انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی 250 و 125 مگاواتی در منطقه مکران نیروگاه مکران مدیریت و توسعه سرزمین مکران 1402 12 ماه در حال انجام
2 اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻣﺸﺎوره، ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ، ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ نیروگاه مس سرچشمه ملی صنایع مس ایران 1402 40 در حال انجام
3 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F آبادان 2 (اروند) به ظرفیت 980 مگاوات بهمراه پست فشار قوی بلافصل، خط انتقال، تاسیسات جانبی نیروگاه، بخش های تکمیلی آن و همچنین خط انتقال و ایستگاه گاز مربوطه و جاده دسترسی نیروگاه نیروگاه آبادان 2 تولید نیروی برق اروند 1402 48 ماه در حال انجام
4 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط تغذیه واحدهای نیروگاه نیروگاه چابهار تولید نیروی جنوب شرق صبا 1402 12 ماه در حال انجام
5 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در زمینه نیروگاه داخلی مقیاس کوچک 25 مگاواتی نیروگاه مقیاس کوچک فولاد اوکسین خوزستان 1401 42 ماه در حال انجام
6 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکور نیروگاه دزفول برق انرژی پاینده جم 1401 3 ماه در حال انجام
7 ارائه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های BOT احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی گهران نیروگاه گهران گهر انرژی سیرجان 1401 36 ماه در حال انجام
8 ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث نیروگاه خود تامین گازی و برج های خنک کن هیبریدی و کندانسور هواخنک در مجتمع مس شهر بابک نیروگاه مس شهر بابک صنایع مس ایران 1401 24 ماه در حال انجام
9 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه ذغالسوز طبس نیروگاه طبس مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401 6 ماه در حال انجام
10 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد نیروگاه لامرد غدیر انرژی لامرد 1401 6 ماه در حال انجام
11 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 2 به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکور نیروگاه آبادان 2 مهندسی ری نیرو 1401 3 ماه در حال انجام
12 خدمات مشاوره اخداث نیروگاه مولد گاز سوز 5 مگاواتی سایپا نیروگاه مقیاس کوچک سایپا 1401 17 ماه در حال انجام
13 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه 10 مگاواتی در شهرستان نیشابور نیروگاه مقیاس کوچک زراعت پیشگان سپهر هشتم 1401 6 ماه در حال انجام
14 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برق خدمات مهندسی و مشاوره ای ساتکاب 1401 12 ماه در حال انجام
15 خدمات مهندسی احداث نیروگاه 25 مگاواتی دوگانه سوز بهمراه تاسیسات آب شیرین کن بندر شهید بهشتی چابهار نیروگاه بندر شهید بهشتی چابهار خدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه 1401 15 ماه در حال انجام
16 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه نیروگاه تربت حیدریه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401 4 ماه خاتمه یافته
17 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار نیروگاه سبزوار مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401 3 ماه در حال انجام
18 تهیه اسناد مناقصه خرید نیروگاه 230 مگاواتی مس سرچشمه نیروگاه مس سرچشمه مس سرچشمه رفسنجان 1401 2 ماه خاتمه یافته
19 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برق خدمات مهندسی و مشاوره ای ساتکاب 1401 1 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مهندسی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار نیروگاه سبزوار مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401 4 ماه خاتمه یافته
21 خدمات مهندسی احداث خط انتقال گاز نیروگاه سیکل ترکیبی تربت حیدریه نیروگاه تربت حیدریه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1401 4 ماه خاتمه یافته
22 خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP شهرک صنعتی عباس آباد نیروگاه CHP عباس آباد انرژی پرسیا نیرو ایرانیان 1401 2 ماه در حال انجام
