انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی کابلکشی سه مداره 63 کیلوولت معنوی اکباتان خط سه مداره معنوی اکباتان برق منطقه‌ای تهران 1401 16 ماه در حال انجام
2 خدمات مهندسی عملیات نصب، تست و راه اندازی ده پست فوق توزیع ده پست فوق توزیع برق منطقه ای خوزستان 1401 24 ماه در حال انجام
3 نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث پست و خط شهرک صنعتی دارویی برکت خط و پست برکت شهرک صنعتی دارویی برکت 1401 10 ماه در حال انجام
4 رفع معاض خطوط برق 63 کیلوولت پروژه تونل غدیر خط تونل غدیر شهرداری قم 1401 2 ماه در حال انجام
5 خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و خرید 90 کیلومتر کابل 63 کیلوولت و ملحقات خرید کابل برق منطقه‌ای تهران 1401 10 ماه در حال انجام
6 ارائه خدمات مشاوره و مهندسی ستینگ رله های متعلق به فاز اول پروژه تامین توان خط A مترو قم تنظیم ستینگ رله ها مهندسی توسعه آب تابان 1401 2 ماه در حال انجام
7 خدمات مهندسی پست های اصفهان پست های اصفهان برق منطقه ای اصفهان 1401 12 ماه در حال انجام
8 انجام خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال 63 کیلوولت کیان الماس الموت خط کیان الماس فرانیرو 1401 8 ماه در حال انجام
9 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات (در قالب توسعه پست 63/20 کیلوولت اختصاصی و خط 63 کیلوولت ارتباطی) افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت 1400 12 ماه در حال انجام
10 خدمات مهندسی مطالعات توسعه خط و پست اختصاصی 20/63 کیلوولت فروسیلیسم خمین از دیماند 17 به 47 مگاوات خط و پست فروسیلیسم خمین فروسیلیسم خمین 1400 8 ماه در حال انجام
11 خدمات مهندسی بررسی و امکان سنجی واریانت خط کابلی 63 کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام خط کابلی فرودگاه پیام سیناژن 1400 2 ماه خاتمه یافته
12 خدمات مهندسی پست های 132/33 کیلوولت شهروند و مهرشهر دزفول پست های شهروند و مهرشهر برق منطقه ای خوزستان 1400 24 ماه در حال انجام
13 خدمات مهندسی ورود و خروج خط 132 کیلوولت دو مداره چهل مایل به ماهشهر در پست ماهان (ماهشهر) خط چهل مایل به ماهشهر برق منطقه ای خوزستان 1400 12 ماه در حال انجام
14 خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی اصلاح خط 63 کیلوولت تغذیه پست نگارستان پست نگارستان برق منطقه‌ای تهران 1400 8 ماه در حال انجام
15 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث کلیدخانه برق 132 کیلوولت کلیدخانه سیمان کارون سیمان کارون 1400 22 ماه در حال انجام
16 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویه پست گلستان عسلویه ملی صنایع پتروشیمی 1400 9 ماه در حال انجام
17 خدمات مطالعه، مشاوره، طراحی و تهیه اسناد مناقصه احداث پست های 63 کیلوولت شهر صنعتی مامونیه 2 – خیرآباد 2 پست های مامونیه2–خیرآباد2 برق منطقه ای باختر 1400 28 ماه در حال انجام
18 خدمات مشاوره مهندسی و نظارت کارگاهی کابل کشی 63 کیلوولت تغذیه پست صدا و سیما پست صدا و سیما برق منطقه‌ای تهران 1400 18 ماه در حال انجام
19 خدمات مشاوره نظارت بر تقویت پست 63/20 کیلوولت صدوق پست صدوق برق منطقه‌ای تهران 1400 3 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مشاوره کنترل و بررسی طرح احداث پست 400/63 کیلوولت اليگودرز پست الیگودرز برق منطقه اي باختر 1400 24 ماه در حال انجام
