیوزارت نیرو137836 ماهخاتمه یافته
23 خدمات مهندسی برای طراحی ساختمانها و موارد جنبی پروژ های هیدروژن سازی و نیروگاه 45 کیلوواتی فتوولتائیکنیروگاه فتوولتائیکسازمان انرژی های نو ایران13786 ماهخاتمه یافته
24 خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزینیروگاه خورشیدیوزارت نیرو137519 ماهخاتمه یافته

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

ردیفنام پروژهمشخصات قراردادکارفرماتاریخ شروعمدت قراردادوضعیت قرارداد
1 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریهخط انتقال گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
2 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارخط انتقال گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14013 ماهدر حال انجام
3 خدمات مهندسی خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریهخط انتقال گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
4 خدمات مهندسی خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارخط انتقال گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی14014 ماهخاتمه یافته
5 خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 230/400 کیلوولت و پست تطبیقی 132/230 کیلوولت پتروشیمی دماوند (324 مگاوات)نیروگاه دماوند عسلویهدماوند انرژی عسلویه140124 ماهدر حال انجام
6 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویهپست‌ مجتمع گلستان عسلویهملی صنایع پتروشیمی14009 ماهدر حال انجام
7 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی BOO راشد تربت حیدریهایستگاه تقلیل فشار گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی140024 ماهخاتمه یافته
8 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوارایستگاه تقلیل فشار گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی140024 ماهخاتمه یافته
9 خدمات مشاوره برون سپاری ایستگاه های تقویت فشار و خطوط لوله شرکت انتقال گاز ایرانبرون سپاری انتقال گاز ایران139918 ماهخاتمه یافته
10 تهیه اسناد مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 100 هزار مترمکعبی نرمال در ساعت بصورت EPC نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوارایستگاه تقلیل فشار گازمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی13996 ماهخاتمه یافته
11 خدمات مشاوره و طراحی خط موقت و دائم 63 کیلوولت و پست 63/20 کیلوولتپست پتروشیمی الوندتوسعه پتروشیمی الوند13992 ماهخاتمه یافته
12 خدمات مهندسی کارهای باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جمنیروگاه گازی جمپالایش گاز فجر جم139848 ماهخاتمه یافته
13 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوندنیروگاه پتروشیمی دماوندپتروشیمی دماوند139824 ماهخاتمه یافته
14 مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه و سیستم تولید برق و بخارنیروگاه پتروشیمی مبینپتروشیمی مبین13976 ماهخاتمه یافته
15 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدیداتصال نیروگاه به شبکهپالایش نفت امام خمینی139724 ماهدر حال انجام
16 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرائی باقیمانده احداث نیروگاه گازی جم و خدمات نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و خرید قطعات یدکی نیروگاهنیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139618 ماهخاتمه یافته
17 ادامه خدمات مهندسی‌ستادی ونظارت برعملیات‌اجرایی باقیمانده طرح احداث‌نیروگاه گازی جم نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139418 ماهخاتمه یافته
18 انتخاب مشاور مدیریت طرح چهت اجرای پروژه واحد بازیافت گوگردزدایی پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جمپالایش گاز فجر جم13933 ماهخاتمه یافته
19 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم139218 ماهخاتمه یافته
20 خدمات مطالعات مربوط به خرید انرژی از شبکه سراسری و اتصال به شبکه برق پالایشگاه شهید تندگویان تهران پالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران13926 ماهخاتمه یافته
21 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جمپالایش گاز فجر جم13904 ماهخاتمه یافته
22 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرهاپالایشگاه ایلامپالایش گاز ایلام13903 ماهخاتمه یافته
23 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی و ادامه عملیات ساختمانی باقیمانده نیروگاه گازی جم (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138920 ماهخاتمه یافته
24 مطالعه پخش بار و تنظیمات رله های حفاظتی شبکه برق پالایشگاه گاز ایلامپالایشگاه ایلامپالایش گاز ایلام13886 ماهخاتمه یافته
25 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران و تنظیم و تست‌ رله‌های حفاظتی ‌و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی ‌و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای‌کنترل، حفاظت ‌و مونیتورینگپالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران138721 ماهخاتمه یافته
26 خدمات مهندسی ستادی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه گازی جم و پست11 کیلوولت (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138636 ماهخاتمه یافته
27 خدمات مهندسی پایه نیروگاه برق پالایشگاه پارسیان (114 مگاوات)نیروگاه پالایشگاه پارسیانمهندسی و توسعه گاز ایران138612 ماهخاتمه یافته
28 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آبادمیادین سروستان و سعادت آبادتوسعه صنایع نفت و انرژی قشم138660 ماهخاتمه یافته
29 خدمات مهندسی امکان سنجی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه گازی جدید جم (85 مگاوات)نیروگاه جمپالایش گاز فجر جم138336 ماهخاتمه یافته
30 خدمات مهندسی جهت جلوگیری از کاهش ظرفیت توربین های گازی پالایشگاه لاوانپالایشگاه لاوانپالایش نفت لاوان13823 ماهخاتمه یافته
31 خدمات مهندسی اصلاح و بهینه سازی سیستم برق پتروشیمی رازیپتروشیمی رازیپتروشیمی رازی13826 ماهخاتمه یافته
32 خدمات مشاوره برای ارائه تهیه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه نفت لاوانپالایشگاه لاوانپالایش نفت لاوان13818 ماهخاتمه یافته
33 مشاوره مربوط به طرح بررسی چگونگی اتصال ژنراتور هفتم به سیستم فعلی برق پالایشگاه تهرانپالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران13743 ماهخاتمه یافته
34 خدمات مهندسی و طراحی بررسی سیستم برق پالایشگاه تهرانپالایشگاه تهرانپالایش نفت تهران13716 ماهخاتمه یافته