انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

عقد قرارداد انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری

عقد قرارداد انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

تاریخ درج : 1396/4/20 بازگشت به آرشیو