21 خدمات مهندسي، نظارت عاليه و کارگاهي احداث پست 400 کيلوولت نيروگاه اندیمشک 3 و خط 400 کيلوولت ارتباطي و توسعه پست 400 کيلوولت کرخه پست و خط نیروگاه اندیمشک 3 نیرو تراز پی ریز 1400 24 ماه در حال انجام
22 خدمات مشاوره احداث پست 230/63/20 کیلوولت سردرگان پست سردرگان برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1399 30 ماه در حال انجام
23 خدمات مشاوره خرید یکدستگاه پست سیار 230/20 کیلوولت پست سیار برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1399 8 ماه در حال انجام
24 ارائه خدمات مهندسی بمنظور جابجایی دکل برق 63 کیلوولت جابجایی دکل برق 63 کیلوولت آ.اس.پ 1399 8 ماه خاتمه یافته
25 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست های 20 کیلوولت و 400 ولت توزیع پایین دست سایت کرج پست های انفورماتیک خدمات انفورماتیک 1399 3 ماه خاتمه یافته
26 خدمات مهندسی توسعه بی ترانس سوم پست 63 کیلوولت شاهد و افزایش دو فیدر 20 کیلوولت در پست های غزالی، جمکران، مهرشهر، توحید و پست سیار معراج پست های برق تهران برق منطقه ای تهران 1399 12 ماه خاتمه یافته
27 ارائه خدمات مشاوره مهندسی برای انجام مطالعات طراحی سیستم پست و شبکه تامین توان و تهیه واریانت رفع تداخل کابل های فشار قوی با پل جاجرود در پروژه قطار برقی تهران - پردیس قطار برقی تهران - پردیس ایمن سازان تدبیر پارس 1399 3 ماه خاتمه یافته
28 خدمات مشاوره و طراحی خط موقت و دائم 63 کیلوولت و پست 20/63 کیلوولت خط و پست پتروشیمی الوند توسعه پتروشیمی الوند 1399 2 ماه خاتمه یافته
29 انجام مطالعات اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار مطالعات اتصال به شبکه تولید نیروی جنوب شرق صبا 1399 3 ماه در حال انجام
30 خدمات نظارت کارگاهی تعویض ترانس پست بهارستان و جایگزینی آن در پست ری گازی و احداث جاده دسترسی و محوطه سازی ری گازی پست بهارستان برق منطقه ای تهران 1399 4 ماه در حال انجام
31 مطالعات برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع گیلان مطالعات برنامه ریزی و توسعه شبکه برق منطقه ای گیلان 1399 18 ماه در حال انجام
32 خدمات مهندسی احداث فاز دوم چست 230/63 کیلوولت بهارستان پست بهارستان برق منطقه ای تهران 1399 6 ماه در حال انجام
33 مطالعه، طراحی و تهیه اسناد مناقصه احداث خط 400 کیلوولت کمالوند بهمن خط 400 کیلوولت کمالوند بهمن برق منطقه ای باختر 1399 12 ماه در حال انجام
34 خدمات مهندسی احداث خط و پست 63/20 کیلوولت مجتمع ذوب فولاد خط و پست فولاد کویر اردکان مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر اردکان 1399 3 ماه خاتمه یافته
35 خدمات مهندسی مرحله سوم و نظارت کارگاهی پروژه احداث خطوط 230 و 400 کیلوولت انتقال نیروگاه آریان (زنجان 2) به شبکه سراسری خط نیروگاه زنجان 2 توسعه انرژی شمال و جنوب 1399 6 ماه خاتمه یافته
36 خدمات نظارت کارگاهی احداث فونداسیون و نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت دو مداره ارجان دژکوه (قطعه اول) و احداث فونداسیون (قطعه دوم) خط ارجان دژکوه برق منطقه ای خوزستان 1399 24 ماه در حال انجام
37 خدمات مهندسی طراحی نقشه های سیستم برق و تاسیسات بندر آستارا بندر آستارا خدمات بندری دریایی کاوه 1399 12 ماه در حال انجام