23 خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحدهای 5 و 6 نیروگاه BOO و پست 230/400 کیلوولت دماوند انرژی عسلویه (366 مگاوات) نیروگاه دماوند عسلویه دماوند انرژی عسلویه 1401 24 ماه در حال انجام
24 انجام بررسی پیوست های قرارداد پیمانکار احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز نیروگاه هرمز توسعه برق غدیر اوکسین 1401 12 ماه در حال انجام
25 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد نیروگاه لامرد غدیر انرژی لامرد 1401 18 ماه در حال انجام
26 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار نیروگاه چابهار تولید نیروی جنوب شرق صبا 1401 16 ماه خاتمه یافته
27 خدمات مهندسی و نظارت عالیه تکمیل دو واحد گازی و پست نیروگاه سمنان نیروگاه سمنان مولد برق نیروگاهی سامان سمنان 1400 26 ماه در حال انجام
28 تهیه اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد نیروگاه لامرد غدیر انرژی لامرد 1400 6 ماه خاتمه یافته
29 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2 نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2 پویان انرژی لیدوما 1400 9 ماه خاتمه یافته
30 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه 7.5 مگاواتی نیروگاه قوطی سازی قوطی سازی آلومینیوم کاوه 1400 12 ماه خاتمه یافته
31 ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت برق خدمات مشاوره ساتکاب 1400 12 ماه خاتمه یافته
32 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO راشد تربت حیدریه و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه نیروگاه راشد تربت حیدریه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1400 24 ماه در حال انجام
33 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات ساختمان و سیویل نیروگاه هرمز نیروگاه هرمز توسعه برق غدیر اوکسین 1400 6 ماه خاتمه یافته
34 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوار و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه نیروگاه سبزوار مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1400 24 ماه در حال انجام
35 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO آریان (زنجان2) نیروگاه آریان (زنجان 2) مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1400 30 ماه در حال انجام
36 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی BOO اندیمشک 3، پست بلافصل، خط انتقال مربوطه، توسعه پست کرخه، تاسیسات انتقال گاز و خط انتقال گاز و تهیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه اندیمشک 3 نیرو تراز پی ریز 1400 48 ماه در حال انجام
37 انجام خدمات مهندسی و مشاوره ای در حوزه طرح های نیروگاهی خدمات مهندسی و مشاوره ای گسترش انرژی پاسارگارد 1399 12 ماه خاتمه یافته
38 انجام خدمات مشاوره و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه نیروگاه انفورماتیک خدمات انفورماتیک 1399 24 ماه در حال انجام
39 خدمات مشاوره برون سپاری ایستگاه های تقویت فشار و خطوط لوله شرکت انتقال گاز ایران برون سپاری انتقال گاز ایران 1399 18 ماه خاتمه یافته
40 تهیه اسناد مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 100 هزار مترمکعبی بصورت EPC نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار نیروگاه سبزوار مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1399 6 ماه خاتمه یافته
41 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک 3 نیروگاه اندیمشک 3 نیروگاهی نیرو تراز پی ریز 1399 6 ماه خاتمه یافته
42 انجام مطالعات مکان یابی و امکان سنجی نیروگاه کلاس F تهران امکان سنجی نیروگاه کلاس F تهران مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1398 40 ماه در حال انجام
43 خدمات مهندسی کارهای باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم نیروگاه گازی جم پالایش گاز فجر جم 1398 48 ماه خاتمه یافته
44 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوند (324 مگاوات) نیروگاه پتروشیمی دماوند پتروشیمی دماوند 1398 39 ماه خاتمه یافته
