انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد انجام خدمات مهندسی و نقشه برداری خط ۱۳۲ کیلولت ارجان- دژکوه

مبادله قرارداد انجام خدمات مهندسی و نقشه برداری خط ۱۳۲ کیلولت ارجان- دژکوه

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه انجام خدمات مهندسی و نقشه برداری خط ۱۳۲ کیلولت ارجان- دژکوه انتخاب شد.

تاریخ درج : 1396/4/21 بازگشت به آرشیو