38 نظارت بر تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات پست مهیار پست مهیار برق منطقه ای اصفهان 1398 8 ماه در حال انجام
39 خدمات مشاوره، مطالعات، طراحی و اسناد مناقصه و نظارت بر عملیات اجرایی پست برق 63/20 کیلوولت ساختمان های شرکت مخابرات ایران پست 63/20 کیلوولت مخابرات مدیریت سامان سازه غدیر 1398 12 ماه در حال انجام
40 خدمات مهندسی طراحی خطوط 230 و 400 کیلوولت اتصال نیروگاه آریان (زنجان 2) به شبکه سراسری خط نیروگاه زنجان 2 توسعه انرژی شمال و جنوب 1398 3 ماه خاتمه یافته
41 خدمات نظارت کارگاهی پست سیار سبزآب 2 پست سیار سبزآب برق منطقه ای خوزستان 1398 4 ماه خاتمه یافته
42 خدمات مهندسی احداث پست های 132/33 کیلوولت میانرود و موقت دوم سبزآب پست میانرود برق منطقه ای خوزستان 1398 24 ماه خاتمه یافته
43 خدمات نظارت کارگاهی توسعه بی پست های مهر امام رضا، پاکدشت، نگارستان و قلعه کامکار توسعه بی پست برق منطقه ای تهران 1398 12 ماه خاتمه یافته
44 خدمات نظارت کارگاهی پست های شرکت پارسیان (اکبرآباد، شهدا و کارون) پست های شرکت پارسیان برق منطقه ای تهران 1398 16 ماه خاتمه یافته
45 خدمات نظارت کارگاهی نصب بانک خازنی در پست های فوق توزیع نصب بانک خازنی برق منطقه ای تهران 1398 9 ماه خاتمه یافته
46 خدمات مهندسی خرید تجهیزات کلید، سکسیونر، ترانس های جریان و ولتاژ پستهای انتقال خدمات مهندسی خرید تجهیزات برق منطقه ای تهران 1398 9 ماه در حال انجام
47 خدمات مشاوره فنی و اقتصادی برای امکان سنجی و مطالعات احداث خط و پست 63/20کیلولت خط و پست زرکام صنعتی و پژوهشی زرکام 1397 24 ماه خاتمه یافته
48 نظارت کارگاهی و نقشه برداری پروژه کابلکشی 6 مداره کابلی ورود و خروج دو مداره منتظر قائم به شهریار در پست 230 کیلوولت و ارتباطات معنوی کابلکشی 6 مداره برق منطقه ای تهران 1397 5 ماه خاتمه یافته
49 خدمات نظارت کارگاهی احداث پست 230 کیلوولت گلستان پست گلستان برق منطقه ای تهران 1397 14 ماه خاتمه یافته
50 خدمات مهندسی احداث پست اکبرآباد بصورت دیجیتال و توسعه پستهای 63/20 کیلوولت مهرامام رضا، پاکدشت، نگارستان و قلعه کامکار پست دیجیتال اکبرآباد برق منطقه ای تهران 1397 16 ماه خاتمه یافته
51 خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع و انتقال تحت پوشش انتقال نیروی تهران یک و دو تعمیرات پیشگیرانه برق منطقه ای تهران 1397 12 ماه خاتمه یافته
52 افزایش قابلیت اطمینان تغذیه کمپرسور اصلی نسبت به خرید و اضافه کردن یک دستگاه ترانسفورماتور افزایش قابلیت اطمینان فرساشیمی 1397 3 ماه خاتمه یافته
53 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدید اتصال نیروگاه به شبکه پالایش نفت امام خمینی 1379 24 ماه در حال انجام
54 خدمات کابلکشی پروژه 63 کیلوولت الغدیر-رسالت خط الغدیر- رسالت برق منطقه ای تهران 1397 6 ماه خاتمه یافته
55 خدمات مهندسی احداث پست 20/63/230 کیلوولت مهیار پست مهیار برق منطقه ای اصفهان 1397 24 خاتمه یافته
56 نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ساختمانی پست مهیار پست مهیار برق منطقه ای اصفهان 1397 8 ماه خاتمه یافته
57 خدمات نظارت کارگاهی پروژه احداث پست 400 کیلوولت ذوب گستر نیزار پست ذوب گستر نیزار برق منطقه ای تهران 1397 12 ماه خاتمه یافته
