انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی مرحله اول و دوم برای تامین برق مورد نیاز در حدود 20 مگاوات از طریق شبکه اصلی برای کارخانه فروکروم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی مرحله اول و دوم برای تامین برق مورد نیاز در حدود 20 مگاوات از طریق شبکه اصلی برای کارخانه فروکروم

قرارداد "خدمات مهندسی مرحله اول و دوم برای تامین برق مورد نیاز در حدود 20 مگاوات از طریق شبکه اصلی برای کارخانه فروکروم" به کارفرمایی شرکت معادن اسفندقه در تاریخ 1400/07/19 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/19 بازگشت به آرشیو