45 خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه کلاس F سیکل ترکیبی سهند نیروگاه کلاس F سهند مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1398 60 ماه در حال انجام
46 مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه و سیستم تولید برق و بخار نیروگاه پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین 1397 6 ماه خاتمه یافته
47 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدید اتصال نیروگاه به شبکه پالایش نفت امام خمینی 1397 60 ماه در حال انجام
48 مطالعات و تهیه طرح اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان به ظرفیت اسمی 600 مگاوات نیروگاه شهید باکری سمنان تولید و توسعه پویا انرژی 1397 2 ماه خاتمه یافته
49 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ساخت یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی دامغان نیروگاه دامغان استیل آذین ایرانیان 1396 36 ماه خاتمه یافته
50 خدمات نظارت بر بهره برداری و تعمیرات پروژه های بهینه سازی نیروگاه شهید سلیمی نکا نیروگاه نکاء تولید نیروی برق شهید سلیمی 1396 12 ماه خاتمه یافته
51 خدمات نظارت کارگاهی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و قراردادهای واحدهای گازی نیروگاهی سیکل ترکیبی خرمشهر نیروگاه خرمشهر تولید نیروی جنوب غرب صبا 1396 6 ماه خاتمه یافته
52 خدمات مدیریت بر تبدیل انرژی نیروگاه خصوصی BOO سیکل ترکیبی گناوه نیروگاه گناوه تولید نیروی برق فارس 1396 12 ماه خاتمه یافته
53 خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه قشم و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه نیروگاه قشم مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1396 72 ماه خاتمه یافته
54 خدمات طراحی و نظارت برطرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی تامین برق خدمات انفورماتیک 1396 12 ماه خاتمه یافته
55 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرائی باقیمانده نیروگاه جم و پست 11 کیلوولت و خدمات نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و خرید قطعات یدکی نیروگاه نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1396 18 ماه خاتمه یافته
56 انجام پدافند غیرعامل نیروگاه بخاری هرمزگان (سیریک) و پست فشار قوی بلافصل GIS نیروگاه هرمزگان مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1396 12 ماه خاتمه یافته
57 انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی زرند نیروگاه زرند مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1396 12 ماه خاتمه یافته
58 انجام بروزرسانی مطالعات امکان سنجی نیروگاه گچساران نیروگاه گچساران مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1396 3 ماه خاتمه یافته
59 خدمات نظارت بر تعمیرات اساسی نیروگاه نکا نیروگاه نکاء تولید برق شهید سلیمی 1395 5 ماه خاتمه یافته
60 خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی طرح های توسعه شرکت گروه صنایع افق البرز افق البرز گروه صنایع افق البرز 1395 12 ماه خاتمه یافته
61 خدمات امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی 910 مگاواتی BOO اروند (توسعه آبادان) نیروگاه اروند مهندسی ری نیرو 1395 3 ماه خاتمه یافته
62 خدمات امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی BOO دهدشت سیوان نیروگاه دهدشت سیوان انرژی آفتاب سیوان 1395 3 ماه خاتمه یافته
63 خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه خنک کاری هوای کمپرسور چهت 2 واحد سیکل ترکیبی V94.2 نیروگاه بمپور ایرانشهر برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان 1394 4 ماه خاتمه یافته
64 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی BOO چابهار (480 مگاوات) نیروگاه چابهار تولید نیروی جنوب شرق صبا 1394 72 ماه خاتمه یافته
65 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاوات BOO لامرد نیروگاه لامرد غدیر انرژی لامرد 1394 62 ماه خاتمه یافته
66 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه خرم آباد و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه نیروگاه خرم آباد سازمان توسعه برق ایران 1394 84 ماه در حال انجام
67 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوند (324 مگاوات) نیروگاه پتروشیمی دماوند پتروشیمی دماوند 1394 40 ماه خاتمه یافته
68 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1394 18 ماه خاتمه یافته
69 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه سیکل ترکیبی CCHP پردیس نیروگاه پردیس رعد انرژی آریا 1394 18 ماه خاتمه یافته
70 مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه BOO خرمشهر نیروگاه خرمشهر تولید نیروی جنوب غرب صبا 1394 15 ماه خاتمه یافته
71 مشاوره و نظارت بر بهره برداری نیروگاه شهید مد حج (زرگان) نیروگاه زرگان تولید نیروی جنوب غرب صبا 1394 15 ماه خاتمه یافته
72 مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی اصلاح بتن دهانه برج خنک کن واحد 4 نیروگاه شازند اراک نیروگاه شازند اراک برق منطقه‌ای‌ باختر 1394 7 ماه خاتمه یافته
73 خدمات مهندسی و مشاوره ای نیروگاه بادی (منطقه منجیل) نیروگاه بادی پایه گذاران ایده‌های توانمند 1394 5 ماه خاتمه یافته
74 نظارت کارگاهی احداث مسیر تانکرهای سوخت استراحتگاه رانندگان و اتاقک باسکول نیروگاه همدان نیروگاه همدان برق منطقه‌ای باختر 1393 12 ماه خاتمه یافته
75 انتخاب مشاور مدیریت طرح اجرای پروژه واحد بازیافت گوگردزدایی پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جم پالایش گاز فجر جم 1393 3 ماه خاتمه یافته
76 انجام مطالعات مراحل اول و دوم تعمیرات اساسی تاسیسات برق و مکانیک بندر امیرآباد بندر امیرآباد سازمان بنادر و دریانوردی 1393 3 ماه خاتمه یافته
77 مطالعه امکان سنجی ایندور کردن واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی نیروگاه خوی تولید نیروی پرتو شمس تابان 1393 1 ماه خاتمه یافته
78 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1392 18 ماه خاتمه یافته
79 خدمات مشاوره جهت بازرسی‌های فنی، ارائه و بروزرسانی استاندارد و دستورالعمل‌های فنی در مورد کلیه تجهیزات نیروگاهی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1392 12 ماه خاتمه یافته
80 خدمات مهندسی در رابطه با طراحی، خرید و نصب و راه اندازی فلومتر برای خطوط آب صنعتی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1392 2 ماه خاتمه یافته
81 خدمات مهندسی بهینه سازی آب خنک کن نیروگاه طوس نیروگاه طوس ‌مدیریت ‌تولید برق ‌طوس 1392 6 ماه خاتمه یافته
82 انجام خدمات نظارت بر تعمیرات 100 هزار ساعت همراه با انجام عملیات ارتقا توان واحدگازی نیروگاه کرمان نیروگاه کرمان ‌‌تولید نیروی ‌برق ‌کرمان 1392 3 ماه خاتمه یافته
83 خدمات مهندسی افزایش توان گیرموتور نوار نقاله ها فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان 1392 3 ماه خاتمه یافته
84 نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه نیروگاه ارومیه تدبیرسازان سرآمد 1392 2 ماه خاتمه یافته
85 ادامه خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث 6 واحد گازی نیروگاه BOO خرمشهر (972 مگاوات) نیروگاه خرمشهر صنایع برق و انرژی صبا 1391 48 ماه خاتمه یافته
86 خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال موقت آب به محوطه جنگل کاری نیروگاه خرمشهر نیروگاه خرمشهر صنایع برق و انرژی صبا 1390 10 ماه خاتمه یافته
87 احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز نیروگاه BOO گناوه بصورت EPC (با مشارکت شرکت نیکان فرآیند محافظ) نیروگاه گناوه سازمان توسعه برق ایران 1390 15 ماه خاتمه یافته
88 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه گاز ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرها پالایشگاه ایلام پالایش گاز ایلام 1390 3 ماه خاتمه یافته
89 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جم پالایش گاز فجر جم 1390 4 ماه خاتمه یافته
90 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی و ادامه عملیات ساختمانی باقیمانده نیروگاه گازی جم (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1389 20 ماه خاتمه یافته