58 خدمات کابلکشی پروژه 63 کیلوولت ازگل - نیاوران خط ازگل - نیاوران برق منطقه ای تهران 1397 12 ماه خاتمه یافته
59 خدمات مهندسی مطالعات کیفیت مصرف توان برق کارخانه فروسیلیس خمین کارخانه فروسیلیس خمین پیام هونامیک 1396 2 ماه خاتمه یافته
60 خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر جابجایی خط 230 کیلوولت برق منطقه ای تهران در محدوده ورودی به پست فیروز بهرام خط 230 کیلوولت سفیر نیرو آفرین 1396 6 ماه خاتمه یافته
61 خدمات مشاوره و مهندسی انجام مطالعات شبکه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خط و پست فشار قوی شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان در شهرک صنعتی سلفچگان خط و پست فشار قوی صنعت تجارت پردیس آذربایجان 1396 4 ماه خاتمه یافته
62 خرید خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تقویت، توسعه پست های 63/20 کیلوولت جهانشهر، بهار و پایگاه پست های جهانشهر، بهار و پایگاه برق منطقه ای تهران 1396 12 ماه خاتمه یافته
63 خدمات مشاوره سیستم اسکادا پروژه برقرسانی به میادین نفتی سروستان و سعادت آباد و میدان نفتی خشت و کنارتخته سیستم اسکادا توسعه صنایع نفت و انرژی قشم 1396 8 ماه خاتمه یافته
64 انجام خدمات مهندسی احداث پست 132 کیلوولت ارمک پست ارمک برق منطقه ای هرمزگان 1396 24 ماه خاتمه یافته
65 انجام خدمات مهندسی احداث خط 132 کیلوولت دو مداره پایه فلزی چارک - ارمک (مراغ) واقع درشهرستان ارمک خط چارک - ارمک برق منطقه ای هرمزگان 1396 12 ماه خاتمه یافته
66 خدمات مشاوره توسعه پست 20/63 کیلوولت هشتگرد صنعتی بصورت طرح و ساخت پست هشتگرد گروه فرهیختگان زرنام 1396 13 ماه خاتمه یافته
67 انجام خدمات مهندسی و نقشه برداری خط 132 کیلوولت ارجان- دژکوه خط ارجان-دژکوه شرکت برق منطقه ای خوزستان 1396 24 ماه خاتمه یافته
68 خدمات مهندسی جهت انجام مطالعات و تهیه مستندات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه بمنظور انتخاب سرمایه گذار جهت خرید تجهیزات و جایگزینی کابلهای 63 کیلوولت فرسوده کابل های فرسوده برق منطقه ای تهران 1396 6 ماه خاتمه یافته
69 خدمات مهندسي تامين برق جزيره هندورابي جزیره هندورابی سازمان منطقه آزاد كيش 1396 8 ماه خاتمه یافته
70 خدمات مشاوره برای مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری و مهندسی پایه پست برق پتروشیمی مکران آب نیروی مکران 1396 6 ماه خاتمه یافته
71 خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی احداث پست 400/63/20 کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران،طرشت، نیزار و پرند پنج پست تهران برق منطقه ای تهران 1396 6 ماه خاتمه یافته
72 خدمات مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/230 كيلوولت كوهدشت 2 پست کوهدشت 2 برق منطقه ای باختر 1395 17 ماه در حال انجام
73 خدمات نظارت کارگاهی خطوط 63 کیلوولت خروجی از پست 230 کیلوولت گرین خط گرین برق منطقه ای باختر 1395 17 ماه خاتمه یافته
74 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/230 کیلوولت گلستان پست گلستان برق منطقه ای تهران 1395 18 ماه خاتمه یافته
75 خرید خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع تحت پوشش امورهای انتقال نیروی تهران 2، نواحی و قم تعمیرات پیشگیرانه خطوط برق منطقه ای تهران 1395 12 ماه خاتمه یافته
