انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه پتروشیمی مبین و سیستم تولید برق و بخار

مبادله قرارداد مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه پتروشیمی مبین و سیستم تولید برق و بخار

قرارداد "مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه پتروشیمی مبین و سیستم تولید برق و بخار" به کارفرمایی شرکت پتروشیمی مبین در تاریخ 97/08/27 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1397/11/28 بازگشت به آرشیو