انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد مطالعات فاز شناخت احداث نیروگاه بادی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد

مبادله قرارداد مطالعات فاز شناخت احداث نیروگاه بادی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد

قرارداد "مطالعات فاز شناخت احداث نیروگاه بادی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد" به کارفرمایی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد در تاریخ 1400/11/18 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/11/26 بازگشت به آرشیو