76 نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات الکتریکی توسعه پست 230 کیلوولت اردستان پست اردستان برق منطقه ای اصفهان 1395 10 ماه خاتمه یافته
77 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست موقت زهکلوت 2 (20/230 کیلوولت) پست زهکلوت 2 برق منطقه ای کرمان 1395 9 ماه خاتمه یافته
78 خدمات مهندسی نصب ترانس 132/33 کیلوولت در پست دشت لاله خوزستان) پست دشت لاله برق منطقه ای خوزستان 1395 6 ماه خاتمه یافته
79 انجام مطالعات، تهیه نقشه و گزارشات لازم و کلیه اقدامات درخصوص امکان سنجی جایگزینی مسیر پیشنهادی شبکه انتقال نیرو 20 کیلوولت پروژه نیروگاه برقابی سوله دوکل از محل نیروگاه تا خط 20 کیلوولت خط نیروگاه برقابی فن آوری نیرو 1395 2 ماه خاتمه یافته
80 خدمات مهندسی طراحی، اصلاح و بهینه سازی پست 20 کیلوولت سایت گاز پست توگا توگا 1395 2 ماه خاتمه یافته
81 خدمات مهندسی طراحی خطوط 20 کیلوولت انتقال انرژی نیروگاه های خورشیدی جرقویه اصفهان به پست های 63/20 کیلوولت برق سراسری خط نیروگاه های خورشیدی برق و انرژی خورشیدی غدیر 1395 1 ماه خاتمه یافته
82 خدمات مهندسی طراحی خطوط 20 کیلوولت انتقال انرژی نیروگاههای خورشیدی سایتهای یزد و زاهدان به پستهای 63/20 کیلوولت برق سراسری خط نیروگاه های خورشیدی گسترش انرژی نو آتیه 1395 1 ماه خاتمه یافته
83 خدمات مهندسی طراحی پایه، تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و مشاور عالی احداث پست برق 63/20 کارخانه فروسیلیس پست کارخانه فروسیلیس پیام هونامیک 1395 1 ماه خاتمه یافته
84 خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی توسعه ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت تهرانپارس و ری گازی پست تهرانپارس برق منطقه ای تهران 1394 10 ماه خاتمه یافته
85 مطالعه و طراحی پست 63/20 کيلو ولت خرم اباد 6 پست خرم آباد برق منطقه ای باختر 1394 6 ماه خاتمه یافته
86 خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی احداث کلیدخانه 132 کیلوولت شرکت سیمان کارون پست سیمان کارون سیمان کارون 1393 18 ماه خاتمه یافته
87 خدمات نظارت کارگاهی احداث پست 400/63/20 کیلوولت GIS سعادت آباد پست GIS سعادت آباد برق منطقه ای تهران 1392 10 ماه خاتمه یافته
88 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/20 کارخانه فروسیلیس خمین پست کارخانه فروسیلیس شرکت پیام هونامیک 1392 8 ماه خاتمه یافته
89 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 63/20 کیلوولت خلف بیگلو پست خلف بیگلو آب منطقه ای آذربایجان شرقی 1390 30 ماه خاتمه یافته
90 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث پست 230/20 کیلوولت کلید در دست خط یک قطار شهری اهواز پست قطار شهری اهواز شهرداری اهواز 1388 48 ماه خاتمه یافته
91 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی برای احداث پست 230/63 کیلوولت کوهدشت پست کوهدشت سازمان توسعه برق ایران 1388 36 ماه خاتمه یافته
92 خدمات مهندسی و طراحی احداث خط 230 کیلوولت مریوان - مرز عراق خط مریوان - مرز عراق برق منطقه ای غرب 1388 20 ماه خاتمه یافته
