انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی دماوند 2

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی دماوند 2

قرارداد "خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی دماوند 2" به کارفرمایی شرکت پویان انرژی لیدوما در تاریخ 1400/09/24 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/11/26 بازگشت به آرشیو