91 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه مهندسی، تامین تجهیزات و نصب سیستم های خنک کن هوای ورودی به توربین های گازی نیروگاه کرمان نیروگاه کرمان تولید نیروی برق کرمان 1389 6 ماه خاتمه یافته
92 خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه گازی ماهشهر (648 مگاوات) (مشارکت با شرکت توسعه انرژی متین) نیروگاه ماهشهر سازمان توسعه برق ایران 1388 105 ماه خاتمه یافته
93 ادامه خدمات نظارت کارگاهی بخش گاز نیروگاه ارومیه (954 مگاوات) نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران 1388 16 ماه خاتمه یافته
94 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جم پالایش گاز فجر جم 1390 4 ماه خاتمه یافته
95 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث یک دستگاه مخزن سوخت مایع 30000 مترمکعبی در نیروگاه طوس نیروگاه طوس سازمان توسعه برق ایران 1388 22 ماه خاتمه یافته
96 خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر طرح تامین هوای مطمئن واحدهای بخار نیروگاه نکاء نیروگاه نکاء برق ‌منطقه‌ای‌ مازندران 1388 12 ماه خاتمه یافته
97 خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO اصفهان 2 (484 مگاوات) نیروگاه اصفهان 2 پرشیان فولاد 1387 78 ماه خاتمه یافته
98 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث واحدهای 5 و 6 گازی نیروگاه BOO خرمشهر (324 مگاوات) نیروگاه خرمشهر صنایع برق و انرژی صبا 1387 36 ماه خاتمه یافته
99 خدمات نظارت کارگاهی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع هر یک به ظرفیت 20000 مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران 1387 29 ماه خاتمه یافته
100 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران و تنظیم و تست رله های حفاظتی و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای کنترل، حفاظت و مونیتورینگ پالایشگاه تهران شرکت پالایش نفت تهران 1387 21 ماه خاتمه یافته
101 خدمات مهندسی طرح فروش اقساطی نیروگاه سیکل ترکیبی نیمه تمام جهرم نیروگاه جهرم سازمان توسعه برق ایران 1387 9 ماه خاتمه یافته
102 خدمات مهندسی پروژه بهینه سازی نیروگاه بندرعباس نیروگاه بندرعباس برق منطقه‌ای هرمزگان 1387 2 ماه خاتمه یافته
103 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث 4 واحد گازی نیروگاه BOO خرمشهر (648 مگاوات) نیروگاه خرمشهر صنایع برق و انرژی صبا 1386 41 ماه خاتمه یافته
104 خدمات مهندسی ستادی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1386 36 ماه خاتمه یافته
105 خدمات نظارت کارگاهی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع هر یک به ظرفیت 20000 مترمکعب در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی نیروگاه خوی سازمان توسعه برق ایران 1386 26 ماه خاتمه یافته
106 مطالعات میدانی مولدهای پراکنده مقیاس کوچک موجود در شبکه قدرت مولدهای مقیاس کوچک مدیریت شبکه برق ایران 1386 15 ماه خاتمه یافته
107 خدمات مهندسی پایه نیروگاه برق پالایشگاه پارسیان (114 مگاوات) نیروگاه پالایشگاه پارسیان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 1386 12 ماه خاتمه یافته
108 خدمات نظارت کارگاهی بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قائن و هماهنگی مربوطه با مشاور اصلی طرح 3000 مگاوات توربین گازی (648 مگاوات) نیروگاه قائن سازمان توسعه برق ایران 1385 60 ماه خاتمه یافته
109 خدمات‌ مهندسی ‌و نظارت‌ کارگاهی‌ احداث‌ سه‌ دستگاه مخزن‌ سوخت مایع 30000 مترمکعبی در نیروگاه‌ سیکل ترکیبی نیشابور نیروگاه نیشابور سازمان توسعه برق ایران 1385 43 ماه خاتمه یافته
110 تهیه طرح تفضیلی نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه توام برق و حرارت نیروگاه طرشت سازمان بهره وري انرژي ايران 1384 6 ماه خاتمه یافته
111 خدمات مهندسی امکان سنجی و برآورد میزان انرژی قابل استحصال از نیروگاه مشهد و اجرای طرح تولید همزمان برق، حرارت و برودت نیروگاه مشهد شرکت برق منطقه ای خراسان 1384 3 ماه خاتمه یافته
112 خدمات نظارت کارگاهی بخش گاز نیروگاه ارومیه و هماهنگی مربوطه با مشاور اصلی طرح (954 مگاوات) نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران 1383 60 ماه خاتمه یافته