93 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بر انجام عملیات اجرایی احداث پست 400 کیلوولت نیروگاه قائن پست نیروگاه قائن سازمان توسعه برق ایران 1388 10 ماه خاتمه یافته
94 خدمات نظارت بر احداث خط 230 کیلوولت سنندج - مریوان خط سنندج - مریوان برق منطقه ای غرب 1388 9 ماه خاتمه یافته
95 خدمات مهندسی نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت دو مداره ایوان-ایلام در پست پتروشیمی ایلام خط ایوان - ایلام برق منطقه ای غرب 1388 5 ماه خاتمه یافته
96 خدمات نظارت کارگاهی فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلوولت سرابله و جانجان خط سرابله جانجان برق منطقه ای غرب 1388 2 ماه خاتمه یافته
97 خدمات نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت سرابله - جانجان خط سرابله جانجان برق منطقه ای غرب 1388 1 ماه خاتمه یافته
98 خدمات نظارت کارگاهی احداث خط 63 کیلوولت سرابله جانجان و اتصالات 63 کیلوولت جانجان خط سرابله جانجان برق منطقه ای غرب 1387 12 ماه خاتمه یافته
99 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی پشتیبانی پروژه های خطوط دردست احداث امور خطوط کرمانشاه خطوط کرمانشاه برق منطقه ای غرب 1387 12 ماه خاتمه یافته
100 خدمات مهندسی و مشاوره جهت خرید 50 قلم یراق آلات خطوط انتقال نیرو خرید یراق آلات برق منطقه ای اصفهان 1387 7 ماه خاتمه یافته
101 خدمات مهندسی و طراحی ورود و خروج 63 کیلوولت دومداره ایوان - ایلام در پست پتروشیمی خط ایوان - ایلام برق منطقه ای غرب 1387 6 ماه خاتمه یافته
102 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه EPC و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آباد میادین سروستان و سعادت آباد توسعه صنایع نفت و انرژی قشم 1386 60 ماه خاتمه یافته
103 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی خط انتقال 230 کیلوولت سنندج و مریوان خط سنندج - مریوان برق منطقه ای غرب 1386 30 ماه خاتمه یافته
104 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات اجرایی احداث پست 230 کیلوولت نیروگاه جهرم پست نیروگاه جهرم سازمان توسعه برق ایران 1386 13 ماه خاتمه یافته
105 اجرای طرح آرایش پستها و جانمایی تجهیزات استاندارد شرکت توانیر 1386 12 ماه خاتمه یافته
106 خدمات مهندسی مشاور برای احداث پست 63/20 کیلوولت کمال آباد پست کمال آباد برق منطقه ای تهران 1386 11 ماه خاتمه یافته
107 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه پست بیستون برق منطقه ای غرب پست بیستون 1386 9 ماه خاتمه یافته
108 خدمات مهندسی مشاور برای شناسایی و امکان سنجی/مهندسی مقدماتی، تهیه بسته EPC و انتخاب پیمانکار برای ایستگاه اصلی 230 کیلوولت خط قطار شهری اهواز پست قطار شهری اهواز شهرداری اهواز 1386 6 ماه خاتمه یافته
109 خدمات مهندسی و ژئوتکنیک و زمین شناسی خط انتقال 230 کیلوولت سنندج و مریوان خط سنندج - مریوان برق منطقه ای غرب 1386 6 ماه خاتمه یافته
110 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات ساختمانی توسعه پست ساوه پست ساوه برق منطقه ای باختر 1380 7 ماه خاتمه یافته
111 تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار، نظارت عالیه و کارگاهی توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور پست نیروگاه نیشابور سازمان توسعه برق ایران 1379 18 ماه خاتمه یافته
