انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

حمیدرضاحاجی محمدی انارکی


نام و نام خانوادگی : حمیدرضاحاجی محمدی انارکی

سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

پرویز پورنقی


نام و نام خانوادگی : پرویز پورنقی

سمت : رئیس هیئت مدیره

مجید روهینا


نام و نام خانوادگی : مجید روهینا

سمت : نائب رئیس هیات مدیره