انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه پرند

مبادله قرارداد انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه پرند

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه پرند انتخاب شد.

تاریخ درج : 1396/4/21 بازگشت به آرشیو