112 خدمات مهندسی سیستم ارتباطی بین نیروگاه و پست 400کیلوولت جدید سد شهید عباسپور و سیستم حفاظت و خط ترانس اصلی پست سد شهید عباسپور شرکت فراب 1379 12 ماه خاتمه یافته
113 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی توسعه پست 132 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی خوی پست نیروگاه خوی سازمان توسعه برق ایران 1379 12 ماه خاتمه یافته
114 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه مرحله دوم پست 63/230 کیلوولت ساوه پست ساوه برق منطقه ای باختر 1379 12 ماه خاتمه یافته
115 خدمات مهندسی تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار خرید ترانسفورماتورهای پست های نعمت آباد و اهر پست های نعمت آباد و اهر برق منطقه ای آذربایجان 1379 4 ماه خاتمه یافته
116 خدمات مهندسی توسعه پست 20/132/230 کیلوولت نیروگاه خوی پست نیروگاه خوی برق منطقه ای آذربایجان 1378 15 ماه خاتمه یافته
117 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح مسقف نمودن پست 63 کیلوولت اسلام اباد پست اسلام اباد برق منطقه ای اصفهان 1378 10 ماه خاتمه یافته
118 خدمات مهندسی مشاور برای بررسی و ارائه طرح اصلاح سیستم زمین پست 400/230/63 کیلوولت اراک 1 برق منطقه ای باختر پست اراک 1 1378 8 ماه خاتمه یافته
119 خدمات مهندسی اصلاح و بازسازی پست سردرود و تهیه مشخصات فنی ترانس های پست های نعمت آباد و اهر پست های سردرود، نعمت آباد و اهر برق منطقه ای آذربایجان 1378 3 ماه خاتمه یافته
120 خدمات مهندسی مشاور برای بهینه سازی پست اراک 1 (انجیرک) پست اراک 1 (انجیرک) برق منطقه‌ای باختر 1378 3 ماه خاتمه یافته
121 خدمات مهندسی مشاور برای تعویض و نوسازی تابلوهای مصرف داخلی و اصلاح سیستم روشنایی AC پست63/230 کیلوولت کمالوند پست کمالوند برق منطقه‌ای باختر 1378 3 ماه خاتمه یافته
122 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پست 20/63/230 کیلوولت ساوه پست ساوه برق منطقه ای باختر 1377 20 ماه خاتمه یافته
123 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پست 20/63/230 کیلوولت کوهدشت پست کوهدشت برق منطقه ای باختر 1377 19 ماه خاتمه یافته
124 استاندارد و آئین کار بهره برداری، تعمیرات و آزمون دوره ای تجهیزات و تاسیسات پستهای 230 و 400 کیلوولت استاندارد شرکت توانیر 1377 7 ماه خاتمه یافته
125 خدمات مهندسی مشاوره برای بهینه سازی پست 63 کیلوولت رضایی مشهد پست رضائی برق منطقه ای خراسان 1377 6 ماه خاتمه یافته
126 خدمات مهندسی مشاور برای تعویض و نوسازی تابلوهای مصرف داخلی و اصلاح سیستم روشنایی AC پست 63/ 230 کیلوولت لابن پست لابن برق منطقه ای باختر 1377 3 ماه خاتمه یافته
127 خدمات مهندسی مشاور اصلاحات سیستم حفاظت بی شماره 10 پست 400 کیلوولت نیروگاه شهید رجایی پست نیروگاه شهید رجایی شرکت توانیر 1377 1 ماه خاتمه یافته
128 استاندارد جامع رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات پست ها، خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق ایران استاندارد شرکت توانیر 1376 18 ماه خاتمه یافته
129 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه فیدرهای 230 کیلوولت و خطوط ارتباطی پست لابون پست لابن برق منطقه ای باختر 1376 10 ماه خاتمه یافته
