انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

گواهینامه نظارت بر تعمیرات اساسی واحدهای گاز و بخار نیروگاه ها

گواهینامه نظارت بر تعمیرات اساسی واحدهای گاز و بخار نیروگاه ها

شرکت مهندسین مشاور نیرو موفق به اخذ گواهینامه گواهینامه نظارت بر تعمیرات اساسی واحدهای گاز و بخار نیروگاه ها از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گردید.

تاریخ درج : 1397/10/23 بازگشت به آرشیو