انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات

قرارداد "خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات" به کارفرمایی شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت در تاریخ 1400/11/11 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/11/26 بازگشت به آرشیو