انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی پست های 132/33 کیلوولت شهروند و مهرشهر دزفول

مبادله قرارداد خدمات مهندسی پست های 132/33 کیلوولت شهروند و مهرشهر دزفول

قرارداد "خدمات مهندسی پست های 132/33 کیلوولت شهروند و مهرشهر دزفول" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای خوزستان در تاریخ 1400/09/01 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/19 بازگشت به آرشیو