113 خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی، آماده سازی و نظارت کارگاهی برآماده سازی ساختگاه نیروگاه 1000 مگاواتی BOT فارس نیروگاه فارس سازمان توسعه برق ایران 1383 36 ماه خاتمه یافته
114 خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی، آماده سازی و نظارت کارگاهی برآماده سازی ساختگاه نیروگاه 500 مگاواتی BOT گناوه نیروگاه گناوه سازمان توسعه برق ایران 1383 36 ماه خاتمه یافته
115 خدمات مهندسی امکان سنجی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه گازی جدید جم نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1383 36 ماه خاتمه یافته
116 بازنگری اسناد فروش نیروگاه شهید زنبق یزد نیروگاه شهید زنبق یزد شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
117 بازنگری اسناد فروش نیروگاه چابهار نیروگاه چابهار شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
118 بازنگری اسناد فروش نیروگاه صوفیان نیروگاه صوفیان شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
119 بازنگری اسناد فروش نیروگاه زرگان نیروگاه زرگان شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
120 تهیه اسناد فروش نیروگاه شریعتی مشهد نیروگاه شریعتی شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
121 تهیه اسناد فروش نیروگاه زرند نیروگاه زرند شرکت توانیر 1383 7 ماه خاتمه یافته
122 خدمات مشاوره بررسی استقرار ایستگاه هواشناسی در نیروگاه‌های کشور ایستگاه هواشناسی سازمان توسعه برق ایران 1383 3 ماه خاتمه یافته
123 خدمات نظارت‌کارگاهی بخش بخار نیروگاه‌ سیکل ‌ترکیبی یزد و هماهنگی مربوطه ‌با مشاور اصلی طرح 22 واحد (350 مگاوات) نیروگاه‌ یزد سازمان توسعه برق ایران 1382 49 ماه خاتمه یافته
124 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه آبادان نیروگاه آبادان سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
125 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه دماوند نیروگاه دماوند سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
126 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه کرمان نیروگاه کرمان سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
127 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه فارس نیروگاه فارس سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
128 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه نیشابور نیروگاه نیشابور سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
129 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی ایجاد قابلیت بلک استارت در نیروگاه خوی نیروگاه خوی سازمان توسعه برق ایران 1382 13 ماه خاتمه یافته
130 خدمات مهندسی جهت جلوگیری از کاهش ظرفیت توربین های گازی پالایشگاه لاوان پالایشگاه لاوان پالایش نفت لاوان 1382 3 ماه خاتمه یافته
131 خدمات مهندسی اصلاح و بهینه سازی سیستم برق پتروشیمی رازی پتروشیمی رازی پتروشیمی رازی 1382 6 ماه خاتمه یافته
132 خدمات مهندسی بررسی و امکان‌سنجی برون‌سپاری بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه سهند نیروگاه سهند ‌برق منطقه‌ای ‌آذربایجان 1382 2 ماه خاتمه یافته
133 استانداردهای پوشش های فلزی و پوشش های بادوام و عیوب رنگ و پوشش لاستیکی استاندارد پوشش های فلزی شرکت توانیر 1381 12 ماه خاتمه یافته
134 امکان سنجی تبدیل نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه تولید توام برق وحرارت نیروگاه طرشت شرکت توانیر 1381 9 ماه خاتمه یافته
135 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه چابهار نیروگاه چابهار شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
136 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه مشهد نیروگاه مشهد شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
137 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه خوی نیروگاه خوی شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
138 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه لوشان نیروگاه لوشان شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
