انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO آریان (زنجان 2)

مبادله قرارداد خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO آریان (زنجان 2)

قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO آریان (زنجان 2)" به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تاریخ 1400/02/01 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو