انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مطالعات سیستم و خدمات مهندسی شبکه توزیع داخلی و بهینه سازی سیستم روشنایی شهرک صنعتی دارویی برکت

مبادله قرارداد خدمات مطالعات سیستم و خدمات مهندسی شبکه توزیع داخلی و بهینه سازی سیستم روشنایی شهرک صنعتی دارویی برکت

قرارداد "خدمات مطالعات سیستم و خدمات مهندسی شبکه توزیع داخلی و بهینه سازی سیستم روشنایی شهرک صنعتی دارویی برکت" به کارفرمایی شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت در تاریخ 1400/11/11 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/11/26 بازگشت به آرشیو