130 خدمات مهندسی مشاوره برای نصب دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت نیروگاه مشهد نصب ترانسفورماتور برق منطقه ای خراسان 1376 5 ماه خاتمه یافته
131 نظارت عالی و کارگاهی پروژه عملیات بازسازی خط 132 کیلوولت نیروگاه سد سفیدرود خط نیروگاه سد سفید رود آب منطقه ای گیلان 1375 5 ماه خاتمه یافته
132 خدمات مهندسی مشاور برای توسعه پستهای 20/63 کیلوولت برق منطقه ای باختر توسعه پست های 20/63 کیلوولت برق منطقه ای باختر 1375 3 ماه خاتمه یافته
133 خدمات نظارت عالیه خط 63 کیلوولت ذوب روی بافق خط ذوب روی بافق ذوب روی بافق 1374 6 ماه خاتمه یافته
134 انجام مطالعات مهندسی بر روی استاندارد هادی های خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع از 63 تا 400 کیلوولت استاندارد هادی خطوط انتقال شرکت توانیر 1374 11 ماه خاتمه یافته
135 خدمات مهندسی پست 400 کیلوولت شهید رجایی پست نیروگاه شهید رجایی شرکت توانیر 1373 28 ماه خاتمه یافته
136 خدمات مهندسی مشاوره برای پروژه پست 230 کیلوولت نیروگاه زرگان پست نیروگاه زرگان سازمان آب و برق خوزستان 1373 28 ماه خاتمه یافته
137 خدمات مهندسی بررسی پست های انتقال نیروی 230 و 400 کیلوولت از جنبه های مختلف و ارائه معیارها و روش های طراحی بهینه برای رسیدن به پست های انتقال با حداقل تجهیزات و سیستم ها پست های 230 و 400 کیلوولت شرکت توانیر 1373 12 ماه خاتمه یافته
138 شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشور تجهیزات پست ها شرکت توانیر 1372 9 ماه خاتمه یافته
139 خدمات مهندسی پروژه شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشور تجهیزات پست ها شرکت توانیر 1372 9 ماه خاتمه یافته
140 ارزیابی کیفیت کارکرد تجهیزات و پیمانکاران پست های فشار قوی تجهیزات پست ها شرکت توانیر 1372 8 ماه خاتمه یافته
141 خدمات مهندسی پست 400 کیلوولت شهید رجایی پست نیروگاه شهید رجایی شرکت توانیر 1371 12 ماه خاتمه یافته
142 خدمات مهندسی مشاور برای احداث خط 400 کیلوولت کارون 3- گلپایگان خط کارون 3- گلپایگان سازمان توسعه برق ایران 1371 10 ماه خاتمه یافته
143 خدمات مهندسی در مورد جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها، تهیه لیست و برآورد قیمت به روز و تعیین الگوی مصرف قطعات یدکی کلیه تجهیزات پست ها و خطوط انتقال نیرو به هنگام خرید قطعات یدکی شرکت توانیر 1371 10 ماه خاتمه یافته
144 خدمات مهندسی پروژه بررسی و تهیه پیش نویس مقررات لازم در مورد هارمونیک ها برای سیستم برق ایران مقررات هارمونیکها شرکت توانیر 1371 9 ماه خاتمه یافته
145 خدمات مهندسی پروژه شناسایی تجهیزات قابل صرفه جویی در پست های 400 کیلوولت کشور تجهیزات پست ها شرکت توانیر 1371 9 ماه خاتمه یافته
146 خدمات مهندسی مشاور برای احداث خط 63 کیلوولت ذوب روی یزد ذوب روی یزد خط ذوب روی یزد 1371 6 ماه خاتمه یافته
147 خدمات مهندسی خرید طرح، تجهیزات و ترانسفورماتورهای پست های 230 کیلوولت تجهیزات پست ها سازمان توسعه برق ایران 1371 3 ماه خاتمه یافته
148 خدمات مهندسی خرید مجموعه تجهیزات ترانسفورماتورهای فشار قوی ترانسفورماتورهای فشار قوی سازمان توسعه برق ایران 1371 3 ماه خاتمه یافته
149 تهیه سوابق عملکرد و تعمیرات تجهیزات و ترانسفورمرهای سازندگان مختلف ترانسفورماتورهای فشار قوی سازمان توسعه برق ایران 1371 1 ماه خاتمه یافته