139 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه بخاری بعثت نیروگاه بعثت شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
140 خدمات مهندسی تهیه اسناد ارزیابی فروش نیروگاه شهید زنبق یزد نیروگاه شهید زنبق یزد شرکت توانیر 1381 3 ماه خاتمه یافته
141 بررسی طراحی و رفع عیوب مراحل طراحی و ساخت بویلرهای شرکت توسعه نیشکر طراحی و رفع عیوب بویلرها توسعه نیشکر و صنایع جانبی 1380 3 ماه خاتمه یافته
142 خدمات مشاوره برای احداث نیروگاه 500 مگاواتی توربین گازی رودشور به روش BOO و موارد جانبی آن نیروگاه رودشور آرین ماهتاب جنوب 1380 3 ماه خاتمه یافته
143 استاندارد تنوع زدایی در پمپ‌ها و الکتروموتورهای نیروگاهی تنوع‌زدایی در پمپ‌ها شرکت توانیر 1379 2 ماه خاتمه یافته
144 استاندارد مخازن نیروگاهی استاندارد مخازن شرکت توانیر 1380 18 ماه خاتمه یافته
145 تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی و نظارت عالیه و کارگاهی بر آن نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1378 36 ماه خاتمه یافته
146 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز طراحی مفهومی توربین گاز شرکت توانیر 1378 24 ماه خاتمه یافته
147 تدوین استاندارد و آیین کار لوله‌کشی در نیروگاه‌ها استاندارد لوله‌کشی شرکت توانیر 1377 12 ماه خاتمه یافته
148 استاندارد جامع رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات نیروگاه‌ها استاندارد رنگ‌آمیزی شرکت توانیر 1376 18 ماه خاتمه یافته
149 خدمات مهندسی و طراحی در مورد سیستم زمین واحدهای گازی نیروگاه سمنان نیروگاه سمنان شرکت برق منطقه ای سمنان 1375 2 ماه خاتمه یافته
150 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور نیروگاه نیشابور سازمان توسعه برق ایران 1375 72 ماه خاتمه یافته
151 خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خوی نیروگاه خوی سازمان توسعه برق ایران 1375 58 ماه خاتمه یافته
152 خدمات مهندسی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت کننده مرکزی نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1375 19 ماه خاتمه یافته
153 مشاوره مربوط به طرح بررسی چگونگی اتصال ژنراتور هفتم به سیستم فعلی برق پالایشگاه پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1374 3 ماه خاتمه یافته
154 مبانی طراحی سیستم های خنک کننده جنبی نیروگاههای حرارتی سیستم‌های‌خنک‌‌کننده‌ سازمان توسعه برق ایران 1373 12 ماه خاتمه یافته
155 تدوین حداقل نیازمندیهای بازرسی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی بعنوان یکی از بخشهای مشخصات فنی اسناد مناقصه کنترل کیفی تجهیزات نیروگاهی شرکت توانیر 1373 11 ماه خاتمه یافته
156 بررسی امکان استفاده از برج خنک کن دوگانه (هیبرید) در نیروگاه منتظر قائم نیروگاه منتظر قائم شرکت توانیر 1372 12 ماه خاتمه یافته
157 تهیه اصول و مقررات طراحی مقاومتی، هیدرولیکی و حرارتی لوله کشی‌های نیروگاهها لوله‌کشی‌ نیروگاهها شرکت توانیر 1372 18 ماه خاتمه یافته
158 خدمات طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور (1060 مگاوات) نیروگاه نیشابور شرکت توانیر 1371 48 ماه خاتمه یافته
159 خدمات طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خوی (350 مگاوات) نیروگاه خوی شرکت توانیر 1371 48 ماه خاتمه یافته
160 خدمات مهندسی مشاور طراحی تفصیلی سیکل حرارتی آب و بخار نیروگاه حرارتی 250*4 مگاواتی نیروگاه‌حرارتی250*4 مگاواتی شرکت توانیر 1371 12 ماه خاتمه یافته
161 خدمات مهندسی در مورد جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها، تهیه لیست و برآورد قیمت به روز و تعیین الگوی مصرف قطعات یدکی کلیه تجهیزات نیروگاه‌های بخاری،گازی و سیکل ترکیبی،پست‌ها و خطوط انتقال نیرو به هنگام خرید قطعات یدکی نیروگاه‌ها شرکت توانیر 1371 10 ماه خاتمه یافته
162 خدمات مهندسی مشاور برای تهیه پیش نویس آیین نامه گردش کار سیستماتیک و شرح وظایف متقابل واحدهای اصلی دست اندرکار احداث و بهره برداری نیروگاه ها بهره‌برداری نیروگاه‌ها شرکت توانیر 1371 4 ماه خاتمه یافته