انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مجید روهینا


نام و نام خانوادگی : مجید روهینا

سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

پرویز پورنقی


نام و نام خانوادگی : پرویز پورنقی

سمت : رئیس هیئت مدیره

 کاظم جواهری


نام و نام خانوادگی : کاظم جواهری

سمت : نائب رئیس هیات مدیره