انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی ورود و خروج خط 132 کیلوولت دو مداره چهل مایل به ماهشهر در پست ماهان (ماهشهر)

مبادله قرارداد خدمات مهندسی ورود و خروج خط 132 کیلوولت دو مداره چهل مایل به ماهشهر در پست ماهان (ماهشهر)

قرارداد "خدمات مهندسی ورود و خروج خط 132 کیلوولت دو مداره چهل مایل به ماهشهر در پست ماهان (ماهشهر)" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای خوزستان در تاریخ 1400/08/09 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/19 بازگشت به آرشیو